Komuna e Lipjanit

Drejtor/eshë Shkolle

	 	 

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT

Nr-4-111-12516

Datë: 04.03.2021

Bazuar në Ligjin për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68, si dhe nё Udhëzimin Administrativ nr. 15/2019, për procedurat dhe kriteret e zgjedhjes së drejtorit dhe të zëvendësdrejtorit tё institucioneve edukativo-arsimore dhe aftësuese, Drejtoria Komunale e Arsimit në Lipjan, rishpall:

KONKURS

Për plotësimin e vendit të punës

Titulli i vendit të punës:

- Drejtor në SHMP “Adem Gllavica” në Lipjan

Institucioni: Komuna e Lipjanit

Departamenti/Drejtoria: Drejtoria e Arsimit

Lloji i pozitës: Jo karrierës

Numri i pozitave: Një (1) pozitë

Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori/esha i/e Arsimit

Grada e Koeficientit: 8.4

Kohëzgjatja e emërimit: 4 vite

Qëllimi i vendit të punës:

Menaxhimi, organizimi dhe mbikëqyrja e procesit arsimor në institucionet edukativo arsimore.

Detyrat Kryesore:

-Përgatitja e planit vjetor, planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore te punës;

-Përdorimi i sistemit të informatave për menaxhimin e dhe respektimin e kodeve të ndërlidhura mes praktikës, sigurimin dhe përditësimin e të dhënave të nevojshme gjatë tërë vitit shkollor;

-Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të kulikulës;

-Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e punës aktiviteteve profesionale dhe bashkëpunëtorëve profesional të institucionit edukativo arsimor;

-Detyrat e caktuara për zgjedhjen e mësimdhënësve, vlerësimin e mësimdhënësve, disiplinën në institucionin arsimor dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë të arsimit;

-Bashkëpunon me Këshillin Drejtues të Shkollë , Këshillin e Prindërve, Këshillin e Arsimtarëve, Këshillin e Nxënësve dhe komunitetin e institucionit edukativo arsimor;

-Raporton dy herë në vit para KDSH;

-Siguron ambient të sigurt dhe përkrahës për fëmijët/nxënësit në institucionin edukativo arsimor, duke përfshirë edhe aplikimin e masave disiplinore ndaj nxënësve;

-Ruajtjen e dokumentacionit dhe të dhënave siç parashihet nga komuna dhe MASHT;

-Çështjet tjera që rregullohen përmes këtij ligji dhe obligimet që dalin nga rregullorja e komunës për arsim.

Kushtet:

 • Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës;
 • Të kenë të kryer arsimin universitar të nivelit:
 • Master për udhëheqje administrim ose menaxhim në arsim (kualifikimi prej 330 ECTS, me së paku pesë (5) vite të shkollimit universitar);
 • Master arsimor, kualifikimi 300 ECTS, 5 vite të shkollim universitar;
 • Fakulteti katër vjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, katër (4) vite të shkollimit universitar);
 • Bachelor katër vjeçar (kualifikimi prej 240 ECTS, katër (4) vite të shkollimit universitar);
 • Të ketë licencë të rregullt të mësimdhënësit sipas UA për licencimin e mësimdhënësve;
 • Të kenë të përfunduar me sukses një program të akredituar të kualifikimit profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim të aprovuar nga MASHT sipas rekomandimit të KSHL;
 • Të ketë përvojë pune në procesin edukativo-arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara në katalogun e punës;
 • Pesë (5) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për drejtor në arsimin e mesëm të lartë.
 • Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për drejtor në SHFMU;
 • Tre (3) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor për kandidatët për zëvendësdrejtor.

Dokumentet e nevojshme:

 • Certifikata e lindjes;
 • Diploma e fakultetit të kryer për nivelin përkatës;
 • Çertifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilin dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 • Dëshmi se nuk është nën hetime dhe dëshmia se nuk ka qenë i/e dënuar për krim dhune ose vepra të pa denja që përfshijnë fëmijët;
 • Dëshmi për përvojën e punës në procesin edukativo-arsimor;
 • Planin zhvillimor të institucionit edukativo - arsimore dhe aftësuese për të cilin ka konkurruar, koncepti duhet të bazohet në fushat e cilësisë së paku 10 faqe tekst (një faqe për një fushë) me hapësirë 1.5, fonti i shkronjave 12 Arial, sipas udhëzimeve të MAShT-it;
 • Letrat e referencë duhet të kenë përmbajtje dëshmuese për punën dhe angazhimin paraprak nga institucion publik kredibil (MASHT, DKA, Këshilli i Drejtues i shkollës, punëdhënësi paraprak, institucionet e arsimit të lartë );
 • Letër motivuese për vendin e punës për të cilin aplikon; - Portofolion profesionale;
 • Kopjen e letërnjoftimit.

Afati dhe mënyra e aplikimit: 30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 03.04.2021 deri 17.04.2021 (15:00)

Kandidatët e interesuar, duhet t’i marrin aplikacionet dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Qendrës për Shërbim me Qytetarë nё Komunën e Lipjanit.

Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret dhe hyjnë në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë. Kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Republikës së Kosovës si dhe në Kolegjet private brenda Republikës së Kosovës e që konkurrojnë për këto pozita, duhet që diplomat e tyre të jenë të njohura nga MASHT, në pajtim me Udhëzimin Administrativ, nr.12/2018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën do të refuzohet gjdo aplikacion të cilat nuk e plotësojnë këtë kusht të konkursit.

Njoftimet dhe rezultatet shpallen në ueb faqen e Komunës https://kk.rks-gov.net/lipjan / dhe tabelën e shpalljeve të Komunës.


OPŠTINSKA DIREKCIJA ZA OBRAZOVANJE

Nr-4-111-12516

Datum: 04.03.2021

Na osnovu Zakona o javnim službenicima br. 06 / L-114, poglavlje V, članovi 67 i 68, kao i u Administrativnom uputstvu br. 15/2019, o Postupcima i kriterijumima za izbor direktora i zamenika direktora ustanova za obrazovanje, Opštinska direkcija za obrazovanje u Lipljanu, ponovo objavljuje:

KONKURS

Za popunjavanje upražnjenog radnog mesta

Naslov radong mesta:

 • Direktor VPŠ „Adem Gllavica“ u Lipljanu Institucija: Opština Lipljan

Odeljenje / Uprava: Uprava za obrazovanje

Tip pozicije: Ne karijerna

Broj pozicija: Jedna (1)

Zvanje supervizora: Direktor obrazovanja

Ocena koeficijenta: 8,4

Radno vreme: 40

Trajanje sastanka: 4 godine Svrha radnog mesta:

Upravljanje, organizacija i nadzor obrazovnog procesa u obrazovnim institucijama.

Glavni zadaci:

-Priprema godišnjeg plana, razvojnog plana obrazovne ustanove i godišnjih izveštaja o radu;

-Korišćenje informacionog sistema za upravljanje i poštovanje kodeksa koji se odnose na praksu, obezbeđivanje i ažuriranje potrebnih podataka tokom školske godine; -Podrška i nadzor nad sprovođenjem nastavnog plana i programa;

-Podrška i nadzor rada stručnih aktivnosti i stručnih saradnika obrazovne ustanove;

-Određeni zadaci za izbor nastavnika, ocenjivanje nastavnika, disciplina u obrazovnoj ustanovi i druga pitanja u vezi sa nastavnicima i ostalim prosvetnim radnicima;

-Sarađuje sa Upravnim odborom škole, Savetom roditelja, Nastavničkim savetom, Savetom učenika i zajednicom obrazovne ustanove;

-Izveštava dva puta godišnje pre Upravni odbor škole (UOŠ)

UOŠ -Obezbeđuje bezbedno i podržavajuće okruženje za decu / učenike u obrazovnoj ustanovi, uključujući primenu disciplinskih mera protiv učenika;

-Skladištenje dokumentacije i podataka kako su ih obezbedili opština i MONT;

-Ostala pitanja koja su regulisana ovim zakonom i obaveze koje proizilaze iz opštinske uredbe o obrazovanju.

Uslovi:

 • Da budu državljani Republike Kosovo;
 • Da ima završeno univerzitetsko obrazovanje na nivou:
 • Master u upravljanju liderstvom ili menadžmentu u obrazovanju (kvalifikacija 330 ESPB, sa najmanje pet (5) godina univerzitetskog obrazovanja);
 • Obrazovni master, kvalifikacija 300 ESPB, 5 godina univerzitetskog obrazovanja;
 • Četvorogodišnji fakultet (kvalifikacija od 240 ESPB, četiri (4) godine univerzitetskog obrazovanja);
 • Četvorogodišnji prvostupnik (kvalifikacija 240 ECTS, četiri (4) godine univerzitetskog obrazovanja);
 • Da imaju redovnu licencu za nastavnike u skladu sa AI za licenciranje nastavnika;
 • Da su uspešno završili akreditovani program profesionalnih kvalifikacija za liderstvo, administraciju ili upravljanje, odobren od MONT-a, u skladu sa preporukom SCT-a;
 • da imaju radno iskustvo u obrazovnom procesu prema uputstvima navedenim u katalogu rada;
 • Pet (5) godina radnog iskustva u obrazovnom procesu za kandidate za direktora u višem srednjem obrazovanju.
 • Četiri (4) godine radnog iskustva u obrazovnom procesu za kandidate za direktora u VSOŠ;
 • Tri (3) godine radnog iskustva u obrazovnom procesu za kandidate za zamenika direktora.

Potrebna dokumenta:

 • Rodni list;
 • fakultetska diploma završena za odgovarajući nivo;
 • zdravstveno uverenje izdato od javne zdravstvene ustanove kojim se dokazuje njegovo / njeno zdravstveno stanje;
 • dokazi da nije pod istragom i dokazi da nije osuđivan za krivično delo nasilja ili nedostojna dela koja uključuju decu;
 • dokazi o radnom iskustvu u obrazovnom procesu;
 • Razvojni plan obrazovne ustanove za koju se takmičila, koncept mora biti zasnovan na poljima kvaliteta od najmanje 10 stranica teksta (jedna stranica za jedno polje) sa razmakom od 1,5, font 12 Arial, prema uputstvima MONT-a stvar;
 • Referentna pisma moraju imati dokaze o prethodnom radu i zalaganju verodostojne javne institucije (MONT, MED, Upravni odbor škole, preliminarni poslodavac, visokoškolske ustanove);
 • motivaciono pismo za posao za koji se prijavljujete;
 • profesionalni portfolio;
 • Kopija lične karte.

Rok i način apliciranja: 30 dana od dana objavljivanja konkursa ostaje samo obaveštenje, dok konkurs ostaje otvoren 15 dana, prijave se podnose od 03.04.2021 do 17.04.2021 (15:00)

Zainteresovani kandidati moraju da dobiju popunjene prijave i predaju ih Službi za pomoć građanima u opštini Lipljan.

Na razgovor će biti pozvani samo kandidati koji ispunjavaju kriterijume i uđu u uži izbor.

Kandidati koji su završili studije van Republike Kosovo, kao i u privatnim koledžima u okviru Republike Kosovo i koji se prijavljuju za ove pozicije, moraju imati priznate diplome od MONT-a, u skladu sa Administrativnim uputstvom br. 12/2018 od od 10.09.2018., u protivnom će biti odbijena svaka prijava koja ne ispunjava ovaj uslov konkursa.

Saopštenja i rezultati objavljuju se na veb stranici opštine https://kk.rks-gov.net/lipjan / i oglasnoj tabli opštine.

Shikime 140
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Lipjan
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC