Komuna e Malishevës

Shofer të Ndihmës së Shpejtë

	 	 

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS / VLADA KOSOVA / GOVERNMENT  OF KOSOVA KUVENDI KOMUNAL –MALSHEVË/QKMF “Dr. SHPËTIM ROBAJ” NË MALISHEVË

Nr/341

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore.

Në bazë të nenit 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik Nr. 06/L-114, të nenit 8 të Ligjit të Punës nr: 03/L-212, në bazë të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr. 07/2017 Komuna e Malishevës - QKMF “dr. Shpëtim Robaj” shpall:

KONKURS PËR PLOTSIMIN E VENDEVE TË PUNËS.

Një (1).Shofer të Ndihmës së Shpejtë ne kohë të pacaktuar ne QKMF-Malishevë.

Institucioni: Komuna e Malishevës

Departamenti/ Drejtoria: Drejtoria Për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale- QKMF

Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik

Numri i Pozitave: (1) një.

Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i QKMF-së

Grada/ Koeficienti 4.5

Kohëzgjatja e emërimit Me kohë të pa caktuar

Orari i Punës 40 orë në javë

Periudha Provuese Gjashtë (6) muaj

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës.
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar.
 • Të zotëroj njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët.
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse.
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e veprave penale.
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

Bënë bartjen e pacientëve prej QKMF-së apo vendit të ngjarjes deri në QKUK dhe nëpër klinikat tjera. Bënë kontrollimin e Ambulancës dhe përgatit atë për çdo rast kur duhet të intervenoj mjeku në teren. Për çdo ditë mbanë evidencën e kilometrazhës së kaluar dhe në fund të orarit ja dorëzon mbikëqyrësit. Është i obliguar që të vozit ekipin mjekësor për kontroll në teren nëpër shkolla fshatrat e komunës së Malishevës.

Kryen edhe punë tjera nga fushë veprimtaria e ndihmës së shpejt dhe punët që urdhërohet nga mjeku i qendrës dhe drejtori

Dokumentet e nevojshme:

 • Arsimimi i mesëm
 • Patentë Shoferi - kategoria B dhe C
 • Certifikatën e lindjes,
 • Letërnjoftimin e fotokopjuar .
 • Certifikatën që nuk është nënë hetime ose i dënuar.
 • Certifikatën e mjekut për punë
 • Përvoja e punës ( e dëshirueshme)

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen në rastin e intervistimit.

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë.

Aplikacionet dorëzohen nga data 04.06.2021 deri me dt: 18.06.2021 Aplikacionet merren dhe dorëzohen ne zyrën e personelit ne QKMF (ditëve të punës prej: 07 deri ora 15).

Rezultatet shpallen në linkun: http://konkursi.rks-gov.net

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pa kompletuara nuk do të pranohen.

QKMF-Malishevë.

Dt: 05.05.2021

 1. Drejtori:

Dr: Afrim Krasniqi

__________________

Shikime 175
Kategoria Transport
Skadon 3 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Malishevë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC