Community Development Fund

Ftesë Për Kuotim Çmimesh (  Sigurimi i veturave për Programin HIV dhe TB)

	 	 

Ref: CDF/HIV/TB/001/2021

29 Prill 2021

                    FTESË PËR KUOTIM ÇMIMESH (FKÇ)   

                    Sigurimi i veturave per Programin HIV dhe TB

 1. Fondi për Zhvillimin Komunitar (CDF), me grant te pranuar nga Fondi Global lidhur me implementimin e programit HIV dhe TB funksionon si një organizatë joqeveritare me status të përfitimit publik. Njësia e TB dhe HIV  është duke përvetësuar prokurimin e sherbimeve te sigurimit te autopergjegjesise, per vetura qe perdoren nga personeli i tij ne mbeshtetjen e programit te TB dhe HIV.

 2. Qëllimi. Qëllimi i këtij Specifikacioni është për të përshkruar kërkesat dhe përgjegjësitë e furnizuesit për ofrimin e shërbimeve.

 3. Ligjshmëria: Aktiviteti i prokurimit është i hapur për të gjithë operatorët ekonomik të regjistruar ligjërisht, të cilët janë të specializuar në këtë fushë dhe janë të interesuar të aplikojnë.

 4. Kërkesat: Ofrimin e policave te sigurimit te veturave ndaj pales se trete (TPL), me cmime te percaktuara nga BQK, per periudhe njevjecare, duke marre parasysh edhe sistemin bonus-malus. Ofrimin e policave te sigurimit te veturave KASKO te plote (100%), ne gjithe territorin e Kosoves, si dhe ne shtete te Rajonit: (1) Republika e Maqedonise; (2) Republika e Shqiperise; (3) Republika e Malit te Zi, per periudhe njevjecare. Sigurimi i plote perfshin raste te dëmit dhe vjedhjeve te pjeserishme, si dhe te plota 100%; Ofrimin e policave te sigurimit te veturave per udhetim nderkombetare-rajon (TPL plus), sipas nevojes; Ofrimin e sherbimeve per kontrollim teknik te veturave. Furnitori duhet te angazhoje nje nenkontraktor te licencuar per ofrimin e kontrollit teknik per te gjitha veturat.

 5. Kërkesa për Dosjen Tenderike: Dosja e plotë e dokumenteve të tenderit mund të kërkohet nga ofertuesit e interesuar pas paraqitjes së kërkesës me email në adresën e shënuar më poshtë.

 6. Dorëzimi i Ofertave: Ofertat duhet të dorëzohen në email adresën e theksuar më poshtë, para ose jo me vonë se me datën 17.05.2021 në orën 10:00 AM. Ofertat e dorëzuara pas afatit të dorëzimit do të refuzohen dhe do t’i kthehen ofertuesit të pa hapura.

  Community Development Fund
  Str. Sejdi Kryeziu no.41-43 (Qyteza Pejton)
  10 000 Prishtinë, Republika e Kosovës
  Tel; +38138224961 ext 116
  fax: +38138249679
  E-mail address: procurement.hiv.tb@kcdf.org

Shikime 372
Kategoria Administratë
Skadon 6 ditë
Orari
Lokacioni
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC