Komuna e Vushtrrisë

Mësimdhënës/e për Gjuhë Angleze (2)

	 	 

Nё bazë tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, neni 67, 68 dhe 69, Ligjit për Arsimin në Komuna të Republikës së Kosovës Nr.03/L-068, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës Nr.04/L-032, nё bazë tё Udhëzimit Administrativ (MASHT) nr.10/2018 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm si dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ 07/2017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në sektorin Publik Komuna e Vushtrrisë, shpall:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës

Institucioni: Komuna e Vushtrrisë;

Drejtoria: Drejtoria e Arsimit;

Titulli i vendit të punës:

 1. Mësimdhënës për Gjuhë Angleze në SHFMU “Enver Hadri” Smrekonicë – Vushtrri;
 2. Mësimdhënës për Gjuhë Angleze në SHFMU “Liria ” Stroc – Vushtrri;

Numri i Pozitave: Dy (2);

Lloji i Pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik;

Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Institucionit;

Grada/Koeficienti: Koeficienti – A-421/1;

Orët e punës: 40 orë në javë;

Periudha e Kontratës: Në kohë të caktuar;

Detyrat Kryesore:

 • Punë kryesi është i obliguar ta realizojë plan programin mësimor për vendin përkatës të punës duke u bazuar në Ligjin mbi Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe në aktet e tjera nënligjore, të cilat i rregullojnë fushat përkatëse relevante për vendin e tij/saj të punës;
 • Të zbatojë detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e mësimdhënies;
 • Të përgatisë me rregull planin mësimor vjetor, mujor dhe ditor, në përputhje me korrikulën, e në pajtim me kërkesat për përshtatjen e mësimdhënies, aftësive dhe prirjeve individuale të çdo nxënësi;
 • Të ketë njohuri për një repertor të gjerë të stileve mësimore dhe të jetë në gjendje ti aplikojë ato që më së miri i përgjigjen situatës në klasë;
 • T'i shfrytëzoj në mënyrë efektive resurset që i ka në dispozicion;
 • Të planifikoj, të udhëheqë dhe të vëzhgoj nxënien dhe sjelljen e secilit nxënës;
 • Të zbatoj metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të vlerësimit në përputhje me udhëzimet kurrikulare;
 • Të krijojë një atmosferë pune dhe disipline, pa përdorur metoda ndëshkimi ose forma të ndryshme të poshtërimit ndaj nxënësve;
 • Të kontrolloj me rregull dhe të mbajë evidencë për suksesin dhe progresin individual të secilit nxënës si dhe të jetë në gjendje t'i raportoj prindit apo kujdestarit të fëmijës drejt për progresin e arritur të nxënësit sipas kërkesës;
 • Të zgjoj të nxënësit kureshtjen për të nxënë dhe ti inkuadrojë ata të nxënë në mënyrë të pavarur;
 • Të kujdeset për zhvillim të vazhdueshëm profesional individual sipas planit të paraparë dhe të kujdeset për realizimin e planifikimit;
 • Të jetë në komunikim të vazhdueshëm me familjen e çdo nxënësi duke realizuar takime individuale me prindër, kujdestarë të fëmijës;
 • T'i ndihmojë kolegët për ngritjen e cilësisë së punës;
 • Të mbikëqyrë dhe të udhëzoj nxënësit në procesin mësimor;
 • Të marrë pjesë në punën e organeve të shkollës;
 • Të marrë pjesë aktive në përgatitjen e programeve dhe evenimenteve në shkollë, kur kërkohet nga drejtori i shkollës;
 • Të marrë pjesë në formë aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës dhe të kryejë me përgjegjësi ekskursionet me nxënës brenda dhe jashtë vendit, sipas udhëzimeve të drejtorit të shkollës;
 • Të tregoj respekt sjellje kolegjiale dhe jo diskriminuese ndaj bashkëpunëtorëve me të cilët punon;
 • Të respektoj autoritetin e drejtpërdrejt të zyrtarit të cilit i raporton, dhe t'i kryej detyrat që mund t'i caktoj ai/ajo. Detyrat e punës duhet të jen në harmoni me legjislacionin në fuqi;
 • Të mos kërkojë apo të pranojë udhëzime lidhur me kryerjen e detyrave të punës nga asnjë organ tjetër përveç drejtorit të shkollës dhe DKA-së ose personave të caktuar nga ata;
 • Të mos e shfrytëzoj pozitën e punës për interesa private në dobi të një pale të tretë, përfshirë edhe familjen, shoqërinë apo rrethin shoqëror.
 • Të ushtrojë maturi maksimale lidhur me të gjitha çështjet e punës. Përfshirë ruajtjen e informatave (nëse nuk janë publike), të cilat lidhen me procesin e punës dhe raporteve të krijuara prej saj, duke mos komunikuar këto informata me asnjë person fizik dhe juridik, përveç kur informatat e tilla janë të parapara në kuadër të detyrave sipas kësaj kontrate apo autorizimit nga zyrtari të cilit i raporton;
 • Të mbajë orën e kujdestarisë dhe kujdestarinë ditore;
 • I punësuari është i obliguar të respektoj kodin e veshjes dhe të sjelljes, të përcaktuara me rregulloren e brendshme të shkollës dhe me akte tjera nënligjore;
 • I punësuari sipas kësaj kontrate, nuk do të kryej punë apo detyrë tjetër, me orare të plotë, nëse puna e tillë, bie ndesh me aktet përkatëse ligjore dhe nënligjore, pa pëlqimin paraprak me shkrim nga DKA-ja ose përfaqësuesit të saj;

Kushtet dhe Kualifikimi:

 • Tё jenë shtetas të Republikës sё Kosovës;
 • Fakulteti i Filologjisë-dega e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze (Master 300 ECTS, Sistemi katërvjeçar dhe Baçelor – katër vjeçar 240 ECTS)

Dokumentet e nevojshme:

 • Ekstrakti i lindjes (kopje);
 • Diploma e noterizuar e fakultetit – (kopje);
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinali);
 • Letërnjoftimi (kopje) dhe;
 • Certifikata të trajnimeve (kopje).

Dokumentacioni dorëzohet në kopje, pasi që i njëjti pas përfundimit të procedurave të rekrutimit nuk kthehet.

Konkursi (afati i aplikimit) mbetet i hapur 15 ditë nga data 05.04.20210 – 19.04.2021.

Tё gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund ti marrin në formë fizike në Qendrën për Shërbim me Qytetarë, apo ti shkarkojnë nga web faqja zyrtare e Komunës së Vushtrrisë https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë nё Komunën e Vushtrrisë. Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës së Kosovës si dhe në kolegjet private brenda Republikës së Kosovës e që konkurrojnë për këto pozita, duhet që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura (nostrifikuara) nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr.12/2018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve të Republikës së Kosovës.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Për çdo paqartësi aplikuesit i drejtohen Njësisë së Burimeve Njerëzore, zyra nr 33 ose në tel 038 200 42 444.

Rezultatet shpallen në web faqen e komunës së Vushtrrisë https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/.


U skladu sa Zakonom o Javnim Službenicima br. 06 / L-114, članovima 67, 68 i 69, Zakonom o Obrazovanju u Opštinama Republike Kosovo br. 03 / L-068, Zakonom o Preduniverzitetskom Obrazovanju u Republici Kosovo br. 04 / L -032, kao i na osnovu Administrativnog Uputstva (MONT) br.10 / 2018, o Normativu o Profesionalnom Okviru Opšteg Obrazovanja i na Osnovu Administrativnog Uputstva 07/2017 o Regulisanje Procedura Konkursa na Javnim Sektoru Opština Vučitrn, objavljuje:

KONKURS

Za popunjavanje slobodnih radnih mesta

Institucija: Opština Vučitrn.

Odeljenje/Uprava: Uprava za Obrazovanje  Vučitrn;

Naziv radnog mesta:

 1. Nastavnik Engleskog Jezika u SNOŠ “Enver Hadri” Smrekonicë – Vučitrn;
 2. Nastavnik Engleskog Jezika u SNOŠ “Liria ” Stroc – Vučitrn.

Broj pozicija: Dva (2);

Vrsta Pozicije: Službenik Javne Službe;

Naziv nadzornog: Direktor Institucije;

Nivo/Koeficijent: Koeficijent – A-421/1;

Radni sati: 40 sati nedeljno;

Period Ugovora: Na određeno vreme;

Glavni zadaci:

 • Dobavljač je dužan da primenjuje nastavni plan i program za odgovarajuće radno mesto na osnovu Zakona o preduniverzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo i drugih podzakonskih akata koji regulišu relevantne oblasti relevantne za njegov / njen posao .
 • Sprovesti radne zadatke osiguravajući kvalitet i profesionalnu kompetentnost u nastavnom procesu.
 • Da redovno priprema godišnji, mesečni i dnevni nastavni plan i program, u skladu sa nastavnim planom i programom, i u skladu sa zahtevima za prilagođavanje nastavnih veština i individualnih tendencija svakog učenika.
 • Imati znanje širokog izveštača o nastavnim stilovima i biti u stanju da primeni one koji najbolje odgovaraju situaciji u učionici.
 • Efikasno iskoristiti resurse koji su im na raspolaganju;
 • Da planira, usmerava i nadgleda učenje i ponašanje svakog učenika;
 • Implementirati nove metodologije poučavanja i ocenjivanja u skladu sa kurikularnim smernicama;
 • Stvaranje atmosfere rada i discipline, bez upotrebe metoda kažnjavanja ili različitih oblika ponižavanja učenika;
 • Redovno proveravajte i pratite individualni uspeh i napredak svakog učenika i budite u mogućnosti da direktno izveštavate roditelja ili staratelja deteta o napretku učenika prema potrebi;
 • Da pobudi radoznalost učenika da uče i da ih uključe u samostalno učenje;11 Da se stara o kontinuiranom individualnom profesionalnom usavršavanju prema predviđenom planu i brine o realizaciji plana;
 • Da budu u stalnoj komunikaciji sa porodicom svakog učenika kroz individualne sastanke sa roditeljima, starateljima deteta;
 • Pomagati kolegama u poboljšanju kvaliteta rada;
 • Nadgledati i usmeravati učenike u procesu učenja;
 • Učestvuje u radu školskih organa;
 • Učestvujte aktivno u pripremi školskih programa i događaja, kada to zahteva direktor škole.
 • Da aktivno učestvuje u vannastavnim aktivnostima sa učenicima i odgovorno izvodi ekskurzije sa učenicima u zemlji i izvan nje, prema uputstvima direktora škole;
 • Da pokažete poštovanje prema kolegijalnom i nediskriminatornom ponašanju prema saradnicima sa kojima radite;
 • Poštujte direktna ovlašćenja službenika za izveštavanje i izvršavajte dužnosti koje su mu dodeljene. Radne dužnosti moraju biti u skladu sa važećim zakonodavstvom;
 • Da ne traže ili prihvataju uputstva u vezi sa obavljanjem radnih zadataka od bilo kog tela osim od direktora škole i ODO-a ili od osoba koje su oni odredili;
 1. Ne koristiti radni položaj za privatne interese u korist treće strane, uključujući porodicu, društvo ili društveni krug.
 • Vršite maksimalnu razboritost u svim poslovima. Uključujući čuvanje informacija (ako nisu javne), koje su povezane sa procesom rada i izveštajima koje je on stvorio, a ne saopštavanje ovih podataka bilo kom fizičkom ili pravnom licu, osim kada su takve informacije date u okviru zadataka prema ovaj ugovor ili ovlašćenje službenog kome izveštava;
 • Održavati satnice i dnevno starateljstvo;
 • Zaposleni je dužan da poštuje pravila oblačenja i ponašanja, definisana internim propisima škole i drugim podzakonskim aktima;
 • Zaposleni prema ovom ugovoru neće obavljati druge poslove ili dužnosti, puno radno vreme, ako je takav posao u suprotnosti sa relevantnim zakonima i propisima, bez prethodne pismene saglasnosti ODO-a ili njegovog predstavnika;

Uslovi i Kvalifikacije:

 • Da budu državljani Republike Kosovo;
 • Filološki Fakultet-Odsek za Engleski Jezik i Književnost (Master 300 ECTS, Četvorogodišnji sistem, Bačelor - četvorogodišnji 240 ECTS)

Potrebni dokumenti:

 • Ekstrakt rođenja (kopija);
 • Fakultetska diploma - (kopija);
 • Uverenje Suda da nije pod istragom (original);
 • Lična karta (kopija) i;
 • Uverenje o obuci (kopije)

Dokumentacija se podnosi u kopiji, jer se ne vraća nakon završetka postupka regrutovanja.

Konkurs (rok aplikacije) je otvoren 15 dana od 05.04.2021 – 19.04.2021.

Svi zainteresovani kandidati mogu da dobiju prijave u fizičkom obliku u Centru za usluge građanima, ili da ih preuzmu sa zvanične veb stranice opštine Vučitrn https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ i državnog portala https://konkursi.rks-gov.net/ i završen za predaju Centru za usluge građanima u opštini Vučitrn.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju kriterijume i uđu u uži izbor.

Svi kandidati koji su završili studije van Republike Kosovo, kao i na privatnim koledžima u okviru Republike Kosovo i koji apliciraju za ove pozicije, moraju imati nostrifikovane diplome (stečene univerzitetske diplome) koje priznaje Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, u skladu sa Administrativnim uputstvom, br.12 / 2018 od 10.09.2018, inače će komisija tokom izbora prijava odbiti svaku prijavu kandidata koji nisu ispunili ovaj uslov konkursa..

Prijave muškaraca i žena iz svih zajednica Republike Kosovo su dobrodošle.

Prijave predate nakon isteka roka neće biti prihvaćene, a neispravne prijave će biti odbijene.

Za bilo kakve nejasnoće, kandidati se obraćaju Jedinici za Ljudske Resurse, kancelarija broj 33 ili na telefon 038 200 42 444.

Rezultatet shpallen në web faqen e komunës së Vushtrrisë https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/.

Shikime 243
Kategoria Edukim
Skadon Skadon: SOT
Orari Full Time
Lokacioni Vushtrri
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC