Komuna Skënderaj

Vende të lira të punës (5)

	 	 

Drejtoria për Arsim / Department of Education

Në bazë të Nenit 67,68 te Ligjit nr.06/L-114 për Zyrtar Publikë dhe nenit 8 të Ligjit të Punës Nr.03/L-212, Nenit 5 (shkronja c) të Ligjit për Arsimin në Komunat e Rep. së Kosovës Nr. 03/L-068, Nenit 17 (shkronja h) të Ligjit për Vetëqeverisje Lokale Nr.03/L-040, Nenit 35 të Ligjit mbi Arsimin Parauniversitar në Rep. e Kosovës Nr. 04/L-032, të UA 07/2017 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik, të UA të MASHT 10/2018 si dhe në bazë të kërkesave të institucioneve arsimore, Drejtoria Komunale e Arsimit në Skenderaj, shpall:

Konkurs për plotësimin e vendeve të lira të punës

për vitin shkollor 2020/2021

Nr.

Niveli

Pozita

Institucioni

Vendi

Pensionim /Zëvendësim

Nr. i orëve

Nr. i
pozita
ve

1.

Shfmu

Mësimdhënës/e për Mësim klasor

“Shotë Galica”

Syriganë

Zëvendësim

Normë e
plotë

1

2.

Shfmu

Mësimdhënës/e për Mësim klasor

“Drenica”

Morinë

Zëvendësim

Normë e
plotë

1

3.

Shfmu

Mësimdhënës/e për Mësim klasor

“Kuvendi i
Drenicës”

Abri e
Poshtme

Zëvendësim

Normë e
plotë

1

4.

Shfmu

Mësimdhënës/e për Mësim klasor

“Idriz Barani”

Kline e
Epërme

Zëvendësim

Normë e
plotë

1

5.

Shfmu

Mësimdhënës/e për Mësim klaso

“Faik Dragaj”

Leqinë

Vend i lirë

10 orë

1

Kushtet: Për të gjitha vendet e punës, në të tri nivelet (shkolla fillore, shkolla të mesme të ulëta dhe shkolla të mesme të larta ) kandidatët duhet t’a kenë të kryer fakultetin - drejtimi përkatës sipas Normativit 10/2018, ndërsa në mungesë të kuadrit të kualifikuar vijnë kandidatët e tjerë, të drejtimeve të përafërta, që i plotësojnë kushtet më së miri.
Zgjedhja e kandidatëve për mësimdhënës do të bëhet në bazë të nenit 35 të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr.04/L-032, UA 10/2018 si dhe në bazë të rezultateve të panel-intervistës, me shkrim dhe me gojë.
Për Intervistën me gojë dhe me shkrim do të ftohen vetëm kandidatët e listës së ngushtë, sipas nenit 4 të UA 17/2009.
Kandidatët e listës së ngushtë me shkrim dhe me gojë do të ftohen në telefon.
Për konkurrim, kandidatët duhet të plotësojnë dokumentacionin:

  • Diploma dhe një kopje e vërtetuar e diplomës;
  • Kopja e letërnjoftimit;
  • Vërtetimin për punë nga gjykata;
  • Certifikatën e gjendjes shëndetësore (në rast se pranoheni);
  • Certifikatë trajnimi -  nëse keni ;
  • Përvoja e punës -  nëse keni ;
  • Referencën e punës – ata që kanë përvojë pune;

Aplikacioni merret dhe dorëzohet në objektin e Komunës, kati i parë, sporteli nr. 13; Kandidatët mund të konkurrojnë më së shumti në dy shkolla;

Kandidatët që kanë diplomuar jashtë Kosovës, duhet të kenë diplomat e nostrifikuara nga MASHT.

Fillimi i punës për vendet e lartcekura, nuk do të jetë domosdoshmërisht pas shpalljes se rezultatëve, por varësisht nga vendi i punës në shkollë (datës së pensionimit apo pushimit të lehonisë etj.).

Dokumentet e pakompletuara si dhe ato pas afatit, nuk merren në shqyrtim.

Rezultatet e konkursit do të shpallen në webfaqe të Komunës së Skenderajt.

Dokumentacioni nuk kthehet.

Afati   për aplikim mbetet i hapur 15 ditë nga data 14.02.2021 deri 28.02.2021

Shikime 521
Kategoria
Skadon 3 ditë
Orari Contract
Lokacioni Skënderaj
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC