Caritas

Poziv za podnošenje prijava

	 	 

CARITAS

Poziv za podnošenje prijava

Osnaživanje ženskih inicijativa u odabranim poljoprivrednim lancima vrednosti

Smernice za podnosioce prijava za grant

Program broj 8191-00 / 2019 koji finansira ADC

Rok za dostavljanje prijava

22.4.2021 u 16:00 (CET)

Osnovne informacije

Od Novembra 2020. godine, Švajcarski Caritas (CaCH) sprovodi projekat „Održivi i inkluzivni ruralni ekonomski razvoj“ (SIRED), koji finansira Austrijska razvojna saradnja (ADC), a sufinansira Priština i ostalih osam opština. Cilj projekta je promocija održivijih i inkluzivnih tržišnih sistema kroz povećanje proizvodnje, uključujući veći broj tržišnih aktera i povećanje njihovih prihoda i produktivnosti, doprinoseći na taj način smanjenju siromaštva ruralnog stanovništva. Pozvane su posebno žene i marginalizovane društvene grupe, iz opština Dragaš, Gračanica, Kamenica, Novo Brdo, Priština, Prizren, Ranilug, Štrpce, Suva Reka i Vitina.

Bazirajući se na tržišne zahteve i na osnovu pažljive analize tržišta , CaCH je identifikovao tri lanca vrednosti/tržišne sisteme kao poljoprivredne podsektore koji imaju dovoljno potencijala za ekonomski, ekološki i rast koji uključuje rodnu ravnopravnost.

 • nedrveni šumski proizvodi (NDŠP) i lekovite i aromatične biljke (MAP),
 • bobičasto voće (maline, jagode, borovnice, ostalo) i
 • domaća prerada povrća i voća.

Prema najnovijem izveštaju EU o rodnoj analizi 1, žene su nedovoljno zastupljene u poljoprivrednom sektoru, čineći samo 5% poljoprivrednika sa dozvolom u 2018. godini. Nedostatak vlasništva nad imovinom, nizak stepen obrazovanja, neprijavljena radna snaga, loš pristup informacijama o subvencijama i socijalizovane rodne uloge potkopavaju njihovu zvanično učešće. Postoji nedovoljno istraživanja u vezi sa uključenošću žena i muškaraca u neformalnu ekonomiju. Prema brzoj rodnoj analizi (2020.), žene su

 1. predstavljale samo 2% svih primalaca poljoprivrednih subvencija.2

U 2017. godini žene su posedovale samo 13% svih preduzeća na Kosovu i dobile samo 17% granotva od Kosovske agencije za podršku investicijama i preduzećima (KIESA)3. Iako je odnos ženskih i muških preduzeća jedan prema šest, preduzeća u vlasništvu žena su tokom 2017. godine dobila 25 puta manje sredstava kao subvencije. Štaviše, samo 15% žena vlasnica preduzeća koristilo je kredite komercijalnih banaka4.

Na osnovu analize tržišta, rodno zasnovana ograničenja pokazuju da se žene suočavaju sa značajnim preprekama da započnu formalizovani agrobiznis, dok se puno toga odvija u neformalnosti. Neka od ključnih ograničenja uključuju nedostatak tehničke i finansijske podrške za osnivanje ženskog biznisa (odnosno za registraciju preduzeća), posebno u tri odabrana sektora: domaća prerada, MAP-ovi / NDŠP i jagodičasto voće.

Cilj poziva

Identifikovati i osnažiti ženske inicijative (koje će biti registrovane) i ženske nevladine organizacije i zadruge u odabranim lancima vrednosti.

Finansijska podrška će se pružiti ženskim inicijativama koje imaju uspešne rezultate u gore spomenutim sektorima, takođe onima koje su spremne za formalizaciju registracijom kao zadruga, nevladina organizacija ili preduzeće. Trgovina i tržišne mogućnosti moraju biti osposobljene da ispune tržišnu

potražnju i ojačaju lance vrednosti. Oni će ulagati u obuku, profesionalni marketing, opremu, pravnu pomoć, proizvodne kapacitete ili podizanje svesti.

Očekivani rezultati SIRED projekta

 • Više ženskih inicijativa je formalizovano i registrovano kao preduzeće, NVO ili zadruga
 • Ženske inicijative povećale su kapacitete za preradu bobica, voća i povrća, medicinskih aromatičnih biljaka i nedrvnih šumskih proizvoda,
 • Ženske inicijative ojačale su proizvodne linije u gore spomenutim lancima vrednosti,
 • Povećan broj organizacija koje vode žene, povećan udeo na tržištu,
 • Povećana stopa zaposlenosti i stvorena nova radna mesta za žene i muškarce,
 • Sistemske promene ostvarene u odabranim sektorima,
 • Sve više žena koristi svoja ekonomska, uključujući imovinska prava,

Lokacija

Intervencije će biti podržane u sledećim opštinama:

Dragaš, Gračanica, Kamenica, Novo Brdo, Priština, Prizren, Ranilug, Štrpce, Suva Reka i Vitina.

Vremenski okvir

Trajanje predloženih projektnih aktivnosti može biti između 30.05.2021 - 31.12.2021

Ko može podneti prijavu:

Ženske inicijative, zadruge, udruženja i nevladine organizacije za pristup finansijama, uzgoju, preradi i marketingu za sledeće:

 • povrće i voće,
 • maline, borovnice i jagode,
 • medicinske aromatične biljke i nedrvne šumske proizvode,

Kriterijumi podobnosti za podnosioce prijave:

Da bi ispunio uslove za grant, podnosilac mora ispuniti sledeće kriterijume:

 • Ženske inicijative koje su aktivne u projektnim poljoprivrednim sektorima (bobičasto voće, MAB, voće i povrće) koje su se registrovale ili su spremne da formalizuju i registruju ekonomsku aktivnost.
 • Efikasno organizovane i poreklom iz jedne od deset opština (videti gore).
 • Direktno odgovorne za pripremu i upravljanje projektom.
 • Specifična vrsta ženske inicijative:
  • Deo barem jednog specifičnog sektora malina, borovnica, jagoda, voća i povrća, nedrvnih šumskih proizvoda i medicinskih i aromatičnih biljaka.
  • Dokaz o  uspostavljenoj  infrastrukturi  /  radnim  objektima,  opremi,  prerađivačkim kapacitetima ili proizvodnim linijama,
  • Uspostavljeni odnosi sa članovima lokalnih, regionalnih ili nacionalnih preduzeća, zadruga ili pojedinačnih poljoprivrednika.
  • Dokaz o znanju i iskustvu od najmanje 2 godine rada u najmanje jednom od gore navedenih sektora.
 • Podnosioci prijava možda neće dobiti drugi grant ili tekući ugovor sa švajcarskim Caritas-om.
 • Traženi grant ne finansira nijedan drugi donator / organizacija.

Kriterijumi izbora

Ocena kandidata će se dati na osnovu donjih kriterijuma za odabir:

Tabela evaluacije

Finansijska raspodela i donje granice po prijavi

Ukupni indikativni iznos dostupan na osnovu ovog poziva za podnošenje prijava iznosi 150.000 EUR.

CaCH zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva.

Bilo koja subvencija koja se traži od SIRED-a u okviru ovog poziva za podnošenje prijava mora biti između sledećih minimalnih i maksimalnih iznosa:

 • Minimalni iznos: EUR 10,000.00;
 • Maksimalni iznos: EUR 25,000.00;

Bilo koja subvencija koja se traži u okviru ovog poziva za podnošenje prijava mora biti između sledećeg minimalnog i maksimalnog procenta ukupnih prihvatljivih troškova ukupnog budžeta:

 • Minimalni procenat: 60% od ukupnih prihvatljivih troškova (do 40% dozvoljenog sufinansiranja).
 • Maksimalni procenat: 90% od ukupnih prihvatljivih troškova (potrebno je 10% sufinansiranja)

Podnosioci prijava moraju biti registrovani u sledećim opštinama:

Dragaš, Gračanica, Kamenica, Novo Brdo, Priština, Prizren, Ranilug, Štrpce, Suva Reka i Vitina Prihvatljivi troškovi za finansiranje:

Sledeća vrsta aktivnosti / troškova relevantnih za poljoprivredne sektore navedenih u pozivu za podnošenje prijava mogu se finanirati u okviru projekta SIRED, ali bez ograničenja na iste:

 • Obuka za kultivisanje, preradu, marketing ili pristup finansijama / finansijskoj pismenosti,
 • Savetodavne usluge za kultivaciju, preradu, marketing ili pristup finansijama / finansijskoj pismenosti,
 • Obuka i savetodavne usluge za poslovno planiranje,
 • Mentorstvo / podučavanje za obradu, marketing, poslovno planiranje,
 • Učešće na trgovinskim sajmovima (lokalnim i nacionalnim),
 • Zdravstvene i higijenske mere u odnosu na lance vrednosti/sektore,
 • Organska i druga sertifikacija,
 • -Dizajn proizvoda i pakovanje,
 • Oprema za domaću preradu voća i povrća,
 • (oprema ne više od 65% budžeta, samo energetski efikasna i inovativna),
 • Inovativna IT komunikaciona oprema za poljoprivredu,
 • Male mašine za sušenje MAP-ova i NDŠP-a (kao gore u okviru 65%),
 • Oprema za preradu MAP-ova, NDŠP i bobičastog voća (kao što je gore navedeno u okviru 65%), (samo energetski efikasna i inovativna),
 • Marketinške aktivnosti,
 • Potvrđivanje organskih ili drugih standarda sigurnosti hrane,
 • Javna svest / vidljivost.

Neprihvatljivi troškovi:

 • Izgradnja zgrada,
 • Staklenici (za sve svrhe, uključujući uzgoj sadnica),
 • Poljoprivredne mašine i vozila,
 • Đubrivo (osim organskog đubriva)
 • Troškovi nastali pre dodele granta ili nakon završetka ugovora,
 • Troškovi za osoblje i ostalo osoblje,
 • Uobičajeni operativni troškovi (potrošni materijal, održavanje i slično, ostali tekući troškovi),
 • Administrativni režijski / indirektni trošak

Etičke klauzule i kodeks ponašanja

 1. Odsustvo sukoba interesa

Na podnosioca prijave ne sme uticati bilo kakav sukob interesa i ne sme imati ekvivalentan odnos u tom pogledu sa ostalim podnosiocima ili stranama koje su uključene. Svaki pokušaj podnosioca da pribavi poverljive informacije, sklopi nezakonite sporazume sa konkurentima ili utiče na komisiju za evaluaciju ili ugovorni organ tokom postupka ispitivanja, razjašnjavanja, evaluacije i upoređivanja prijava dovešće do odbijanja prijave i može rezultirati administrativnim kaznama.

 1. Poštovanje ljudskih  prava,  kao  i  zakonodavstva  o  životnoj  sredini  i  osnovnih  radnih standarda

Podnosilac prijave i njegovo osoblje moraju se pridržavati ljudskih prava. Konkretno i u skladu sa važećim aktom, podnosioci kojima su dodeljeni ugovori moraju se pridržavati zakona o zaštiti životne sredine, uključujući multilateralne sporazume o zaštiti životne sredine, i osnovnih standarda rada kako je primenjivo i kako su definisani u relevantnim konvencijama Međunarodne organizacije rada (kao što su konvencije o slobodi udruživanja i kolektivnog pregovaranja; ukidanju prisilnog i prinudnog rada; diskriminaciji zasnovanoj na polu u vezi sa radom; ukidanju dečjeg rada).

 1. Nulta tolerancija za seksualno iskorišćavanje i seksualno zlostavljanje:

Švajcarski Caritas primenjuje politiku „nulte tolerancije“ u odnosu na svako nezakonito ponašanje koje utiče na profesionalnu verodostojnost podnosioca. Zabranjeno je fizičko zlostavljanje ili kažnjavanje, ili pretnje fizičkim zlostavljanjem, seksualnim zlostavljanjem ili eksploatacijom, uznemiravanjem i verbalnim zlostavljanjem, kao i drugi oblici zastrašivanja.

 1. Borba protiv korupcije i podmićivanja

Podnosilac prijave će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i kodeksa koji se odnose na borbu protiv podmićivanja i borbu protiv korupcije. Švajcarski Caritas zadržava pravo da obustavi ili otkaže finansiranje projekata ako se bilo koja vrsta korupcije otkrije u bilo kojoj fazi postupka dodele ili tokom izvršenja ugovora i ako javni ugovorni organ ne preduzme sve odgovarajuće mere da popravi situaciju. Za potrebe ove odredbe, „koruptivna praksa“ je ponuda mita, poklona, napojnice ili provizije bilo kojoj osobi kao podsticaj ili nagradu za izvršavanje ili suzdržavanje od bilo kakvih radnji koje se odnose na dodelu ugovora ili izvršenje ugovora već zaključenim sa ugovornim organom.

 1. Neuobičajeni komercijalni troškovi

Prijave će biti odbačene ili ugovori raskinuti ako se utvrdi da su dodela ili izvršenje ugovora prouzrokovali neuobičajene komercijalne troškove. Takvi neuobičajeni komercijalni troškovi su provizije koje nisu spomenute u glavnom ugovoru ili ne proizlaze iz pravilno zaključenog ugovora koji se odnosi na glavni ugovor, provizije koje nisu plaćene zauzvrat za bilo koju stvarnu i legitimnu uslugu, provizije doznačene poreskoj oazi, provizije plaćene primaocu koji nije jasno identifikovan ili provizije plaćene kompaniji koja ima sve prilike da bude fiktivna kompanija. Korisnicima za koje se utvrdi da su platili neuobičajene komercijalne troškove na projektima koje finansira švajcarski Caritas dužni su, zavisno od ozbiljnosti uočenih činjenica, raskinuti ugovore.

 1. Kršenje obaveza, nepravilnosti ili prevara

Švajcarski Caritas zadržava pravo da obustavi ili otkaže postupak, ako se pokaže da je postupak dodele podložan bitnoj povredi obaveza, nepravilnostima ili prevari. Ako se nakon dodele ugovora otkriju bitne povrede obaveza, nepravilnosti ili prevara, ugovorni organ se može suzdržati od sklapanja ugovora.

Proces prijave: Kako se prijaviti?

Korak 1: Detaljno se upoznajte sa dokumentima prijave:

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti sa Kliknite ovde da bi ste preuzeli dosje za aplikaciu ili će se na zahtev predati e-mail-om (videti e-mail ispod).

Podnosioci se mogu prijaviti na albanskom ili srpskom jeziku.

Korak 2: Nakon provere kriterijuma podobnosti popunite obrazac za prijavu i budžet i dostavite prateću dokumentaciju.

Sledeći dokumenti moraju biti priloženi uz obrazac prijave:

 • Obrazac za prijavu (Molimo koristite samo obrazac za prijavu priložen na linku za prijavu)
 • Finansijska ponuda intervencija mora biti u evrima bez PDV-a za sve stavke na priloženom obrascu
 • Dokument koji dokazuje da predstavnica ženske inicijative nije pod istragom
 • Ženske NVO i ženske zadruge podnose registraciju i potvrde o PDV-u (samo za NVO i zadruge sa već registrovanom ekonomskom aktivnošću)
 • Neobavezno: godišnji finansijski izveštaj (idealno za poslednje 3 godine) koji ukazuje na promet i dobit (samo za NVO i zadruge sa već registrovanom ekonomskom aktivnošću)
 • Neobavezno: poslovni plan
 • Neobavezno: referentni projekti
 • Neobavezno: godišnja revizija (idealno za poslednje 3 godine i samo za NVO i zadruge sa već registrovanom ekonomskom aktivnošću)

Korak 3: Komisija za evaluaciju proveriće informacije tokom terenskih poseta koje će se sprovesti tokom postupka izbora na osnovu kojih će biti odabrani pobednici.

Predajte prijavu na vreme

Prijave se podnose u zatvorenim kovertama na sledeću adresu:

Caritas Švajcarska, kancelarija na Kosovu
Fazli Balaj 59
10000 Priština
Kosovo

Prijava sa ostalim traženim dokumentima mora se podneti u zatvorenoj koverti u kancelariji Švajcarskog Caritas-a na Kosovu, u kancelariju prijave moraju biti dostavljene najkasnije do 22.04.2021 (16:00 CET).

Indikativni raspored

Sva navedena vremena su u vremenskoj zoni Kosova.

Dodatne informacije:

Za pitanja o prijavnom obrascu i dodatne informacije možete se obratiti kancelariji Caritas Švajcarske na

Kosovu putem e-mail-a ili telefona:

Caritas Švajcarska Kosovo: kosovo@caritas.ch; +383 46 988 000

Molimo vas stavite u CC sledećeg odgovornog projektnog službenika:

Za Prizren, Dragaš, Suvu Reku, Kamenica i Vitinu - npasuli@caritas.ch

Za Prištinu, ajahja@caritas.ch

Za Štrpce, Ranilug, Gračanicu i Novo Brdo - isamardzic@caritas.ch

Pitanja u vezi sa prijavama mogu se poslati e-mail-om najkasnije 6 dana pre isteka roka za podnošenje, jasno navodeći referencu poziva za podnošenje prijava:

Sledećeg datuma održaće se informativna sesija o ovom pozivu za podnošenje prijava:

 • april 2021 u 10:00 – 12:00 h

Imajte na umu da će se zbog trenutnih okolnosti izbijanjem pandemije COVID-19 informativne sesije održavati putem WebEx-a. Da biste se mogli pridružiti informativnim sesijama, sledite ove korake:

Link za učesnike (16. april 10.00 12.00):

Tema: Informativna sesija online putem zoom-a (videti link)

Time: Apr 16, 2021 10:00 AM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/84640364377

Meeting ID: 846 4036 4377

Troškovi licitiranja: Švajcarski Caritas na Kosovu neće pokriti troškove nadmetanja i zadržava pravo da prihvati ili odbije ponuđače, ili da poništi ili odloži čitav postupak nadmetanja pre potpisivanja bilo kakvih ugovora.

Aneks 1: Obrazac prijave

Aneks 2: Obrazac budžeta


 1. Videti na thttps://womensnetwork.org/wp-content/uploads/2018/10/womens-network.pdf
 2. KWN, Brza rodna analiza, str.11
 3. Ibid.
 4. KWN, Rodna analiza na Kosovu, str.41
Shikime 631
Kategoria Të tjera
Skadon 4 ditë
Orari
Lokacioni
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC