1
Politika e Privatësisë
Platforma e punësimit www.kosovajob.com është pronë e KosovaJob

Në momentin që klikoni në këtë portal, ju krijoni një marrëveshje të dyanshme me portalin KosovaJob lidhur me kushtet dhe rregullat e shfletimit të kësaj faqeje.

Gjatë shfletimit të kësaj faqeje, ju obligoheni të ndiqni rregullat dhe kushtet e përdorimit, të cilat janë krijuar duke u bazuar dhe mbështetur në legjislacionin e Kosovës.

Rregullat dhe kushtet e funksionimit të portalit

KosovaJob është portal punësimi qëllimi i së cilit është lidhja e punëdhënësve me punëtorët në mënyrë elektronike.

KosovaJob merret me publikimin e artikujve të punësimit, krijimit online të CV-së si dhe kalkulatorin online të pagës.

Kosova paoshtu merret me publikimin e shpalljeve dhe konkurseve si nga sektori privat ashtu edhe nga sektori publik me qëllim të krijimit të lidhjeve në mes të punëtorëve dhe punëdhënësve.

KosovaJob nuk merr përgjegjësi në rast se një konkurs apo shpallje e publikuar rezulton të jetë e pasaktë.

KosovaJob publikon konkurset dhe shpalljet me kusht që brenda afatit të arsyeshëm kompania apo institucioni konkret të bëjë pagesën e paraparë.

E drejta për të fshirë apo për të mos publikuar artikullin konkret

KosovaJob rezervon të drejtën e fshirjes së shpalljes, artikullit apo çdo përmbajtje tjetër në rast se ajo paraqitet si pamje e papërshtatshme.

Konfidencialiteti

Platforma e punësimit KosovaJob ruan privatësinë dhe të dhënat e secilit individ.

KosovaJob nuk do të publikojë identitetin e asnjë individi, përveç nëse kjo kërkohet nga gjykatat në ndonjërën prej procedurave gjyqësore.

KosovaJob nuk merret me publikimin e CV-së së asnjë kandidati në faqen zyrtare të saj, CV-ja e kandidatit do të përdoret vetëm për shfrytëzime të brendshme dhe vetëm për interesa të punëkërkuesve dhe punëdhënësve konkret.

Të dhënat e kandidatëve, biografia apo CV-të e tyre do të përdorën vetëm nga ana e personit përgjegjës në kompaninë KosovaJob, pa u transmetuar tek palët e treta.

Kushtet dhe rregullat e punëdhënësve

Publikimi i konkurseve të punës nga ana e portalit KosovaJob paguhet nga klienti sipas çmimit të caktuar nga drejtori pas kordinimit me menaxherin e kompanisë.

Klientët obligohen që të respektojnë detyrimet që lidhen me pagesën pas publikimit të shpalljes nga KosovaJob.

KosovaJob mund të mos publikojë shpalljen apo konkursin edhe pas kërkesës së punëdhënësit në rast se e njejta rezulton të jetë pamje e papërshtatshme.

KosovaJob rezervon të drejtën e fshirjes së konkursit apo shpalljes në rast se e njejta cënon të drejtat dhe liritë themelore të njeriut sa i përket aspekteve të punës dhe krijimit të marrëdhënies së punës.

KosovaJob ka të drejtë të fshijë secilin konkurs apo shpallje që rezulton të jetë diskriminues sa i përket gjinisë, racës, etnisë, fesë dhe rrethanave tjera që mund të cilësohen si diskriminuese për një person apo grup personash të dallueshëm nga të tjerët, si dhe në rast se përmbajtja përbën vepër penale, cilësohet si fyese apo ofenduese për një apo grup personash.

Kushtet dhe rregullat për punë-kërkuesit

Të interesuarit për punë kanë të drejtë të qasen në faqen e KosovaJob pa pasur nevojë të paguajnë për të marrë informacione për mundësitë konkrete të punësimit, publikimit të CV-së dhe kalkulimit të pagës.

Punëkërkuesit janë të obliguar që të paraqesin të dhëna të sakta dhe të ofrojnë CV me të dhëna të sakta për KosovaJob.

KosovaJob nuk merr përgjegjësi në rast se punëkërkuesit publikojnë CV të pasaktë apo japin të dhëna te pasakta.

KosovaJob rezervon të drejtën për përdorimin e CV-së me kusht të sistemimit të punëkërkuesve në pozita konkrete të punës.

KosovaJob shërben vetëm si mënyrë e lidhjes në mes të punëkërkuesve dhe punëdhënësve dhe asessi nuk është kompetente për të perzgjedhur kandidatin për vendin e caktuar të punës.

KosovaJob nuk merr përgjegjësi në rast se punëkërkuesit nuk përzgjidhen në pozitat konkrete të punës.

Të drejtat pronësore

Portali KosovaJob është pronë e KosovaJob dhe funksionon në bazë të rregullave dhe legjislacionit në fuqi, i njejti mbron çdo publikim të tij sipas të drejtës së autorit në fuqi dhe akteve apo konventave ndërkombëtare në fushën e të drejtës së autorit.
Secili kopjim, modifikim, riprodhim apo rishpërndarje është e ndaluar pa dhënien e pëlqimit paraprak nga ana e portalit Kosova Job.

Çfarëdo shfrytëzimi i të dhënave dhe përmbajtjeve të KosovaJob për qëllime komerciale është i ndaluar dhe si rrjedhojë ky shfrytëzim i pautorizuar do të ndiqet sipas ligjeve në fuqi në organet kompetente.

Përdorimi i KosovaJob

KosovaJob nuk merr përgjegjësi në rast se gjatë përdorimit të faqes së KosovaJob hasni në probleme që mund të dëmtojne pajisjen tuaj e cila përdoret për të shfletuar KosovaJob.

Në momentin që hasni probleme të tilla ju udhëzoheni të njoftoni administratorin e portalit në email adresen info@kosovajob.com
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet