Komuna e Gjakovës

Vende të lira të punës (26)

	 	 

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore

Nr.01-111/01-4222 Datë: 24.02.2021 Gjakovë

Në bazë të nenit 67 dhe 68, tё Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, nenit 5 pikë c të Ligjit mbi Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.03/L-068, nenit 37 paragrafi 2 i Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës Nr.04/L-032, Udhëzimit Administrativ 10/2018 Për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, si dhe nenit 2 paragrafi 2 të Statutit të Komunës, Komuna e Gjakovës shpall:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës

Titulli i vendit të punës: Mësimdhënës/e

Komuna e Gjakoves

Komuna e Gjakoves

Institucioni: Komuna e Gjakovës;

Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Arsim;

Lloji i pozitës: Nëpunës i Shërbimit Publik;

Numri i Pozitave: (26) njëzet e gjashtë

Titulli i mbikëqyrësit: Drejtori i Shkollës

Kohëzgjatja e emërimit: Në kohë të pacaktuar

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për pranimin e zyrtarëve publikë

 • Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;
 • Të ketë zotësi të plotë për të vepruar;
 • Të zotërojë njërën nga gjuhët zyrtare, në pajtim me Ligjin për Gjuhët;
 • Të jetë i aftë në pikëpamje shëndetësore për të kryer detyrën përkatëse;
 • Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me dashje;
 • Të mos ketë në fuqi një masë disiplinore për largim nga një pozitë e zyrtarit publik.

Detyrat dhe përgjegjësitë për Mësimdhënës/e

 • Të realizoj planprogramin mësimor për vendin e punës , në harmoni me legjislacionin në fuqi, që të rregullojë fushat përkatëse për vendin e tij/saj të punës;
 • Të zbatoj detyrat e punës duke siguruar cilësinë dhe kompetencën profesionale në procesin e mësimdhënies;
 • Të përgatit me rregull planin mësimor, në përputhje me Kurrikulën Bërthamë;
 • Të zbatojë metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe vlerësimit në përputhje me Udhëzimet Kurikulare;
 • Të mbajë ditarin personal të vlerësimit të nxënësve;
 • Të marrë pjese aktive në organizimet jashtë mësimore me nxënës, si dhe
 • Detyrat tjera që janë të përcaktuar me legjislacionin në fuqi.

Detyrat dhe përgjegjësitë për Asistent/e për fëmijë me nevoja të veçanta:

 • Ndihmon fëmijët/nxënësit në zhvillimin dhe promovimin e pavarësisë, orientim dhe mobilitet, transport, pozitën dhe uljen e nxënësit në klasë;
 • Punon me mësimdhënësit dhe stafin tjetër për zbatimin e PIA-ës, lëndë të individualizuara ose mësim në fusha të aktiviteteve;
 • Përgatit materiale mësimore si dhe menaxhon me pajisjet e nevojshme brenda dhe jashtë klasës; Vëzhgon dhe dokumenton vështirësitë dhe nevojat e identifikuara të fëmijëve, përgatitë informata kthyese për vështirësitë dhe arritjet e fëmijëve;
 • Promovon arsimin gjithëpërfshirës dhe pranimin e të gjithë fëmijëve në klasë, inkurajon fëmijët në komunikim, për pjesëmarrje në lojë dhe stimulimin e të folurit dhe gjuhës përmes bisedës dhe lojës;
 • Mbikëqyrë dhe ndihmon fëmijët/nxënësit gjatë racioneve ushqimore, kujdeset për nevojat fizike dhe mjekësore të nxënësve dhe asiston në veshjen dhe pastërtinë e përgjithshme të tyre;
 • Planifikon me mësuesin/mësuesit programin ditor dhe javor për mësim, aktivitete dhe ngjarje me qëllim të mbështetjes së fëmijëve për mësim;
 • Promovon bashkëpunimin shkollë-shtëpi, mbështetë dhe diskuton çështje të ndjeshme me prindin/kujdestarin; Respekton rregullat dhe etikën e shkollës, sjelljet e mira ndaj nxënësve;
 • Prezanton punën dhe arritjet e nxënësve. Informacionet në shkollë i trajton si plotësisht konfidenciale;
 • Përgjigjet për punët dhe detyrat e punës që rrjedhin nga përshkrimi i punëve për këtë vend të punës. Kryej detyrat tjera të cilat i cakton drejtori i shkollës.

Kushtet dhe Kualifikimi:

Në bazë të Udhëzimit Administrativ Nr.10/2018 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ Nr.05/2015 Normativi Për Mësimdhënësit e Arsimit Profesional.

Kandidatët me kualifikime jo përkatëse dhe ata të pakualifikuar sipas këtyre Udhëzimeve Administrative nuk do të shqyrtohen, përkatësisht refuzohen.

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotësuar;
 • Rezymeja Personale (CV);
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë) i fotokopjuar;
 • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara tek noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës më e vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit nuk do të merret parasysh;
 • Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të kenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT;
 • Certifikatën nga Gjykata se nuk është nën hetime (origjinali);
 • Dëshmi të përvojës në institucione arsimore (nëse ka).

Dokumentet duhet të jenë në kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin e intervistimit.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuara me dokumente (jo ato që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi).

Afati dhe mënyra e aplikimit:

30 ditë nga dita e publikimit të konkursit mbetet vetëm njoftim, ndërsa konkursi mbetet i hapur 15 ditë, aplikacionet dorëzohen nga data 26.03.2021 deri 09.04.2021(15:00).

Paraqitja e kërkesave:

Aplikacionet merren në Qendrën e Informimit, kati përdhese në ndërtesën e administratës së Komunës së Gjakovës si dhe mund të shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunës së Gjakovës, dhe i plotësuar dorëzohet personalisht në Zyrën e Pranimit apo të dërgohen me postë në këtë adresë: Komuna e Gjakovës, Rr. “UÇK” nr. 53, 50000 Gjakovë.

Rezultatet shpallën në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/ dhe https://kk.rks-gov.net/gjakove/category/konkurset-njoftimet/

-Kërkesat e dërguara pas datës së fundit dhe kërkesat e pakompletuara nuk do të pranohen.


Jedinica za Upravljanje Ljudskim Resursima

Br. 01-111/01-4222

Ðakovica

Datum: 24.02.2021

Na osnovu članova 67 i 68 Zakona o Javnim Službenicima br. 06 / L-114, člana 5 tačka c Zakona o Obrazovanju u Opštinama Republike Kosovo br. 03 / L-068, člana 37 stav 2 Zakon o Preduniverzitetskom Obrazovanju u Republici Kosovo br. 04 / L-032, Administrativno Uputstvo 10/2018 O Normativu o Stručnom Okviru Opšteg Obrazovanja, kao i člana 2 stav 2 Statuta Opštine, Opština Đakovica objavljuje:

KONKURS

Za dopunu slobodnih radnih mesta

Gjakove

Gjakove

Institucija: Opština Ðakovica

Odeljenje/Direktorijat: Direktorijat Obrazovanja

Vrsta pozicije: Službenik Javnih Usluga

Broj pozicija: (26) dvadeset i šest

Zvanje nadzornika: Direktor Škole

Trajanje imenovanja: Na neodređeno vreme

Opšti i posebni uslovi za prijem javnih službenika

 • Da je Građanin Republike Kosova
 • Da ima puni kapacitet za delovanje;
 • Da savlada jedan od službenih jezika, u skladu sa Zakonom o jezicima;
 • Da je sposoban u pogledu zdravlja za obavljanje datih zadataka;
 • Da ne bude osuđivan pravosnažnom odlukom za namerno izvršenje krivičnog dela;
 • Da nema na snazi disciplinska mera za uklanjanje sa mesta javnog sluzbenika, razrešenog prema ovom zakonu.

Dužnosti i odgovornosti Nastavnika/ce

 • Da sprovede nastavni plan i program za to radno mesto, u skladu sa važećim zakonom, kako bi regulisao relevantne oblasti za njegovo / njeno radno mesto;
 • Da sprovodi radne zadatke osiguravajući kvalitet i profesionalnu kompetentnost u nastavnom procesu;
 • Da redovno priprema nastavni plan i program, u skladu sa osnovnim nastavnim planom i programom;
 • Implementirati nove metodologije poučavanja i ocenjivanja u skladu sa smernicama kurikuluma;
 • Da vodi lični dnevnik ocenjivanja učenika;
 • Da učestvujte aktivno u vannastavnim aktivnostima sa učenicima, kao i
 • Ostali zadaci koji su definisani važećim zakonom.

Dužnosti sti asistenata za decu sa posebnim potrebama:

 • Pomaže deci / učenicima u razvoju i promovisanju nezavisnosti, orijentacije i mobilnosti, prevoza, položaja i spuštanja učenika u učionici;
 • Radi sa nastavnicima i ostalim osobljem za sprovođenje PIA, individualizovanim predmetima ili aktivnostima u oblastima delovanja;
 • Priprema nastavni materijal i upravlja potrebnom opremom unutar i izvan učionice; Uočava i dokumentuje utvrđene poteškoće i potrebe dece, priprema povratne informacije o poteškoćama i postignućima dece;
 • Promoviše inkluzivno obrazovanje i prijem sve dece u učionicu, podstiče decu u komunikaciji, da učestvuju u igri i podstiču govor i jezik kroz razgovor i igru;
 • Nadgleda i pomaže deci / studentima tokom obroka hrane, brine o fizičkim i medicinskim potrebama učenika i pomaže im u celokupnoj odeći i čistoći;
 • Planira sa nastavnikom / nastavnicima dnevni i nedeljni program za učenje, aktivnosti i događaje kako bi podržao decu u učenju;
 • Promovira saradnju između kuće i škole, podržava i razgovara o osetljivim pitanjima sa roditeljem / starateljem; Poštuje pravila i etiku škole, dobro ponašanje prema učenicima;
 • Uvodi rad i postignuća učenika. Tretira školske informacije kao potpuno poverljive;
 • Odgovora na poslove i dužnosti koji proizilaze iz opisa posla za ovaj posao. Obavlja i druge zadatke koje mu je dodelio direktor škole.

Uslovi i Kvalifikacija:

Na osnovu Administrativnog uputstva br. 10/2018 o Normativu o profesionalnom okviru opšteg obrazovanja, Administrativnog uputstva br. 05/2015 o normativu za nastavnike u stručnom obrazovanju.

Kandidati sa neodgovarajućim kvalifikacijama i nekvalifikovani u skladu sa ovim Administrativnim uputstvom neće se razmatrati, odnosno biče odbijeni.

Potrebni Dokumenti:

 • Popunjen obrazac za prijavu;
 • Lični životopis (CV);
 • Fotokopiran lični dokument (lična karta ili pasoš);
 • Kvalifikacije (ili uverenja), uverenja umesto diploma moraju biti overene i ne starije od šest meseci. Bilo koja potvrda o diplomi starija od šest meseci od datuma diplomiranja neće se uzeti u obzir;
 • Osobe koje su diplomirali van Kosova moraju imati nostrifikovane diplome od MONT-a;
 • Potvrda da niste pod istragom (original);
 • Dokazi o iskustvu u obrazovnim institucijama (ako ih ima)

Dokumenti moraju biti u kopijama i neće se vraćati, dok će tokom intervjua biti potrebni originali.

Tačne i istinite informacije smatraće se samo informacijama koje su potkrepljene

dokumentima (a ne onima koje se navode samo bez dokaza).

Rok i način prijave:

30 dana od dana objavljivanja konkursa ostaje samo obaveštenje, dok konkurs ostaje otvoren

15 dana, prijave se podnose od 26.03.2021 do 09.04.2021 (15:00)

Podnošenje zahteva:

Prijave se primaju u Informativnom centru, prizemlje u upravnoj zgradi opštine Đakovica i mogu se preuzeti sa zvanične veb stranice Opštine Đakovica, i popunjene se lično dostavljaju u prijemnoj kancelariji ili poštom na ovu adresu: Opština Đakovica, Ul. "OVK" br. 53, 50.000 Đakovica

Rezultati se objavljuju na linku: https: //konkursi.rks-gov.net/

 • Zahtevi poslati nakon isteka roka i nepotpuni zahtevi neće biti prihvaćeni.
Shikime 1219
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Gjakovë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC