Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

Udhëheqës/e Artistik/e - Teatri Kombëtar i Kosovës

	 	 

MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT

MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA/ MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE/ DIVIZION OF HUMAN RESOURCES/ DIVIZIJA LJUDSKIH IZVORA

Bazuar në Nenin 67 dhe 68 të Ligjit për Zyrtarët Publik të Republikës së Kosovës , Nr.06/L-114, Ligjin për Institucionet e Kulturës, Nr. 02/L-57, Ligjin Nr. 04/ L-106 për Teatrot, Statutin e Teatrit Kombetar te Kosoves, Rregulloren (QRK)Nr.15/2018, për Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve të Kulturës dhe te Punonjësve Professional të Trashëgimisë Kulturore dhe Udhezimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, per Rregullimin e Procedurave te Konkursit ne Sektorin Publik, Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit rishpall :

KONKURS

Titulli i punës: Udhëheqës Artistik

Institucioni: Teatri Kombëtar i Kosovës

Vendi: Prishtinë

Kategoria funksionale: Krijuesit dhe Performuesit e Kulturës dhe Punonjësit Profesional të Trashëgimisë Kulturore

Paga: Paga Fikse- 868€

Numri i referencës: 02/2020-R

 • përgjigjet: Këshillit Drejtues të TKK-së

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 1. Propozon politikat artistike të Teatrit dhe pas miratimit nga Këshilli Drejtues i zbaton ato;
 2. Në konsultim me Drejtorin e Përgjithshëm bënë propozimin e repertorit artistik vjetor para Këshillit drejtues të Teatrit;
 3. Repertorin e zgjeruar në përpjesëtim dy për një e paraqet për miratim para Këshillit Drejtues të Teatrit, duke krijuar hapësira për afirmimin e krijimtarisë kombëtare;
 4. Udhëheqë punën kreative të ansamblit rezident;
 5. Bën recension për çdo vepër skenike para hyrjes në repertorin vjetor të teatrit;
 6. Është përgjegjës për realizimin e repertorit vjetor të teatrit;
 7. Përcakton regjisorët dhe i ndihmon Drejtorit të Përgjithshëm në përzgjedhjen e ekipit artistik të shfaqjeve;
 8. I bën propozim drejtorit të përgjithshëm për bashkëpunim artistik me artistë dhe institucione teatrore vendore dhe ndërkombëtare;
 9. Bashkë me drejtorin e përgjithshëm mbajnë përgjegjësi për çdo shfaqje publike të teatrit;
 10. Për punën e tij e njofton drejtorin e përgjithshëm kurse i përgjigjet dhe i raporton Këshillit drejtues të teatrit.
 11. Merr pjesë në mbledhjet e Këshillit Drejtues pa të drejtë vote ;
 12. Menaxhon bashkëpunimin artistik në TKK, në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publikë

 1. Kërkesat e përgjithshme për pranimin e zyrtarëve publikë janë:

1.1 të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;

1.2. të ketë zotësi të plotë për të vepruar;

1.3. të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;

1.4. të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;

1.5. të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;

1.6. të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik, të pushuar sipas këtij ligji.

Kualifikimet dhe përvoja:

 1. Diplomë universiteti, nga fusha e teatrit;
 2. Kërkohet 5 vite përvojë pune relevante;
 3. Njohuria e punës me kompjuter, Word, Excel;
 4. Të jetë energjik, të ketë shkathtësi të mira ndërnjërzore dhe të jetë i gatshëm të punojë me orar fleksibil të punës;
 5. Te ketë shkathtësi të mira organizative dhe menaxhuese;
 6. Aftësi për të kontribuar në grupe punuese;
 7. Aftësi për ruajtjen dhe zhvillimin e kontakteve brenda dhe jashtë Teatrit;
 8. Njohja domosdoshme e gjuhëve zyrtare të Kosovës;
 1. Njohja e gjuhës angleze është përparësi;
 1. Vërtetimi që nuk është nën hetime.

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë mandatin; Ligji për Zyrtarët Publik, Nr.06/L-114, Ligji për Institucionet e Kulturës, Nr. 02/L-57, Ligji Nr. 04/ L-106 për Teatrot, Statutin e Teatrit Kombëtar te Kosovës, Rregulloren (QRK)Nr.15/2018, për Gradimin dhe Pagat e Krijuesve dhe Performuesve të Kulturës dhe te Punonjësve Professional të Trashëgimisë Kulturore dhe Udhëzimin Administrativ (MPMS) Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave te Konkursit ne Sektorin Publik .

Mandati i Drejtorit Artistik është katër (4) vjeçar, me mundësi të rizgjedhjes edhe për një mandat.

Drejtori Artistik i TKK, zgjidhet me konkurs publik, të cilin e shpalle Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR TË GJITHË KANDITATËT

Data e njoftimit në web faqen unike të procedurave të konkurimit https://konkursi.rks-gov.net është prej dt. 05.03.2021 deri me dt. 03.04.2021, ndërsa data e aplikimit është , nga data 05.04.2021 deri me datën 19.04.2021. Përveç web faqes unike të procedurave të konkurimit, konkursi publikohet edhe në Web faqen e MKRS-se. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit , ofron mundësi të barabarta punësimi për të gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë.

Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në organet e shërbimit civil e administratës publike qendrore dhe lokale.

Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen. Aplikacionet e dërguara nëpërmjet postës, me pullë postare, në ditën e fundit të shpalljes, konsiderohen të vlefshme.

Paraqitja e kërkesave: Aplikacioni merret dhe dorëzohet në Zyrën 27 të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Sheshi “Nëna Terezë” Nr. 44. Për informata shtesë kontaktoni në numrin 038211449 dhe 038 211921 (apo në ueb-faqen http://www.mkrs-ks.org/).


MINISTRIA E KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT

MINISTARSTVO KULTURE, OMLADINE I SPORTA/ MINISTRY OF CULTURE YOUTH AND SPORTS

DIVIZIONI I BURIMEVE NJERËZORE/ DIVIZION OF HUMAN RESOURCES/ DIVIZIJA LJUDSKIH IZVORA

Na osnovu člana 67. i 68. Zakona o Javnim Službenicima Republike Kosova, br. 06/L-114, Zakona o Kulturnim institucijama, br. 02/L-57, Zakona br. 04/L-106 o Pozorištima, Statutu Nacionalnog Pozorišta Kosova, Uredbe (VRK) br. 15/2018, o Promociji i Platama Kulturnih Stvaralaca i Izvođača i Profesionalnih Zaposlenih Lica u Kulturnom Nasleđu, i Administrativno Uputstvo (MRSZ) Br.07/2017, o Regulisanju, Procedura Konkursa na Javnom Sektoru Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta ponovno objavljuje:

KONKURS

Naziv radnog mesta: Umetnički Rukovodilac

Institucija: Nacionalno Pozorište Kosova

Lokacija: Priština

Funkcionalna kategorija: Kulturni stvaralci i izvođači profesionalna zaposlena lica kulturnog nasleđa

Plata: Fiksna plata - 868€

Referentni broj: 02/2020-P

Odgovara: Upravnom Savetu NPK-a

Dužnosti i odgovornosti:

 1. Predlaže umetničke politike pozorišta i nakon odobrenja od strane Upravnog saveta, iste i sprovodi;
 2. U konsultaciji sa generalnim direktorom daje predlog godišnjeg umetničkog repertoara pred Upravnim savetom pozorišta;
 3. Podnosi prošireni repertoar, proporcionalno dva po jedan, na odobrenje Upravnom savetu pozorišta, stvarajući prostor za afirmaciju nacionalnog stvaralaštva;
 4. Predvodi kreativnim radom rezidencijalnog ansambla;
 5. Vrši pregled svakog scenskog dela pre obuhvatanja istog u godišnji repertoar pozorišta;
 6. Odgovoran je za realizaciju godišnjeg repertoara pozorišta;
 7. Određuje reditelje i pomaže generalnom direktoru u odabiru umetničkog tima za predstave;
 8. Generalnom direktoru predlaže umetničku saradnju sa lokalnim i međunarodnim umetnicima i pozorišnim institucijama;
 9. Zajedno sa generalnim direktorom odgovorni su za svako javno izvođenje pozorišta;
 10. O svom radu obaveštava generalnog direktora, a odgovara i izveštava upravnom savetu pozorišta.
 11. Učestvuje na sastancima Upravnog saveta bez prava glasa;
 12. Rukovodi umetničkom saradnjom u NPK-u, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Opšti uslovi za prijem javnih službenika

 1. Opšti uslovi za prijem javnih službenika su:

1.1 da bude državljanin Republike Kosova;

1.2. da ima punu sposobnost delovanja;

1.3. da poznaje jedan od službenih jezika, u skladu sa Zakonom za jezike;

1.4. da bude zdravstveno sposoban za vršenje odgovarajućih dužnosti;

1.5. da nije osuđivan pravosnažnom odlukom za namerno izvršenje krivičnog dela;

1.6. da nema treutno važeću disciplinsku meru za uklanjanje sa pozocije javnog službenika, razrešenog prema ovom zakonu.

Kvalifikacije i iskustvo:

 1. Univerzitetska diploma, iz oblasti pozorišta;
 2. Zahteva se 5 godina odgovarajućeg radnog iskustva;
 3. Poznavanje rada na računaru: Word, Excel;
 4. Da bude energičan, ima dobre međuljudske veštine i bude spreman/a da radi fleksibilnim radnim vremenom;
 5. Da poseduje dobre organizativne i menadžerske sposobnosti;
 6. Sposobnost da doprinosi radnim grupama;
 7. Sposobnost očuvanja i uspostavljanja kontakta unutar i van pozorišta;
 1. Neophodno poznavanje službenih jezika na Kosovu;
 2. Poznavanje engleskog jezika je prednost;
 1. Potvrda da nije pod istragom.

Pravni i podzakonski akti koji regulišu mandat: Zakon o Javnim Službenicima, br. 06/L-114, Zakon o Institucijama Kulture, Br. 02/L-57, Zakon Br. 04/L-106 o Pozorištima, Statut Nacionalnog Pozorišta Kosova, Uredba (VRK) br. 15/2018, o Promociji i Platama Umetničkih Stvaralaca i Izvođača i Profesionalnih Zaposlenih lica u kulturnom nasleđu.i i Administrativno Uputstvo (MRSZ) Br.07/2017, o Regulisanju, Procedura Konkursa na Javnom Sektoru

Mandat umetničkog direktora traje četiri (4) godine, sa mogućnošću ponovnog izbora za još jedan mandat.

Umetnički direktor NPK-a se bira javnim konkursom koji raspisuje Ministarstvo kulture, omladine i sporta.

OPŠTA INFORMACIJA ZA SVE KANDIDATE

Datum objavljivanja na jedinstvenoj veb stranici konkursnih procedura https://konkursi.rks-gov.net traje od dt.

05.03.2021 do 03.04.2021, dok datum prijavljivanja traje od 05.04.2021 do 19.04.2021.

Pored jedinstvene veb stranice sa konkursnim procedurama, konkurs se objavljuje i na veb stranici MKOS-a. Ministarstvo kulture, omladine i sporta nudi podjednake mogućnosti zapošljavanja za sve građane Kosova i pozdravlja aplikiacije svih muškaraca i žena iz svih zajednica na Kosovu.

Nevećinske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na pravičnu i proporcionalnu zastupljenost u organima civilne službe centralne i lokalne javne uprave.

Aplikacije predate nakon isteka roka neće biti prihvaćene, a neispravne prijave će biti odbijene.

Aplikacije poslate poštom, poštanskom markom, poslednjeg dana objavljivanja, smatraju se važećim.

Podnošenje aplikacija: Aplikacije se primaju i dostavljaju u kancelariji 27 Ministarstva kulture, omladine i sporta, Trg „Majke Tereze“ br. 44. Za dodatne informacije kontaktirajte brojeve 038211449 i 038 211921 (ili na veb stranici http://www.mkrs-ks.org/).

Shikime 1880
Kategoria Art & Dizajn
Skadon 1 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC