Komuna e Suharekës

Roje Pylli (3)

	 	 

KRYETARI I KOMUNËS

Zyra e Personelit

01-Nr-111-15390

Me datë 04.03.2021

Në bazë të nenit 79 dhe 80 të Ligjit NR-06/L-114 për zyrtarët publik, nenit 8 alineja 1 dhe 2 të ligjit të punës Nr- 03/L-212 , dhe sipas Udhëzimit Administrativ Nr- 07/2017 për Rregullimin e Procedurave për Themelimin e Marrëdhënies së Punës në Sektorin Publik , Zyra e Personelit shpallë këtë:

Vendi i punës: Roje Pylli – Tri (3) - Pozita

Përgatitja Profesionale: Kualifikimi Shkolla e Mesme

Drejtoria: Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari

Lloji i pozitës: Nëpunës Administrativ dhe Mbështetës

Paga Mujore: Koeficienti 4.5 Poenë

Orari i Punës: I plotë

Periudha e Kontratës: Me kohë të pacaktuar

Kohëzgjatja e punës provuese: Gjashtë (6) muaj:

Qëllimi i vendit të punës: Angazhimi i drejtëpërdrejtë në mbrotjen e pyjeve dhe resurseve tjera natyrore.

Detyrat dhe përgjegjësit kryesore:

 1. Të ruaj pyjet nga prerjet ilegale, dëmtimet, pyllëzimet;
 2. Të ruaj nga shkatërrimet e rrugëve pyjore depove etj;
 3. Të ruaj shenjat e kufijeve të pyjeve;
 4. Të parandalojë gjuetin ilegale si dhe të mbrojë kafshët e egra në pyje ;
 5. Të kryej procedurat e qarkullimit të masës drusore;
 6. Të zbatoje planin për mbrojtje kundër zjarreve;
 7. Është i obliguar në shuarjen e zjarrëve në pyje dhe të informoje organet përgjegjëse;
 8. Bënë fletëparaqitje për veprimet ilegale në pyje etj :
 9. Kryen edhe punë tjera sipas urdhërit të eprorit;

Kushtet:

 • Të ketë përgatitje Shkolla e Mesme
 • Aftësi të komunikoj lirshëm me qytetaret dhe stafin menaxhues dhe atë vartës.
 • Preferohen trajnime dhe kualifikime të tjera që ndërlidhen me vendin punës.

Shkathtësitë: Të ketë aftësi Psiko Fizike Dokumentacioni i kërkuar:

 • Fotokopja e vërtetuar e Diplomës se Shkollës së Mesme (kopja e noterizuar),
 • Dëshmi lidhur me programet trajnuese
 • Ekstraktin e Lindjes
 • Fotokopjen e Letërnjoftimit
 • Certifikatën që ndaj tij/ asaj nuk zbatohen hetimet.

Komuna e Suharekës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Aplikacionet e pa kompletuara sipas kushteve të konkursit si dhe ato qe arrin pas afatit nuk do të merren në shqyrtim.

Aplikacionet do të merren zyrën e Personelit Nr-11 dhe dorëzohen ne Zyrën Pritëse. Data e njoftimit në portalin shtetëror www.konkursi.rks-gov.net është prej datës 04.03.2021 deri me datë 03.04.2021, ndërsa data e aplikimit është nga data 05.04.2021 deri me datë: 19.04.2021.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë pas publikimit në mjetet e informimit.


PREDSEDNIK OPŠTINE

Kancelarija Personala

01-Br-111-15390

Datum: 04.03.2021

Na osnovu člana 79 i 80 Zakona Br-16/L-14 o javnim službenicima, člana 8 stav 2 Zakona o radu Br-03/L-212 i na osnovu ovlašćenja Administrativne Uredbe Br-07/2017 o regulisanju procedura za zasnivanje radnog odnosa u javnom sektoru, Kancelarija Personala objavljuje ovaj:

KONKURS

Mesto rada: Šumarska straža - Tri (3) - Pozicije

Stručna sprema: srednjoškolska kvalifikacija

Direkcija: Poljoprivreda, ruralni razvoj i šumarstvo

Tip radnog mesta: Administrativni službenik i podržavalac

Mesečna plata: Koeficijent 4,5 poena

Radno vreme: puno

Period ugovora: Na neodređeno vreme

Trajanje probnog rada: Šest (6) meseci:

Svrha radnog mesta: Direktno angažovanje u zaštiti šuma i drugih prirodnih resursa.

Glavne dužnosti i odgovornosti:

 1. Zaštita šuma od ilegalne seče, oštećenja, pošumljavanja;
 2. Zaštititi od uništavanja šumskih puteva, depoa itd .;
 3. Očuvati šumske granične znakove;
 4. Sprečiti ilegalni lov i zaštititi divlje životinje u šumama;
 5. Sprovesti postupke za cirkulaciju drveta;
 6. Sprovesti plan zaštite od požara;
 7. Dužan je da gasi šumske požare i obavesti nadležne organe;
 8. Podnosi prijave za nezakonite radnje u šumama itd.:
 9. Obavlja druge zadatke prema nalogu pretpostavljenog; Uslovi:

- Da ima završenu srednju školu

- Sposobnost slobodne komunikacije sa građanima i upravom i potčinjenim osobljem. - Poželjne su obuka i druge kvalifikacije povezane sa poslom.

Veštine: Imati psihofizičke sposobnosti

Potrebna dokumentacija:

- Overena fotokopija diplome srednje škole (overena kopija),

- Dokazi vezani za programe obuke - Izvod rođenih

- Fotokopija lične karte

- Potvrda da se protiv njega / nje ne primenjuju istrage.

Opština Suva Reka nudi jednake mogućnosti zapošljavanja svim građanima Kosova i pozdravlja prijave svih muškaraca i žena iz svih zajednica na Kosovu.

Nepotpune prijave prema uslovima konkursa kao i one koje stignu posle roka neće se razmatrati. Prijave će se primati u kadrovskoj kancelariji br. 11 i predavati u prijemnoj kancelariji. Datum objavljivanja na državnom portalu vvv.konkursi.rks-gov.net je od 04.03.2021 do 03.04.2021, dok je datum prijave od 05.04.2021 do: 19.04.2021.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana nakon objavljivanja u medijima

Shikime 306
Kategoria Të tjera
Skadon Skadon: SOT
Orari Full Time
Lokacioni Therandë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC