Caritas

Poziv za podnošenje predloga projekata za agropreduzeća

	 	 

2.poziv za podnošenje predloga projekata  

Za agropreduzeća u cilju podrške u odabranim lancima vrednosti prema pristupu razvoja tržišnog sistema

Smernice za podnosioce predloga projekata

Broj programa koji finansira ADC 8191-00/2019

Rok za podnošenje prijava

 15.11.2021 u 16:00 (CET)

Poziv za podnošenje prijava

za organizacije u cilju sprovođenja prioriteta projekta i investiranja u jačanje odabranih lanaca vrednosti

 1. Osnovne informacije

Od novembra 2020., Caritas Švajcarske (CaCH) sprovodi projekat “Održivi i inkluzivni ruralni ekonomski razvoj” (SIRED), finansiran od strane Austrijske razvojne saradnje (ADC), a sufinansiran od strane Prištine i drugih osam opština. Cilj projekta je promovisanje održivijih i inkluzivnijih tržišnih sistema kroz povećanje proizvođača i tržišnih aktera i povećanje njihovih prihoda i produktivnosti, čime se doprinosi smanjenju siromaštva ruralnog stanovništva, posebno žena i marginalizovanih društvenih grupa u opštinama Dragaš, Gračanica , Kamenica, Novo Brdo, Prizren, Ranilug, Štrpce, Suva Reka i Vitina.

Na osnovu zahteva tržišta i temeljne analize, CaCH je identifikovao tri lanca vrednosti / tržišne sisteme kao poljoprivredne podsektore koji imaju dovoljno potencijala za ekonomski, ekološki, rodno osetljiv i inkluzivan rast u korist siromašnih:

 • nedrvni šumski proizvodi (NWFP) i lekovite i aromatične biljke (MAP),
 • bobičasto voće (maline, jagode, borovnice, drugo jagodičasto voće) i
 • prerada domaćeg povrća i voća.

Projekat SIRED - kroz Pristup razvoju tržišnog sistema (MSD) - ponudiće tržišnim akterima rešenja koja odgovaraju sistemskim ograničenjima i njihovim temeljnim razlozima. Većina uzroka loših performansi ne leži u odnosima između tržišnih aktera, već u međusobno povezanim potpornim funkcijama i pravilima koja će pojačati lance vrednosti koji su u određenoj meri disfunkcionalni ili neodgovarajući. Projekat SIRED - kroz intervencije - pružiće rešenja za poboljšanje ovih međusobno povezanih funkcija i jačanje specifičnih lanaca vrednosti odabranih poljoprivrednih sektora.

Projekat SIRED već je podržao 19 tržišnih aktera u odabranim lancima vrednosti kroz različite intervencije u 10 gore navedenih ciljnih opština. U prethodnom prvom pozivu projekta fokus je bio jači na uzgoju i preradi, dok je u ovom pozivu opcija podrške pristupu finansiranju marketinga i izvoza uvedena kao dodatno usko grlo gde je tržišnim akterima potrebna podrška.

 1. Cilj ovog poziva za podnošenje predloga projekata

Identifikovati tržišne aktere (agropreduzeća, zadruge, organizacije proizvođača, savetodavne usluge i pružaoce usluga marketinga u poljoprivredi) u odabranim lancima vrednosti koji su zainteresovani za saradnju sa projektom SIRED radi jačanja specifičnih lanaca vrednosti.

Finansijska podrška će biti pružena kvalifikovanim tržišnim akterima i savetodavnim službama, što će dodatno podržati poljoprivrednike, proizvođače i prerađivače u povećanju uzgoja, primeni organskih sirovina i sertifikaciji i proizvodnim kapacitetima prema ciljevima projekta SIRED. Osim toga, trgovinskim i izvoznim mogućnostima biće omogućeno da se ispuni potražnja na tržištu i ojačaju lanci vrednosti na lokalnom i međunarodnom nivou. Odabrani tržišni akteri će poseban naglasak staviti na integrisanje ravnopravnosti polova, društvenu uključenost i održivost životne sredine.

 1. Očekivani rezultati projekta SIRED
 • Proizvođači i drugi akteri ojačali su svoju poziciju u odabranim tržišnim sistemima i povećali prihod i profitabilnost,
 • Otvorena nova radna mesta,
 • Tržišni akteri povećali su svoj izvozni potencijal,
 • Tržišni akteri su olakšali pristup ulaznim sirovinama i sirovinama za bobičasto voće i lekovito aromatično bilje za nove poljoprivrednike,
 • Tržišni akteri povećali su prerađivačke kapacitete za jagodičasto voće, lekovito aromatično bilje i nedrvne šumske proizvode,
 • Tržišni akteri su diverzifikovali i poboljšali kvalitet svojih proizvoda i proizvoda partnera,
 • Poboljšanje marketinga proizvoda i usluga tržišnih aktera,
 • Tržišni akteri su ojačali proizvodne linije domaće prerade povrća i voća,
 • Tržišni akteri povećali su proizvodne kapacitete, poboljšali kvalitet proizvoda i omogućile izvozne mogućnosti,
 • Tržišni akteri su povećali obradivu površinu angažovanjem novih poljoprivrednika

Pristup finansijama je omogućen za mogućnosti održivog investiranja

 1. Lokacija

Intervencije će biti podržane u sledećim opštinama:

 • Dragaš,
 • Gračanica,
 • Kamenica,
 • Novo Brdo,
 • Prizren,
 • Ranilug,
 • Štrpce,
 • Suva Reka i
 1. Vremenski okvir

Predložene projektne aktivnosti mogu trajati između 01.01.2022 - 31.12.2022

 1. Ko može podneti prijavu:

Registrovani tržišni akteri (poljoprivredna preduzeća, zadruge, udruženja proizvođača, savetodavne službe (takođe konzorcijumi)) koji rade u uzgoju, preradi, marketingu, prilagođenoj obuci i izvozu u sledećim lancima vrednosti:

 • Bobičasto voće: maline, borovnice, jagode i drugo jagodičasto voće,
 • Nedrvni šumski proizvodi, lekovito i aromatično bilje,
 • Prerada lokalnog povrća i voća (bez uzgoja).

Poljoprivredna preduzeća koja vode žene u gore spomenutim lancima vrednosti se ohrabruju da se prijave.

Imajte na umu da se tržišni akteri koji su ugovoreni u okviru jednog od poslednja dva poziva za podnošenje predloga projekata  (ženske inicijative i tržišni akteri) 2021. godine mogu prijaviti samo za uzgoj (inpute) za nove poljoprivrednike/zadruge, ugovornu poljoprivredu i obuku (nema opreme za obradu, skladištenje ili troškovi marketinga su prihvatljivi u ovom slučaju).

 1. Podržane aktivnosti i prihvatljivi troškovi:
 • Ugovorna poljoprivreda[1]:
  • Paketi podrške za uzgoj bobičastog voća i MAP-ova koje će podnositelj zahteva distribuirati poljoprivrednicima, a koji mogu sadržavati sadnice za MAP-ove i bobičasto voće, sisteme za navodnjavanje kap po kap i prateći materijal,
  • Sertifikacija organskih MAP-ova i bobičastog voća
  • Organska gnojiva (nisu dopuštena konvencionalna gnojiva ili pesticidi),
  • Analiza zemljišta (struktura, plodnost, ostaci pesticida) i analiza vode.
  • Digitalne metode/inovacije za poboljšanje uzgoja i prerade.
 • Infrastruktura:
  • linije za proizvodnju i preradu bobičastog voća, MAP-ova i NWFP-a,
  • Inovativna IT rešenja za poljoprivredu,
  • Oprema za domaću preradu voća i povrća,
  • Komore za sušenje MAP -ova, NWFP-ova i jagodičastog voća,
  • Sklapanje/postavljanje radnih objekata (sendvič paneli), proizvodnih linija za jagodičasto voće, MAP-ove, voće i povrće.

 Napomena: Učesnici na tržištu koji su ranije bili podržani projektom SIRED nemaju pravo da se prijave  za ovu komponentu.

 • Pristup finansijskim uslugama i obuka o finansijama:
  • Tržišni akteri mogu angažovati spoljno savetovanje radi savetovanja i obuke o pristupu finansijama za svoje poslovanje i poljoprivrednike radi povećanja finansijskog kapitala i održivih ulaganja, uključujući finansijsku pismenost i finansijsku održivost.
 • Saveti za poslovno planiranje,
 • Marketing (obuka i investicije u brendiranje, pakovanje, promotivne artikle),
 • Savetodavne usluge za uzgoj, preradu ili marketing.
 1. Neprihvatljivi troškovi:
 • Rashladne komore,
 • Poljoprivredne mašine i vozila,
 • Izgradnja zgrada i renoviranje,
 • Plastenici ,
 • Neodrživi materijal za pakovanje (nije dozvoljena plastika),
 • Neodrživi materijal za promociju (nije dopuštena plastika),
 • Svi troškovi nastali pre dodele ugovora,
 • Troškovi osoblja,
 • Operativni i tekući troškovi (potrošni materijal, održavanje, transport, električna energija, internet, iznajmljivanje ili slično).
 1. Iznos sredstava prihvatljiv po podnosiocu predloga projekta koji se može zatražiti od CACH -a

Prihvatljivi iznos koji se može zatražiti od Švajcarskog Caritasa u okviru ovog poziva mora biti u sledećem rasponu:

 • Minimum: 25,000.00 EURO
 • Maksimum: 60,000.00 EURO
 • Ugovorna poljoprivreda, pristup finansijama i marketing: Agropreduzeće mora učestvovati sa min. 30%, a projekat SIRED sa maks. 70% ukupnog iznosa (udeo CACH -a ne prelazi gore navedeni maksimalni iznos za navedene opštine).
 • Infrastruktura/investicije: Agropreduzeće mora i učestvovati sa min. 50% i CACH sa do 50% iznosa infrastrukture/investicija (udeo CACH -a ne prelazi gornji maksimalni iznos za navedene opštine).
 • Finansiranje po opštini je takođe predmet izdvojenog sufinansiranja dotične opštine SIRED-u.
 • Oba elementa se mogu kombinovati u jednom budžetu.
 1. Kriterijumi prihvatljivosti za sve podnosioce predloga projekata
 • Organizacija/agropreduzeće (sedište) mora biti registrovana sa sedištem u jednoj od ciljnih opština projekta i biti aktivna najmanje dve godine.
 • Agropreduzeće, zadruge, savetodavne usluge i organizacije proizvođača, čija je primarna delatnost i iskustvo unutar odabranih lanaca vrednosti (bobičasto voće, MAP-i-NWFP, domaća prerada). Najmanje dve godine iskustva u ovom sektoru.
 • Investicije se moraju vršiti unutar administrativnih granica/teritorije dotične opštine u kojoj je sedište organizacije registrovano, Dragaš, Gračanica, Kamenica, Novo Brdo, Prizren, Ranilug, Štrpce, Suva Reka i Vitina. Filijale kompanija registrovanih u drugim, neprihvatljivim opštinama koje se razlikuju od sedišta ne mogu se prijaviti.
 • Uspostavljeni dokazi o postojećoj radnoj infrastrukturi, prerađivačkim kapacitetima ili proizvodnim linijama.
 1. Kriterijumi odabira:
 • Dokaz o znanju i dugogodišnjem iskustvu u radu sa barem jednim od gore navedenih sektora (bobičasto voće, MAP-i-NWFP, domaća prerada),
 • Uspostavljanje veze sa lokalnim poljoprivrednicima i drugim tržišnim akterima,
 • Uticaj na tržište izvan osnovne delatnosti u lancu vrednosti, uključujući otvaranje novih radnih mesta i prihod za manje tržišne aktere osim podnosioca predloga projekata,
 • Deo barem jednog određenog lanca vrednosti i sektora u preradi, marketingu i izvozu bobičastog voća, povrća, nedrvnih šumskih proizvoda ili medicinskog i aromatičnog bilja,
 • Iskustvo uzgoja u pružanju podrške poljoprivrednicima u uzgoju, pružanju saveta i inputa, uslugama proširenja, prikupljanju poljoprivrednih proizvoda, preradi, marketingu ili izvozu,
 • Iskustvo sa ugovorima sa lokalnim partnerima za saradnju, individualnim poljoprivrednicima i drugim tržišnim akterima. Krajnji korisnici biće iz gore navedenih opština,
 • Doprinos integraciji načela ravnopravnosti polova, društvenoj uključenosti i zaštiti životne sredine (kako je navedeno u prijavnom obrascu),
 • Predlog budžeta sa realnim tržišnim cenama,
 • Inovativna, energetski efikasna i klimatski pametna tehnologija biće ocenjena sa dodatnim bodovima.

Napomena: Komisija za evaluaciju će proveriti prihvatljive prijave tokom terenskih poseta koje će se sprovesti tokom procesa odabira, kao deo evaluacije.

[1] Poljoprivredna proizvodnja koja se odvija prema sporazumu između kupca i poljoprivrednika, kojim se utvrđuju uslovi za proizvodnju i plasman poljoprivrednog proizvoda.

 1. Bodovni list:

Ocena kandidata biće data na osnovu dole navedenih kriterijuma odabira:

    13.Dokumenti koje podnosioci predloga projekta dostaviti

 • Samo prijave koje koriste predloške prijava SIRED (obrasci za prijavu i budžet, Aneks 1 i 2) koje su dostavljene kao deo ovog paketa biće prihvaćene.
 • Budžet intervencija mora biti predstavljen u evrima bez PDV -a za sve stavke.
 • Registracija preduzeća/organizacije (sve stranice) i potvrde o PDV -u.
 • Dokument o poreskoj verifikaciji Poreske uprave Kosova. Preduzeća koja imaju aranžmane sa PUK -om o dugovima moraju predati potpisane i overene ugovore PUK -a.
 • Dokument koji dokazuje da kompanija/zakonski zastupnik nije pod istragom (krivični dosije iz policije).
 • Verifikacija aktivnog bankovnog računa.
 • Poslovni plan (za kompanije koje traže iznad 50.000 € sredstava, ispod opciono)
 • Dokumentacija o postojećoj radnoj infrastrukturi, prerađivačkim kapacitetima ili proizvodnji
 • Opciono: godišnji finansijski izveštaj (idealno za poslednje 3 godine) koji ukazuje na promet i dobit
 • Opciono: godišnja revizija (idealno za poslednje 3 godine)
 • Opciono: Lista referentnih projekata

 

Etičke klauzule i Kodeks ponašanja

 1. Odsustvo sukoba interesa

Na podnosioca predloga projekta ne sme uticati nikakav sukob interesa i ne sme u tom pogledu imati ekvivalentan odnos sa drugim podnosiocima zahteva ili uključenim stranama. Svaki pokušaj podnosioca predloga projekta da pribavi poverljive informacije, sklopi nezakonite sporazume sa konkurentima ili utiče na ocenjivačku komisiju ili ugovornog organa tokom procesa ispitivanja, pojašnjavanja, ocenjivanja i upoređivanja prijava dovešće do odbijanja njegove prijave i može rezultirati administrativnim kaznama.

 b.Poštovanje ljudskih prava, kao i zakonodavstva o životnoj sredini i osnovnih radnih standarda

Podnosilac predloga projekta i njegovo osoblje moraju poštovati ljudska prava. Konkretno i u skladu sa važećim aktom, podnosioci predloga projekta kojima su dodeljeni ugovori moraju se pridržavati zakonodavstva o zaštiti životne sredine, uključujući multilateralne sporazume o životnoj sredini, i osnovnih standarda rada koji su primenjivi i definisani u relevantnim konvencijama Međunarodne organizacije rada (kao što su konvencije o slobodi udruživanja i kolektivnog pregovaranja; uklanjanju prisilnog i obaveznog rada; diskriminaciji na osnovu pola u vezi sa radom; ukidanju dečiji rad).

c.Nulta tolerancija na seksualno iskorišćavanje i seksualno zlostavljanje

Švajcarski Caritas primenjuje politiku 'nulte tolerancije' u odnosu na svako nezakonito ponašanje koje ima uticaj na profesionalni kredibilitet podnosioca predloga projekt. Zabranjeno je fizičko zlostavljanje ili kažnjavanje, ili pretnje fizičkim zlostavljanjem, seksualnim zlostavljanjem ili iskorišćavanjem, uznemiravanjem i verbalnim zlostavljanjem, kao i drugi oblici zastrašivanja.

 d.Borba protiv korupcije i podmićivanja

Podnosilac zahteva će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i kodeksa koji se odnose na borbu protiv mita i borbu protiv korupcije. Švajcarski Caritas zadržava pravo obustaviti ili otkazati finansiranje projekta ako se u bilo kojoj fazi procesa dodele ugovora ili tokom izvršenja ugovora otkriju bilo kakve koruptivne radnje i ako ugovorni organ  ne preduzme sve odgovarajuće mere kako bi popravio nastalu situaciju. Za potrebe ove odredbe, "koruptivna praksa" je nuđenje mita, poklona, bakšiša ili provizije bilo kojoj osobi kao podsticaj ili nagrada za izvršenje ili uzdržavanje od bilo kakvih radnji u vezi s dodelom ugovora ili izvršenjem ugovora već zaključeno sa ugovornim organom.

 e.Neobični komercijalni troškovi

Prijave će biti odbijene ili ugovori raskinuti ako se pokaže da je dodela ili izvršenje ugovora dovelo do neuobičajenih komercijalnih troškova. Takvi neobični komercijalni troškovi su provizije koje se ne spominju u glavnom ugovoru ili ne proizlaze iz pravilno zaključenog ugovora koji se odnosi na glavni ugovor, provizije koje nisu plaćene u zamenu za bilo kakvu stvarnu i legitimnu uslugu, provizije doznačene u poresko utočište, provizije plaćene primaocu koji nije jasno identifikovan ili se provizije plaćaju kompaniji koja naizgled izgleda kao kompanija na čijem je čelu žena. Korisnici za koje se utvrdi da su platili neuobičajene komercijalne troškove za projekte koje finansira Švajcarski Caritas, dužni su, zavisno od ozbiljnosti uočenih činjenica, raskinuti svoje ugovore.

  f.Kršenje obaveza, nepravilnosti ili prevara

Švicarski Caritas zadržava pravo obustave ili otkazivanja postupka, ako se pokaže da je postupak dodele predmet značajne povrede obaveza, nepravilnosti ili prevare. Ako se nakon dodele ugovora otkriju značajne povrede obaveza, nepravilnosti ili prevara, ugovorni organ se može uzdržati od zaključivanja ugovora.

 14.Proces prijave

Korak 1: Detaljno se upoznajte sa prijavnim dokumentima:

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti klikom na ovaj link ili će biti poslati putem e -mail-a na zahtev (pogledajte adresu e -mail-a u nastavku).

https://drive.google.com/drive/folders/1o4hiwUW6frhYwuwhndQHlOnmeupfgXDm?usp=sharing

Korak  2: Informativna sesija, online putem  Zoom (videti link u nastavku). 08.11.2021 u  10:00 sati.

https://us02web.zoom.us/j/89732622408

Korak  3: Dostavljanje prijave na vreme

Prijave na albanskom ili srpskom jeziku moraju se dostaviti u zatvorenim kovertama na adresu:

Caritas Switzerland Country Office in Kosovo

Fazli Balaj 59

10000 Prishtina

Kosovo

Rok: Prijave se moraju podneti i dostaviti na gornju adresu do 15.11.2021 (16:00 sati). Prijave koje stignu nakon datuma 15.11.2021 (16:00 sati) neće se razmatrati.

Dodatne informacije:

Za pitanja o prijavnom obrascu i dodatne informacije, možete se obratiti kancelariji Caritasa Švajcarska na Kosovu putem e-mail-a ili telefona od 01.11.2021-08.11.2021 (od 09:00 do 16:00, od ponedeljka do petka):

Caritas Švajcarska na Kosovu: Email: kosovo@caritas.ch;  +383 46 988 000

Staviti u CC sledećeg odgovornog koordinatora lanca vrednosti:

Za Prizren, Dragaš, Suvu Reku, Kamenicu i Vitinu- npasuli@caritas.ch  

Za Štrpce, Ranilug, Gračanica i Novo Berdo - isamardzic@caritas.ch

Troškovi nadmetanja: Caritas Švajcarske na Kosovu neće pokriti troškove nadmetanja i zadržava pravo da prihvati ili odbije ponuđače, ili poništi ili odloži ceo proces nadmetanja pre potpisivanja bilo kakvih sporazuma.

Aneks 1: Obrazac prijave

Aneks 2: Obrazac budžeta

Shikime 517
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Contract
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC