Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
BCC / EBRD Learning

BCC / EBRD Learning

	 	 

BCC

Company Culture, Relationships & Export Capabilities (Kultura dhe marrëdhëniet e ndërmarrjes)

Eksperte: Myesere Hoxha

Përmbajtja e leksionit:

 • Të konsideruarit për eksport "A është eksporti për mua"?
 • Si ta vlerësoj gatishmërinë e ndërmarrjes time për eksport?
 • Si të përzgjedh tregun e përshtatshëm?
 • Hulumtimi i Tregut dhe Strategjia e Hyrjes 
 • Plani i biznesit për eksport

➡️ Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=K3zu5PWbjlE

Vigan Disha

Strategic Management and International ISO Standards (Menaxhimi Strategjik dhe ISO Standardet Ndërkombëtare)

Ekspert: Vigan Disha

Përmbajtja e leksionit:

 • Pasqyrë përmbledhëse e Menaxhimit Strategjik
 • Rëndësia e Strategjive
 • Hyrje dhe prezantim i Standardeve Ndërkombëtare ISO
 • Rëndësia e Standardeve ISO
 • Standardet ISO të Cilësisë

➡️ Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=b_D8arYYGys

Butrint Batalli

Company Culture and Relationships (Kultura dhe marrëdhëniet e ndërmarrjes)

Ekspert: Butrint Batalli

Përmbajtja e leksionit:

 • Kultura organizative e një kompanie
 • Llojet e kulturës organizative
 • Karakteristikat dhe rëndësia e kulturës organizative
 • Covid-19 dhe Transformimi Digjital
 • 8 hapat e modelit të ndryshimit

➡️ Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=A8pjYOha_ac

Leke Zogaj

Strategic Planning, Business Operations and ISO Standards (Planifikimi Strategjik, Operacionet e Biznesit dhe ISO Standardet)

Ekspert: Lekë Zogaj

Përmbajtja e leksionit:

 • Menaxhimi strategjik;
 • Planifikimi strategjik;
 • Proceset dhe operimet e biznesit;
 • Sistemet e menaxhimit;
 • Lean Six Sigma;
 • Sistemet e Menaxhimit - Standardet ISO;
 • ISO 9001: 2015 Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë;
 • ISO / IEC 27001: 2013 Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë së Informacionit;
 • ISO 22301: 2019 Sistemi i Menaxhimit për Vazhdimësinë e Biznesit

➡️Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=K2-n-QcHRTM

Kutia

E-commerce and Digital Transformation (E-commerce dhe Transformimi Digjital)

Ekpertët: Donjeta Sahatçiu, Arianit Fazliu dhe Faton Selishta

Përmbajtja e leksionit:

 • Rëndësia dhe aplikimi i qasjeve të E-commerce dhe Transformimit Digjital përgjatë situatës së pandemisë Covid-19
 • Këshillat rreth adaptueshmërisë së bizneseve gjatë sfidave të ndryshme nga Covid-19
 • Modelet e Transformimit Digjital dhe E-commerce për përdorim gjatë Covid-19
 • Vijueshmëria e operimit të biznesit – post-Covid-19

➡️ Vegëza:  https://www.youtube.com/watch?v=cIPxtdHgQSU

Ardian Jashari

Virtual Team Management (Menaxhimi i ekipit virtual)

Ekspert: Ardian Jashari

Përmbajtja e leksionit:

 • Puna virtuale vs. Puna në zyrë
 • Arritja e rezultateve nga puna virtuale
 • Produktiviteti dhe efektiviteti i ekipit për të punuar nga distanca

➡️ Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=bX7Ss42t8no

Art Shala

Business Continuity (Vazhdimësia e biznesit)

Ekspert: Art Shala

Përmbajtja e leksionit:

 • Vazhdimësia e biznesit dhe situata aktuale si rezultat i pandemisë Covid-19
 • Alternativat e organizatës
 • Proceset e vlerësimit të biznesit

➡️ Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=icPNbHRVRF0

Ardi Shita

Mergers and Acquisitions (Bashkimet dhe blerjet e korporatave)

Ekspert: Ardi Shita

Përmbajtja e leksionit:

 • Konceptet bazë të bashkimeve dhe blerjeve të korporatave dhe zbatimi i tyre në Republikën e Kosovës
 • Llojet e aksioneve në Kosovë
 • Proceset e blerjeve
 • Procesi i bashkimit të korporatave
 • Dispozitat ligjore, konkurrenca dhe aplikimi i legjislacionit të Kosovës

➡️ Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=st97u1wG8hI

Uranik Begu

Start-Up Businesses (Bizneset fillestare)

Ekspert: Uranik Begu

Përmbajtja e leksionit:

 • Rëndësia e bizneseve Start-Up
 • Përcaktimi i vizionit, ekipit menaxhues dhe strategjisë zhvillimore të biznesit fillestar
 • Financimi i bizneseve Start-Up

➡️ Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=o1vj0FVV4jc

Visar Dobroshi

Access to Finance for Start-Up Businesses (Qasja në Financa për bizneset Start-Up)

Ekpert: Visar Dobroshi

Përmbajtja e leksionit:

 • Procesi i definimit të planit të biznesit
 • Qasjet në financa për bizneset Start-Up
 • Roli i konsulentit

➡️ Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=pPBkKS_puqg

Shpend Nura

Post-Crisis Micro-Finance sector (Sektori Mikrofinanciar – post COVID)

Ekspert: Shpend Nura

Përmbajtja e leksionit:

 • Rëndësia e Sektorit Mikrofinanciar në Kosovë
 • Faktorët kyç të financimit • Menaxhimi i sektorit gjatë rrethanave të pandemisë Covid-19
 • Periudha dhe zhvillimet post-Covid-19

➡️ Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=qVdqOtsKNpY

Gezim Gjikolli

Short-Term Plan Creation of Companies Liquidity (Krijimi i një plani afat-shkurtër të Likuiditetit për Kompanitë)

Ekspert: Gëzim Gjikolli

Përmbajtja e leksionit:

 • Kuptimi i menaxhimit të likuiditetit
 • Ndërtimi i monitorimit të vazhdueshëm të likuiditetit
 • Masat për optimizim dhe ruajtje të likuiditetit
 • Strategjia për zbatimin e projektit

➡️ Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=SPd2c0KZWxk

Astrit Leti

Digitization of Team Work (Digjitalizimi i Punës Ekipore)

Ekspert: Astrit Leti

Përmbajtja e leksionit:

 • Përshkrim i shërbimeve profesionale dhe të specializuara për menaxhimin e ekipeve
 • Ekipet dhe njësitë përmes Microsoft Teams
 • Aspektet digjitale dhe të menaxhimit të platformës Teams

➡️Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=hX2iHtt5umM

Art Raifi

What is Digital Marketing and how it works (Çfarë është Marketingu Digjiital dhe si funksionon?)

Ekspert:Art Raifi

Përmbajtja e leksionit:

 • Si të krijoni dhe menaxhoni prezencën online?
 • Definimi i karakteristikave të konsumatorit
 • Si funksionon Marketingu Digjital dhe çfarë strategji efektive të përdorni?

➡️  Vegëza: https://www.youtube.com/watch?v=ret0C9yqGZc

Ky projekt është financuar nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Objekti i Investimeve për Zhvillimin e Ndërmarrjeve të Bashkimit Evropian (BE) (WB EDIF), për të ndihmuar sektorin privat dhe në veçanti komunitetin e biznesit , të përfitojnë perspektivat e këshillimeve më të mira profesionale në lidhje me proceset dhe strategjitë e menaxhimit të biznesit.

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management