Komuna e Pejës

Drejtorë (4)

Shpërndaje
	 	 
 

Në bazë të dispozitave të nenit 16 të Ligjit nr. 03/L- 087 për Ndërmarrjet Publike, Komisioni Komunal i Aksionarëve të Stacionit të Autobusëve në Pejë SH.A. Pejë, merr Vendim për të perseritur publikimin e Konkursit nr.01.11/01-0150476/18 të datës 15.11.2018, andaj e publikon serish  këtë:

KONKURS

Pozita: Drejtor në Bordin e Drejtorëve të N.P.L. “Stacioni i Autobusëve” SH.A në Pejë.

Numri i pozitave: 4

Kohëzgjatja e mandatit: 3 vite

Vendi i punës: Pejë

Detyrat dhe përgjegjësitë e Bordit të Drejtorëve

 • Administron dhe ushtron mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigoroze, në veçanti, të veprimtarisë së zyrtarëve të N.P.L. dhe merr vendime për N.P.L. “Stacioni i Autobusëve” SH.A në Pejë sipas kompetencave të përcaktuara në Ligjin për Ndërmarrjet Publike dhe Statutin e N.P.L. “Stacioni i Autobusëve” SH.A në Pejë.
 • Zgjedhë, zëvendëson, shkarkon Kryeshefin Ekzekutiv të N.P.L. “Stacioni i Autobusëve” SH.A në Pejë.
 • Zgjedhë dhe emëron zyrtarët në N.P.L.
 • Miraton Planin, Raportin e Punës dhe Raportin Financiar të N.P.L. “Stacioni i Autobusëve” SH.A në Pejë për periudha të caktuara kohore dhe njëherazi rekomandon për miratim këto raporte tek KKA dhe Kuvendi Komunal.
 • Miraton dokumentet si: Statutin, Skemën organizative dhe sistematizimin e vendeve të punës etj.
 • Propozon ndërmarrjen e hapave të ndryshëm për administrim sa më të mirë N.P.L. “Stacioni i Autobusëve” SH.A në Pejë
 • Për punën e vet, Bordi i përgjigjet KKA-së dhe Kuvendit të Kosovës.

Kualifikimet dhe aftësitë:

 • Diploma e fakultetit ose ekuivalente lidhur me trajnimin dhe përvojën.
 • Të ketë së paku 5 (pesë) vite përvojë në nivel të lartë të menaxhimit në fushën e administrimit të biznesit, financa të korporatave, financa, menaxhim të thesarit, banka, konsulencë në biznes ose industri ose nga një fushë tjetër e shkencës dhe njohurisë e cila ka të bëjë  me veprimtarinë afariste të N.P-së ose për së paku 5 (pesë) vite të ketë qenë kontabilist publik, jurist i kualifikuar, ose anëtar i kualifikuar i një profesioni tjetër i cili ndërlidhet ngushtë me veprimtarinë afariste të N.P-së;
 • Drejtori në Bordin e Drejtorëve të N.P.L. “Stacioni i Autobusëve” SH.A në Pejë duhet të jetë person me integritet të dëshmuar i cili i plotëson kushtet e parapara me dispozitat e nenit 17.1 m, 17.2, 17.3, 17.4 dhe 17.4 a) të Ligjit nr. 03/L- 087 për Ndërmarrjet Publike, gjegjësisht Ligjit mbi Ndryshim-Plotësimin e Ligjit nr. 03/L- 087 për Ndërmarrjet Publike të ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-111 dhe Ligjin Nr. 05/L-009.

Njohja e gjuhëve të huaja dhe e punës me kompjuter do të konsiderohen përparësi.

Kandidatët e interesuar për këtë pozitë, kërkesës për punësim duhet t’i bashkëngjisin:

 • CV me shembuj të qartë për të arriturat në punë
 • Certifikatën e lindjes
 • Dëshmi për shtetësinë e Kosovës (kopjen e letërnjoftimit apo pasaportës)
 • Përgatitjen shkollore (diploma dhe kualifikimet profesionale)
 • Dëshmi për përvojën e punës
 • Certifikatën që nuk është nën hetime, jo më të vjetër se 6 muaj
 • Letrën e motivimit
 • Deklaratën me shkrim se i plotëson kushtet e parapara sipas nenit 17.1 dhe 17.2 të Ligjit nr. 03/L- 087 për Ndërmarrjet Publike. Aplikanti personalisht duhet ta plotësojë dhe nënshkruaj me datë deklaratën nën betim ku pohon që i përmbushë aspektet e pranueshmërisë, pavarësisë dhe Çdo keqinterpretim material, pa qëllim apo nga neglizhenca, apo ndryshim material nga informatat e dhëna në deklaratën e lartpërmendur, do të rezultojë me diskualifikim të menjëhershëm.

Dokumentacioni i kërkuar dorëzohet në Qendrën për Shërbim të Qytetarëve në Komunën e Pejës (ndërtesa e Administratës) ose përmes postës.

Konkursi është i hapur 30 ditë nga dita e shpalljes në mjetet e informimit publik.

Aplikacionet e pranuara pas afatit dhe aplikacionet që u mungojnë dokumentet relevante nuk do të merren parasysh nga Komisioni Komunal i Aksionarëve.

Vërejtje shtesë:

Ky proces rekrutimi do të monitorohet nga përfaqësuesit e Projektit Britanik për Emërime të Larta. Kështu që kandidatët informohen që emrat, poentimet dhe kualifikimi si “kandidatë që mund të emërohen” i kandidatëve me vlerësimin më të lartë në këtë garë mund të publikohen në uebfaqen e projektit dhe që pas aplikimit për këtë pozitë, do të konsiderohet se është dhënë pëlqimi për këtë nga kandidati.

 

TAGS: Komuna e PejesKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 993
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Pejë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC