Komuna e Lipjanit

Kuzhiniere në institucionin Parashkollor QEAP Çerdhja

	 	 

DREJTORIA E ARSIMIT

Nr-4-111-12507

Datë: 04.03.2021

Ne mbështetje te nenit 79 dhe 80 te Ligjit NR. 06/L-114 për Zyrtaret publike, nenit 8 te Ligjit te Punës 03/L-212 dhe ne baze te nenit 4 te Udhëzimit Administrativ Nr. O'71201't, shpall:

KONKURS

QEAP Çerdhja Lipjan

Zëvendësim: 40 orë pune në javë, pozita Kuzhiniere

Institucioni: Komuna e Lipjanit;

Drejtoria: Drejtoria e Arsimit - institucioni Parashkollor QEAP Çerdhja;

Titulli i vendit të punës: Kuzhiniere në institucionin Parashkollor QEAP Çerdhja;

Numri i Pozitave: Nji (1);

Lloji i Pozitës: Nëpunës Mbështetës:

Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Institucionit Parashkollor;

Grada/Koeficienti: Koeficienti 4.8;

Orët e punës: 40 ore ne jave;

Periudha e Kontratës: Ne kohe te caktuar;

Detyrat Kryesore: 

 • Në mënyrë cilësore përgatitë dhe shpërndanë ushqimin fëmijëve dhe siguron higjienën brendapërbrenda kuzhinës dhe sallës së ushqimit të çerdhes;
 • Krijon kushte për gatim të pastër dhe të rregullt, të rregulloj defektet e imta ndërsa për ato që nuk mundet vet ti rregulloj, ta informoj teknikun dhe drejtorin e çerdhes;
 • Ta ruaj me kujdes pastërtinë e objektit, mjeteve të punës dhe gjërave ushqimore;
 • Varësisht nga vëllimi i punës kuzhinieri/ja mund të angazhohet në punët shtesë, në kuadër të javës 40 orë të punës, të tregoj respekt dhe sillet me drejtësi, barazi dhe pa dallime me bashkëpunëtorët me të cilët punon;
 • Të mos kërkojë apo të pranoj udhëzime për kryerjen e detyrave të punës nga askush tjetër përveç drejtorit të çerdhes dhe DKA-së;
 • Të mos e shfrytëzojë pozitën e punës për interes të ni pale të tretë, përfshirë familjen, shoqërinë apo miqësinë e tije/sajë;
 • Bënë porosinë e gjërave të nevojshme ushqimore dhe kujdeset për ruajtjen dhe afatin e përdorimit;
 • Gjatë kohës së pushimeve, kujdeset për mirëmbajtjen dhe riparimin e hapësirës dhe pajisjeve për mbarëvajtjen e punëve në kuzhinë, si dhe punët tjera sipas urdhrit të drejtorit.

Kushtet dhe Kualifikimi:

 • Të jetë shtetas te Republikës se Kosovës;
 • Të ketë kualifikimin përkatës;

Dokumentet e kërkuara:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;
 • Diploma ose certifikata mbi kualifikimin e noterizuar;
 • Diplomat e leshura nga Institucionet Shkollore jashtë vendit duhet të jenë të nostrifikuara (kopje);
 • Vërtetimi për përvojën e punës (nëse ka);
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinali);
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) i fotokopjuar.

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Afati dhe mënyra e aplikimit: 30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 03.04.2021 deri 17.04.2021 (15:00).

Paraqitja e kërkesave: Kandidatët e interesuar, duhet t’i marrin aplikacionet dhe tё plotësuara ti dorëzojnë në Qendrës për Shërbime me Qytetarë nё Komunën e Lipjanit.

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.


DIREKTORAT OBRAZOVANJA

Na osnovu clana 79 i 80 Zakona br. 06 / L-114 o Javnim Sluibenicima. clana 8 Zakona o Radu br. 03/L-212 i s'hodno clanu 4 Administrativnog Uputstva br. 07/2017, objavljuie:

OGLAS REGRUTOVANJA

CVPO Obdaniste Lipljan:

Zamena: 40 radnih casova nedeljno, Kuhar/ica

Naziv radnog mesta: Kuhar/ca

Institucija: Opština Lipljan

Odeljenje/Direktorat: Direktorat Obrazovanja

Vrsta pozicije: Administrativni službenik i podržavalac

Broj pozicija: (1) jedan

Zvanje nadzornika: Direktor obdanista

Grada/Koeficienat 4.8

Trajanje imenovanja: Na određeno vreme

Glavni zadaci:

 • Kvalitativno priprema i distribuira hranu deci i obezbeđuje higijenu unutar kuhinje i sale za hranu obdaniste;
 • Stvara uslove za čisto i redovno kuvanje, da popravi manjeje nedostatke dok za one koje ne mogu sami da ih otklone, da obavesti tehničara i direktora obdaniste;
 • Da pažljivo očuvamo čistoću objekta, sredstva za rad i prehrambene stvari;
 • U zavisnosti od obima posla kuvar može da se uključi u dodatni rad, u okfiru od 40 sati rada u nedelji, pokaže poštovanje i ponaša se pravedno, ravnopravno i bez razlike sa saradnicima sa kojima radi;
 • Da ne traži ili ne prihvata instrukcije za obavljanje radnih dužnosti od strane bilo koga drugog osim direktora obdanista i ODO;
 • Da ne koristi poziciju rada u interesu treće strane, uključujući njegovu porodicu, društvo ili prijateljstvo;
 • Naručju potrepštine za hranu i brinu o očuvanju i roku korišćenja;
 • Tokom prazničnog perioda vodi računa o održavanju i popravci prostora i opreme za održavanje poslova u kuhinji, kao i o drugim radovima po nalogu direktora.

Opšti i posebni uslovi za prijem javnih službenika

- Da je Građanin Republike Kosova

 • Da ima puni kapacitet za delovanje;
 • Da savlada jedan od službenih jezika, u skladu sa Zakonom o jezicima;
 • Da je sposoban u pogledu zdravlja za obavljanje datih zadataka;
 • Da ne bude osuđivan pravosnažnom odlukom za namerno izvršenje krivičnog dela;
 • Da nema na snazi disciplinska mera za uklanjanje sa mesta javnog sluzbenika, razrešenog prema ovom zakonu.

Uslovi i Kvalifikacija

Školska sprema:Srednja škola

Da ima odgovarajucu strucnu spremu

Potrebni Dokumenti:

 • Popunjen obrazac za prijavu;
 • Diploma o javnobeležničkoj kvalifikaciji;
 • D Diplome koje izdaju školske institucije u inostranstvu moraju biti nostrifikovane (kopija);
 • Dokaz o radnom iskustvu (ako postoji);
 • Potvrda Suda da nije pod istragom (original);
 • Fotokopiran lični dokument (lična karta ili pasoš).

Dokumenti moraju biti u kopijama i neće se vraćati, dok će tokom intervjua biti potrebni originali.

Tačne i istinite informacije smatraće se samo informacije koje su potkrepljene dokumentima (a ne onima koje se navode bez dokaza).

Rok i način prijave: 30 dana od dana objavljivanja konkursa ostaje samo obaveštenje, dok konkurs ostaje otvoren 15 dana, prijave se podnose od 03.04.2021 do 17.04.2021 (15:00)

Podnošenje zahteva: Zainteresovani kanditadi treba uzeti aplikaciju dopunjene dostavljati Kandidatët u šalteru za usluge za građane u Opštini Lipljane interesuar.

-Zahtev dostavljane nakon roka i nekompletirane zahteve neče se primeti.


 

Shikime 231
Kategoria Gastronomi
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Lipjan
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC