Komuna e Hanit të Elezit

Drejtor/eshë

	 	 

Nё bazë tё Ligjit/2021për Zyrtarët Publikë Nr.06/L-114, Kapitulli V neni 67 dhe 68 ,Ligjit të Punës Nr.03/L-212 nenit 8, Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr.03/L- 068 nenit 5, Ligjit për Arsim Parauniversitar Nr.04/L-032 nenit 20 dhe neni 35 , Udhëzimit Administrativ nr.151/2020 Për Detyrat dhe Përgjegjësit e Drejtorit dhe të Zëvendësdrejtorit të Institucionit Publik Edukativo-Arsimor dhe Aftësues Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Proceduart e Zgjedhjes dhe Emërimit, Përfundimit të Kontratëes dhe Emërtimit të Përkohshëm, Drejtoria për Arsimit, Kulturë,Rini dhe Sport në Komunën e Hanit të Elezit shpallë:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË TË PUNËS

Titulli i vendit të punës: Drejtor/esh në SHFMU “Ilaz Thaçi” Hani i Elezit

Institucioni: Komuna Hani i Elezit

Departamenti/Drejtoria: Drejtoria për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport

Lloji I pozitës: Jo karrierës

Numri I Pozitave: një (1)

Titulli I mbikëqyrësit: Drejtori i Arsimit

Grada/Koeficienti: A-7.8

Orët e punës: 40

Kohëzgja tja e emërimit: 4 vite, (me mundësi vazhdimi)


Qëllimi I vendit të punës:

Menaxhimi, organizimidhe mbikëqyrja e procesit arsimor në institucionin edukativo arsimor.

Detyrat Kryesore;

 • Përgjegjësi ekzekutive në menaxhimin dhe administrimin e përgjithshëm të institucionit;
 • Përgatitjen e planit vjetor, planit zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor dhe raportet vjetore të punës;
 • Përdorimin efikas dhe efektiv të sistemit për menaxhimin e informatave në arsim dhe respektimin e kodeve të këtij sistemi, procedurave të sigurimit dhe afateve të përcaktuar për përditësimin e të dhënave të nevojshme gjatë vitit shkollorë;
 • Detyrat e caktuara për zgjedhjen e mësimdhënësve, vlersimin, disiplinën në instuticionin edukativo-arsimor dhe qështjet tjera që kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe puntorët tjerë të arsimit;
 • Mbështetjen dhe mbikëqyrjen e zbatmit të kurrikulës;
 • Mbështetjen dhe mbikqyrjen e punës së aktiveve dhe bashkëpuntorve profesional të institucionit edukativo-arsimor, si dhe mekanizmave tjerë, të institucionit arsimor që kanë rol në vlersimin e përfermancës së instuticionit dhe menagjimin e cilësis së punës së institucionit;
 • Bashkëpunon me Këshillin Drejtues të institucionit edukativo-arsimor(KDSH), Këshillin e Prindërve,Këshillin e Arsimtarve, Këshillin e Nxënësve dhe komunitetin e institucionit edukativo-arsimor;
 • Raporton së paku dy herë në vitë para KDSH-së;
 • Siguron ambient të sigurtë dhe përkrahës për fëmijët/nxënësit në instutucionin edukativo -arsimor, duke përfshirë edhe caktimin dhe aplikimin e masave disiplinore ndaj nxënësve, sipas legjislacionit në fuqi;
 • Ruajtjen e dokumenteve dhe te dhënave, siq parashihet nga komuna apo Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH);
 • Çështjet e tjera që rregullohen përmes ligjit për arsmin parauniversitar,akteve nenligjore të miratuara nga MASH dhe obligimet që dalin nga rregulllorja e komunës për arsim;

Kushtet e pjesmarrjes në rekrutim:

Të jetë shtetas i Republikës së Kosovës;

Të kenë të kryer arsimin universitar, nivelet e kualifikimit që i plotësojnë kushtet sipas normativit profesional për arsim të përgjithëm dhe normativit për arsim profesional në fuqi:

 • Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim,(kualifikimin prej 300 ECTS së paku 5 vite të shkollimit universitar);
 • Master arsimor(kualifikimi prej 300 ECTS 5 vite te shkollimit universitar);
 •  Katërvjeqar (kualifikimi prej 240 ECTS/4 vite të shkollimit universitar);
 • Bachelor Katërvjeqar (kualifikimi prej 240 ECTS / 4  të shkollimit  universitar);
 • Të kenë licencë të rregullt të mesimdhënësit sipas udhëzimit për licencim të mësimdhënësve;
 • Të ketë të përfunduar me sukses një program kualifikimi profesional për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim, të bazuar në standardet e praktikës profesionale për drejtor të shkollave në Kosovës,të aprovuar nga MASH, sipas rekomandimit të KSHLM;
 • Të ketë përvojë pune në procesin edukativo-arsimor sipas udhëzimeve të përcaktuara në katalogun e punës;
 • Katër (4) vite përvojë pune në procesin edukativo-arsimor;

Dokumentet e nevojshme:

 • Diplomën e fakultetit tё kryer për nivelin përkatës të kualifikimit (kopje të vërtetuara);
 • Certifikatën për kryerjen me sukses të programit të trajnimit për udhëheqje, administrim ose menagjim në arsim, të bazuar në standarde e praktikës profesionale për drejtor të shkollave në Kosovë;
 • Kandidati/ja që ka përfunduar programin universitar Master për udhëheqje, administrim ose menaxhim në arsim, në mungesë të certifikatës së trajnimit për udhëheqje në arsim, ofron dëshminë e diplomës Master në këtë fushë të studimeeve;
 • Kopjen e dokumentit të identitetit (ID);
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar në gjashtë muajt e fundit nga një institucion i licencuar shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore;
 • Dëshmi në se nuk është nën hetime;
 • Dëshminë për përvojën e punës në procesin edukativo-arsimor;
 • Deklarat ën në betim q ë vërteton se në tri vitet e fundit kandidati/ja nuk ka qenë në asnj ë funksion udhëheqës në strukturat e partive politik;

Portfolio profesionale duhet të përmbajë:

 1. Biografinë e shkurtër;
 2. Konceptin e Planit Zhvillimor të institucionit edukativo-arsimor, bazuar në pes ë fushat e cilësisë së performancës s ë shkoll ës (5- 10 faqe). Koncepti duhet të ket ë 5-10 faqe tekst(minimum një faqe p ër nj ë fushë të cil ësis) me hapësirë 1.5, fonti i shkronjave 12, Arial).Koncepti i PZH ësht ë pjes ë përb ërse e intervistës q ë realizohet nga komisioni pëzgjedh ës;
 3. Certifikata që dëshmojn ë përfundimin e programeve të zhvillimit profesional në fushë n e administrimit, menagjimit dhe udhëheqjes, si dhe dëshmit ë e tjera q ë elaborojnë përfundimin dhe realizimin e pjesëve të programit dhe demonstrojn shkathtësite e fituara;
 4. Certifikatat që dëshmojn ë përfundimin e suksesshëm t ë programeve të zhvillimit profesional të mësimdh ënësve si d ëshmi tjera rreth realizimit të atyre programeve;
 5. Let ër motivuese për pozit ën që aplikon;
 6. Dëshmi p ër aktivitete tjera në proceset e zhvillimit të arsimit (zhvillimi i kurrikulave, udh ëheqja e programeve të zhvillimit profesional,pjesmarrja dhe kontributi në konfere nca etj.)
 7. Dëshmi nga përvoja parprake në menagjim (shembuj të projektve, shembuj të shkrimeve nga fusha e mengjimit,shembuj të plane p ër zhvillimin e institucionit edukativo-arsimor që janë zhvilluar dhe /apo impementuar me udhëheqjen apo kontributin tuaj konkret);
 8. Dëshmi nga përvoja paraprake në mësimdh ënje (shembuj të planeve të mësimit, shembuj të projektve, kopje të punimeve, mirenjohje ejt);
 9. Letër referencë me p ërmbajtje dëshmuese për pun ën dhe angazhimet paraprake nga një institucion publik – kredibil drejt ëpërdrejt e lidhur me punën e kandidatit dhe për konkursin përkat ës (si Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, DKA, Këshilli Drejtues i Instuticionit Edukativ-Arsimor , punëdhënësi paraprak, Institucionet e Arsimit të lartë dhe individë me t ë cilët ka punuar ngushtë në programe dhe projekte të ndryshme për arsim)

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë  nga data 18.02.2021 deri  04.03.2021 (16:00).

Tё gjithë kandidatët e interesuar aplikacionin e punësimit e marrin pranë Qendrës për Shërbime me Qytetarë nё Han të Elezit kati I (pare) dhe të plotësuar e dorëzojnë në të njëjtin vend. Dokumentacioni I kandidatëve tё cilët nuk I plotësojnë kushtet e konkursit nuk do tё shqyrtohet, ndërsa në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët nga lista e ngushtë.

Të gjithë kandidatët të cilët kanë mbaruar studimet jashtë Shtetit të Republikës së Kosovës si dhe në për kolegjet private Brenda Republikës së Kosovës, e që konkurrojnë për këto pozita, duhen që diplomat e tyre (gradat universitare të fituara) të jenë të njohura nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në pajtim me udhëzimin administrativ, nr.12/2018 të datës 10.09.2018, në të kundërtën komisioni gjatë selektimit të aplikacioneve, do të refuzoj çdo aplikacion të kandidatëve të cilët nuk e kanë plotësuar këtë kusht të konkursit.

Konkursi dhe rezultatet shpallne në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/ dhe në tabelën e shpalljeve.

Shikime 119
Kategoria Menaxhment
Skadon 7 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Hani i Elezit
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC