Speeex

Zyrtar i Sigurisë së Informacionit

	 	 

POZITA: Zyrtari i Sigurisë së Informacionit

RAPORTIMI: Drejtorit Ekzekutivë dhe Menaxherit të Auditimit dhe Pajtueshmërisë

FUNKSIONI I PËRGJITHSHËM

Zyrtari i Sigurisë së Informacionit ofron vizionin dhe strategjitë e nevojshme për të siguruar konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e informacionit elektronik të kompanisë duke komunikuar rrezikun tek administrata e lartë, duke krijuar dhe mbajtur politika të zbatueshme dhe procese mbështetëse, si dhe duke siguruar pajtueshmërinë me kërkesat rregullatore . Për të mbështetur këto aktivitete, ISO koordinon aktivitetet me departamente të tjera, përfshirë: operacionet, burimet njerëzore, departamentet e administratës dhe trajnimit. Për më tepër, ISO zhvillon dhe koordinon programe edukimi dhe ndërgjegjësimi për sigurinë e informacionit. Gjithashtu, ISO siguron që planet për rigjenerimin e fatkeqësive (disaster recovery) dhe reagimin ndaj incidenteve në të gjithë sistemin organizativ janë në fuqi.

KUALIFIKIMET E PRANUESHME

Edukimi: Bachelor në shkenca kompjuterike dhe /ose menaxhment.

Përvoja: Kërkohet të paktën pesë vjet përvojë pune në teknologjinë e informacionit. Përvoja e zbatueshme përfshin, por nuk kufizohet në, infrastrukturë kompjuterike dhe rrjete, sisteme operative, zhvillim të softuerit të aplikimit, menaxhim të projektit, pajtueshmëri rregullatore dhe menaxhim të rrezikut.

Aftësite: Kërkohet aftësia për të kuptuar sistemet harduerike dhe softuerike. Kërkohet aftësia për të ruajtur konfidencialitetin në lidhje me informacionin e përpunuar, të ruajtur ose të qasur në sistemet. Kërkohet aftësia për të punuar dhe trajnuar njerëzit që kanë nivele të ndryshme të njohurive teknike. Kërkohen aftësi efektive të komunikimit verbal dhe të shkruar dhe aftësi për të shkruar specifikimet teknike.

DETYRAT THEMELORE DHE PERGJEGJESITE

 1. Krijon strategji të sigurisë së informacionit, në aspektin afatshkurtër dhe afatgjatë, në koordinim me departamentin e auditimit dhe pajtueshmërisë.
 2. Mbikëqyr të gjitha aktivitetet e vazhdueshme në lidhje me zhvillimin, zbatimin dhe mirëmbajtjen e politikave dhe procedurave të sigurisë së informacionit të organizatës duke siguruar këto politika dhe procedura.
 3. Ndihmon departamentet e tjera për të siguruar pajtueshmërinë rregullatore në fusha të tilla si: ISO 9001: 2015, ISO 27001: 2013 dhe Industria e Kartave të Pagesave - Standardet e Sigurisë së të Dhënave (PCI-DSS).
 4. Zhvillon programe trajnimi dhe edukimi për ndërgjegjësimin e sigurisë së informacionit, punon me subjekte të tjera organizative për t'i paraqitur ato te stafi operacional.
 5. Vepron në mënyrë proaktive për të parandaluar situatat e mundshme të katastrofës duke siguruar që ekzistojnë mbrojtjet e duhura, të tilla si sistemet e zbulimit dhe parandalimit të ndërhyrjeve, fire walls dhe masat mbrojtëse efektive fizike, dhe parashikon disponueshmërinë e burimeve kompjuterike duke siguruar që një plan i vazhdimit të biznesit dhe rimëkëmbjes së katastrofës është implementuar për të kompensuar efektet e shkaktuara nga veprime të qëllimshme dhe të paqëllimshme.
 6. Kontribuon në suksesin e përgjithshëm të kompanisë duke kryer të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë e tjera siç janë caktuar.
 7. Ndihmoni departamentin e auditimit dhe pajtueshmërinë në kryerjen e auditimeve të brendshme të sigurisë së informacionit.

Kërkohen njohuri / aftësi

 • Përvojë e demonstruar , ose njohuri pune, në disa disiplina të lidhura me sigurinë e informacionit dhe pajtueshmërisë:
 • Njohuri mbi sigurinë e informacionit dhe GDPR
 • Vazhdimësia / planifikimi i rifillimit të biznesit
 • Planifikimi dhe testimi i rikuperimit të katastrofës
 • Menaxhimi i shërbimit të IT-së
 • Analiza e rrezikut
 • Auditimi
 • Shkathtësi të shkëlqyera të komunikimit
 • Aftësi / përvojë e demonstruar në menaxhim të projektit
 • Njohuri dhe përvojë me konceptet e rrjetit, protokollet dhe shërbimet
 • Njohuri dhe përvojë në konfigurimin, mirëmbajtjen dhe sigurinë e sistemeve operative Windows
 • Demonstron aftësi në përcaktimin e problemit teknik dhe analizimin e specifikimeve të sistemit

Te gjithe te interesuarit ftohen qe te aplikojne ne hr@speeex.com duke vendosur ne titull emrin e pozites jo me larg se 28 shkurt 2021

Vetëm kandidatet e përzgjedhur në listën e shkurtër /ngushtë do te kontaktohen.

Speeex Footer

Shikime 2192
Kategoria Informatikë
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC