Komuna e Vushtrrisë

Udhëheqës/e i/e Shtëpisë së Komunitetit për Persona me Aftësi të Kufizuar

	 	 

Në mbështetje të nenit 67 dhe 68 të Ligjit NR.06/L-114 për Zyrtarët Publikë, të nenit 8 të Ligjit të Punës nr.03/L-212, në bazë të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ nr.07/2017, Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, shpall:

KONKURS

Institucioni: Komuna e Vushtrrisë;

Drejtoria: Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale

Shtëpia e Komunitetit për Persona me Aftësi të Kufizuara për të Rritur, Lumadh - Vushtrri

Titulli i vendit të punës:

Udhëheqës i Shtëpisë së Komunitetit për Persona me Aftësi të Kufizuar për të Rritur në Lumadh– Vushtrri.

Numri i pozitave: Një (1);

Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Përkujdesje Sociale;

Grada/Koeficienti: 8;

Kohëzgjatja e kontratës: Në kohë të pacaktuar;

Periudha e punës provuese: Gjashtë muaj;

Orët e punës: 40.

Përshkrimi i shkurtër i detyrave dhe përgjegjësive:

 • Mbështet dhe ofron këshilla për drejtorin e drejtorisë dhe sipas kërkesës për udhëheqësin më të lartë administrativ të institucionit dhe titullarin e institucionit për fushën e përgjegjësisë së institucionit që udhëheqë;
 • Drejton dhe mbikëqyrë të gjitha aktivitetet e institucionit special dhe siguron funksionim efikas të tij, si dhe ndihmon Drejtorin në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e këtyre objektivave;
 • Kontribuon në procesin e vendimmarrjes, sipas fushës së përgjegjësive, duke siguruar të dhëna të detajuara dhe analizave të cilat mbështesin procesin e vendimmarrjes;
 • Planifikon, përgatit, monitoron dhe analizon buxhetin e institucionit special si dhe aktivitetet tjera të dhe siguron përmbushjen e tyre sipas planit;
 • Organizon dhe shpërndan punën për stafin të tij/saj dhe menaxhon realizimin e detyrave dhe përgjegjësive që duhen përmbushur në përputhje me objektivat dhe përgjegjësit e institucionit special;
 • Udhëzon stafin në përmbushjen e aktiviteteve të përditshme dhe siguron që kjo veprimtari të jetë në përputhje me legjislacionin, politikat institucionale dhe standardet përkatëse;
 • Me autorizimin të mbikëqyrësit, përfaqëson institucionin në takime pune, konferenca në fushën e përgjegjësisë së institucionit special të cilin e udhëheq;
 • Siguron komunikimin brenda dhe jashtë njësisë organizative dhe institucionit me qëllim të mbledhjes ose shkëmbimit të informacionit.
 • Bën vlerësimin e rezultateve të punë për stafin nën mbikëqyrje të tij/saj dhe identifikon nevojat për ngritjen e kapaciteteve të tyre.

Kualifikimi profesional, aftësitë:

- Fakulteti i Shkencave Sociale (240 ECTS-kredi ose ekuivalnet ), Fakulteti Juridik (240 ECTS-kredi ose ekuivalent);

-Trajnime;

Përvoja e punës:

Minimum tri (3) vite përvojë pune profesionale (pas diplomimit).

Dokumentet e nevojshme:

 • Ekstrakti i lindjes (kopje);
 • Diploma e fakultetit (kopje);
 • Dëshmi mbi përvojën e punës (kopje);
 • Dëshmi për trajnime (kopje);
 • Dëshminë se nuk është i dënuar dhe nën hetime (Origjinali);
 • Letërnjoftimi (kopje).

Konkursi (afati për aplikim) mbetet i hapur 15 ditë, nga data 05.04.2021-19.04.2021.

Paraqitja e kërkesave:

Tё gjithë kandidatët e interesuar, aplikacionet mund ti marrin në formë fizike në Qendrën për Shërbim me Qytetarë, apo ti shkarkojnë nga web faqja zyrtare e Komunës së Vushtrrisë https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe portali shtetëror https://konkursi.rks-gov.net/ dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Qendrën për Shërbim me Qytetarë nё Komunën e Vushtrrisë.

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë.

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës së Kosovës që konkurrojnë për këto pozita, duhet që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura (nostrifikuara) nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, në pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr.12/2018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Mirëpriten aplikacionet prej meshkujve dhe femrave të të gjitha komuniteteve të Republikës së Kosovës.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Për çdo paqartësi aplikuesit i drejtohen Njësisë së Burimeve Njerëzore, zyra nr 33 ose në tel 038 200 42 444.

Rezultatet shpallen në web faqen e komunës së Vushtrrisë https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/.


Na osnovu člana 67. i 68. Zakona br. 06 / L-114 o Javnim Službenicima, člana 8. Zakona o Radu br. 03 / L-212, u skladu sa članom 4. Administrativnog Uputstva br. 07/2017, Predsednik Opštine Vučitrn, objavljuje:

KONKURS

Institucija: Opština Vučitrn;

Direkcija: Zdravstvo i Socijalna Zaštita;

Dom Zajednice za Odrasle sa Invaliditetom – Vučitrn:

Naslov radnog mesta:

Rukovodioc Doma Zajednice za Odrasle sa Invaliditetom, Lumadh- Vučitrn.

Broj pozicija: Jedan (1);

Zvanje nadzornika: Direktor Uprave za Zdravstvo i Socijalnu Zaštitu;

Ocena / koeficijenti; 7.20;

Trajanje ugovora: Na neodređeno vreme;

Period probnog rada: Šest meseci;

Radno vreme: 40.

Opis dužnosti i odgovornosti:

-Podržava i pruža savete direktoru direkcije i na zahtev najvišem upravnom rukovodiocu institucije i rukovodiocu institucije za područje odgovornosti institucije koju vodi;

-Usmerava i nadgleda sve aktivnosti posebne institucije i obezbeđuje njeno efikasno funkcionisanje, kao i pomaže direktoru u postavljanju ciljeva i izradi plana rada za postizanje tih ciljeva;

-Doprinosi procesu donošenja odluka, prema obimu odgovornosti, pružajući detaljne podatke i analize koji podržavaju proces donošenja odluka;

-Planira, priprema, prati i analizira budžet posebne ustanove kao i druge aktivnosti i obezbeđuje njihovo izvršenje u skladu sa planom;

-Organizuje i raspoređuje posao za svoje osoblje i rukovodi realizacijom zadataka i odgovornosti koje treba ispuniti u skladu sa ciljevima i odgovornostima posebne institucije;

-Upućuje osoblje u obavljanju svakodnevnih aktivnosti i osigurava da je ta aktivnost u skladu sa relevantnim zakonodavstvom, institucionalnim politikama i standardima;

-Po ovlašćenju supervizora, predstavlja instituciju na radnim sastancima, konferencijama iz oblasti odgovornosti posebne institucije koju vodi;

-Omogućava komunikaciju unutar i izvan organizacione jedinice i institucije u svrhu prikupljanja ili razmene informacija.

-Procenjuje rezultate rada osoblja pod njegovim / njenim nadzorom i identifikuje potrebe za izgradnjom kapaciteta.

Profesionalne kvalifikacije, veštine:

Fakultet društvenih nauka (240 ECTS bodova ili ekvivalent), Pravni fakultet (240 ECTS bodova ili ekvivalent);

Obuka;

Radno iskustvo:

Najmanje tri (3) godine profesionalnog radnog iskustva (nakon diplomiranja).

Potrebna dokumenta:

 • Ekstrakt iz matične knjige rođenih (kopija);
 • Diplomu Fakulteta (kopija);
 • Dokaz radnog iskustva (kopija);
 • Dokaz obuka (kopija);
 • Dokaz da nije kaznjen i pod istragom (original);
 • Lična karta (kopija).

Konkurs (rok aplikacija) ostaje otvoren 15 dana, od 05.04.2021-19.04.2021.

Podnošenje zahteva

Svi zainteresovani kandidati mogu da dobiju prijave u fizičkom obliku u Centru za usluge građanima, ili da ih preuzmu sa zvanične veb stranice opštine Vučitrn https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ i državnog portala https://konkursi.rks-gov.net/ i završen za predaju Centru za usluge građanima u opštini Vučitrn.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju kriterijume i uđu u uži izbor. Svi kandidati koji su završili studije van Republike Kosovo, koji apliciraju za ove pozicije, moraju imati nostrifikovane diplome (stečene univerzitetske diplome) koje priznaje Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije, u skladu sa Administrativnim uputstvom, br.12 / 2018 od

10.09.2018, inače će komisija tokom izbora prijava odbiti svaku prijavu kandidata koji nisu ispunili ovaj uslov konkursa.

Prijave muškaraca i žena iz svih zajednica Republike Kosovo su dobrodošle.

Prijave predate nakon isteka roka neće biti prihvaćene, a neispravne prijave će biti odbijene. Za bilo kakve nejasnoće, kandidati se obraćaju Jedinici za Ljudske Resurse, kancelarija broj 33 ili na telefon 038 200 42 444.

Rezultati će biti objavljeni na veb stranici opštine Vučitrn https://kk.rks-gov.net/vushtrri i na link: https://konkursi.rks-gov.net/.

Shikime 283
Kategoria Menaxhment
Skadon 1 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Vushtrri
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC