1
PROFILI I KOMPANISË
Ndërmarrja Publike Banesore (NPB)
npbanesore.com
Email: anita.cacaj@npbanesore.com
Numri i Telefonit: 0800 11 672
Adresa: Rr. Zija Shemsiu Nr. 22
Qyteti: Prishtinë
Email: anita.cacaj@npbanesore.com
Numri i Telefonit: 0800 11 672
Adresa: Rr. Zija Shemsiu Nr. 22
Qyteti: Prishtinë
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

Në vitin 1946 Kuvendi Komunal i Prishtinës formoi Departamentin e Mirëmbajtjes së Ndërtesave, detyrë e së cilit ishte ruajtja dhe mirëmbajtja e pronës publike. Ndonëse ky department kryente punë të natyrës së Ndërmarrjes, kjo e fundit nuk ishte themeluar ende. Zyrtarisht, Ndërmarrja e Banesave në Prishtinë, siç quhej në fillim, është themeluar në vitin 1964 pas formimit të fondit banesor, i cili ishte krijuar nga ndalesa prej 3.35% e pagës bruto e të punësuarve në atë kohë. Në vitin 1976, Ndërmarrja e Banesave u transformua në Bashkësinë Vetëqeverisëse të Interesit për Banim dhe Lokale Afarist (BVI-ja për Banim dhe Lokale Afariste). Me suprimimin e autonomisë së

Kosovës në vitin 1989, dhe rrënimin e sistemit juridik e institucional nga regjimi i Serbisë, Bashkësia Vetëqeverisëse e Interesit për Banim dhe Lokale Afariste u tranformua duke ju ndryshuar emri në Ndërmarrja Publike Banesore.

Pas çlirimit të Kosovës, ndërmarrja është regjistruar në vitin 2000 dhe ri-regjistruar në vitin 2004 në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë si Ndërmarrja Publike Banesore.

Ndërmarrja Publike Banesore SH.A., është pronë e Komunës së Prishtinës, me kapital publik. Si e tillë kjo ndërmarrje ka për qëllim menaxhimin e drejtë dhe ruajtjen e pasurisë së saj e cila përbëhet prej patundshmërisë ku përfshihen banesa, lokale afariste, depo, garazha dhe truall.

Ndërmarrja Publike Banesore-Sh.A.Prishtinë, është përgjegjëse për realizimin e politikave lidhur me veprimtarinë të cilën e ushtron, në pajtim me dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Ligjit për Ndërmarrjet Publike, Statutit, Kodit të Etikës dhe të dispozitave tjera pozitive në Kosovë dhe me ato të ndërmarrjes. NBP-ja mbetet e përkushtuar që përmes veprimtarisë së përshkruar më poshtë të kontribuojë në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve.

Veprimtaria e ndërmarrjes është:

  • Ndërtimi i objekteve banesore-afariste, industriale, shkolla, spitale etj, duke i përfshirë edhe punët zejtare-përfundimtare;
  • Mbikqyrja, projektimi, revidimi i projekteve, kontrolli teknik i objekteve-pranimi teknik;
  • Administrimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave individuale dhe në bashkëpronësi dhe
  • Menaxhimin dhe mirëmbajtjen e lokaleve afariste të Ndermarrjes Publike Banesore (NPB-re) Sh.A. Prishtinë.
Rreth Kompanisë
					 

Në vitin 1946 Kuvendi Komunal i Prishtinës formoi Departamentin e Mirëmbajtjes së Ndërtesave, detyrë e së cilit ishte ruajtja dhe mirëmbajtja e pronës publike. Ndonëse ky department kryente punë të natyrës së Ndërmarrjes, kjo e fundit nuk ishte themeluar ende. Zyrtarisht, Ndërmarrja e Banesave në Prishtinë, siç quhej në fillim, është themeluar në vitin 1964 pas formimit të fondit banesor, i cili ishte krijuar nga ndalesa prej 3.35% e pagës bruto e të punësuarve në atë kohë. Në vitin 1976, Ndërmarrja e Banesave u transformua në Bashkësinë Vetëqeverisëse të Interesit për Banim dhe Lokale Afarist (BVI-ja për Banim dhe Lokale Afariste). Me suprimimin e autonomisë së

Kosovës në vitin 1989, dhe rrënimin e sistemit juridik e institucional nga regjimi i Serbisë, Bashkësia Vetëqeverisëse e Interesit për Banim dhe Lokale Afariste u tranformua duke ju ndryshuar emri në Ndërmarrja Publike Banesore.

Pas çlirimit të Kosovës, ndërmarrja është regjistruar në vitin 2000 dhe ri-regjistruar në vitin 2004 në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë si Ndërmarrja Publike Banesore.

Ndërmarrja Publike Banesore SH.A., është pronë e Komunës së Prishtinës, me kapital publik. Si e tillë kjo ndërmarrje ka për qëllim menaxhimin e drejtë dhe ruajtjen e pasurisë së saj e cila përbëhet prej patundshmërisë ku përfshihen banesa, lokale afariste, depo, garazha dhe truall.

Ndërmarrja Publike Banesore-Sh.A.Prishtinë, është përgjegjëse për realizimin e politikave lidhur me veprimtarinë të cilën e ushtron, në pajtim me dispozitat e Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Ligjit për Ndërmarrjet Publike, Statutit, Kodit të Etikës dhe të dispozitave tjera pozitive në Kosovë dhe me ato të ndërmarrjes. NBP-ja mbetet e përkushtuar që përmes veprimtarisë së përshkruar më poshtë të kontribuojë në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve.

Veprimtaria e ndërmarrjes është:

  • Ndërtimi i objekteve banesore-afariste, industriale, shkolla, spitale etj, duke i përfshirë edhe punët zejtare-përfundimtare;
  • Mbikqyrja, projektimi, revidimi i projekteve, kontrolli teknik i objekteve-pranimi teknik;
  • Administrimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave individuale dhe në bashkëpronësi dhe
  • Menaxhimin dhe mirëmbajtjen e lokaleve afariste të Ndermarrjes Publike Banesore (NPB-re) Sh.A. Prishtinë.
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet