1

Llogarite pagën nga bruto në neto dhe anasjelltas

Paga
Lloji
Punëdhënësi
Paga Bruto
1000€
Kontributi i punëtorit
+
-
50€
Kontributi i punëdhënësit
+
-
50€
Paga që tatohet
50€
Paga prej 0-80€
50€
Paga prej 80-250€
50€
Paga prej 250-450€
50€
Paga mbi 450€
50€
Gjithsej tatimi
50€
877.22€
Paga Neto
Pyetjet më të shpeshta
Kush është një punëdhënës?
Punëdhënës është çdo person i cili u mundëson punëmarrësve inkuadrimin në punë konkrete në bazë të kontratave specifike, me qëllim të realizimit të detyrave në fushë të caktuara dhe i paguan ata për shërbimet e tyre.
Kush është një punëtor?
Punëtori është person fizik i cili themelon marrëdhënie pune me një punëdhënës dhe si rrjedhojë kryen detyra konkrete, njëkohësisht merr shpërblim mujor të konvertuar në të holla, pas realizimit me sukses të punëve të parapara.
Kush është një punëdhënës primar?
Punëdhënësi primar është punëdhënësi kryesor (parësor) i një punëmarrësi. Kur një punëtor është i angazhuar në marrëdhënie të rregullta të punës në një kompani të caktuar, e deklaron atë si punëdhënësin e tij parësor.
Kush është një punëdhënës sekondar?
Punëdhënësi dytësor/i jashtëm i një punëmarrësi (Kur një punëtor angazhohet përkohësisht në një vend pune, apo jo në marrëdhënie të rregullta të punës).
Çka nënkuptohet me pagë?
Paga është shpërblim mujor të cilin e paguan punëdhënësi drejt punëmarresit, pas përfundimit të obligimeve që rrjedhin nga kontrata e punës.
Çka është paga Bruto?
Paga bruto nënkupton shumën totale të parave, para zbritjes së taksave. Tek paga bruto hyjnë të gjitha shpenzimet apo kontributet që kompania paguan për punëmarrësin e vet.
Çka është paga Neto?
Paga neto është pagesa e pastër e cila transferohet tek një punëmarrës. Kjo nënkupton shumën e parave që mbeten pasi të gjitha zbritjet janë hequr për tatime apo kontribute nga paga e një personi.
Çka është Trusti?
Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (FKPK) është institucion publik i pavarur, i krijuar sipas modelit të kontributeve pensionale të definuara, që nënkupton se secili kontribues kursen për pension në një llogari personale.
Çka është kontributi i punëdhënësit?
Shuma e parave që një punëdhënës paguan për kontribute pensionale, për punëtorët e tij.
Çka është kontributi i punëtorit?
Pjesa e parave që hiqen nga paga e një punëmarrësi për kontribute pensionale.
Paga që tatohet
Shuma që ndalet nga paga bruto, në emër të taksës që vendos shteti.
Gjithsej tatim
Shuma totale e parave që shkojnë për tatim.
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet