SOS Fshatrat e Fëmijëve

Thirrje për Pjesëmarrje

	 	 

Thirrje e hapur për pjesëmarrje në punëtorinë mbi politikën dhe mekanizmat për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve për Organizatat e Shoqërisë Civile.

SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë fton Organizatat e Shoqerise Civile nga e tërë Kosova të aplikojnë për të qenë pjesë e punëtorisë mbi politikën dhe mekanizmat për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të fëmijëve.

Kjo thirrje bëhet në kuadër të projektit “Avancimi i kapaciteteve për të drejtat e fëmijëve”, i cili financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe implementohet nga SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë në partneritet me Handikos-Shoqata e Paraplegjikëve dhe Fëmijëve me Paralizë në Kosovë.

Projekti synon të kontribuojë në forcimin, promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në shërbimet sociale dhe Organizatat e Shoqërisë Civile që ofrojnë shërbime për fëmijët.

Kush ka të drejtë të aplikojë?

Të gjitha Organizatat e Shoqërisë Civile nga Kosova, që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve dhe ofrojnë shërbime për fëmijët.

Afati i fundit për aplikim është deri më datën: 19 Maj 2021.

Për më shumë informata rreth kësaj punëtorie dhe mënyrës se aplikimit, ju lutem shkarkoni Thirrjen për pjesëmarrje këtu:

 DOWNLOAD HERE 


Open call for participation in the workshop on policy and mechanisms for protection and promotion of children's rights for Civil Society Organizations.

SOS Children's Villages Kosovo invites Civil Society Organizations from all over Kosovo to apply to be part of the workshop on policy and mechanisms for the protection and promotion of children's rights.

This invitation is made in the framework of the project "Advancing capacity for children rights ", which is funded by the European Union Office in Kosovo and implemented by SOS Children's Villages Kosovo in partnership with Handikos-Association of Paraplegics and Children ëith Paralysis in Kosovo.

The project aims to contribute to the strengthening, promotion and protection of children's rights in social services and Civil Society Organizations providing services to children.

Who is eligible to apply?

All Civil Society Organizations from Kosovo, working in the field of child protection and providing services for children.

The application deadline is 19th of May, 2021.

For further information about the workshop and how to apply, please download the Open call for Participation here:

 DOWNLOAD HERE 


Otvoreni poziv za učešće u radionici o politici i mehanizmima za zaštitu i promovisanju dečjih prava za organizacije civilnog društva.

SOS Dečija sela Kosovo poziva organizacije civilnog društva sa celog Kosova da se prijave da učestvuju u radionici o politici i mehanizmima za zaštitu i promociju dečjih prava.

Ovaj poziv je upućen u okviru projekta “Izgradnja kapaciteta za prava deteta“, koji finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a sprovodi SOS Dečija sela Kosovo u partnerstvu sa Handikos-Udruženjem paraplegičara i dece sa paralizom na Kosovu.

Cilj projekta je da doprinese jačanju, promovisanju i zaštiti prava deteta u socijalnim službama i organizacijama civilnog društva koje pružaju usluge deci.

Ko ima pravo da se prijavi?

Sve organizacije civilnog društva sa Kosova koje rade na polju zaštite dece i pružaju usluge deci

Poslednji rok za prijavu je 19 maj 2021 godine

Za više informacija o ovoj radionici i kako se prijaviti, preuzmite Poziv za učešće ovde:

 DOWNLOAD HERE 

Shikime 481
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari
Lokacioni
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC