Caritas of Switzerland in Kosovo - SRB

Poziv za Podnošenje Prijava

	 	 

Caritas

Poziv za podnošenje prijava

za organizacije da sprovedu prioritete projekta i da investiraju u jačanje odabranih lanaca vrednosti

 1. Osnovne informacije

Od Novembra 2020. godine, Švajcarski Caritas (CaCH) sprovodi projekat „Održivi i inkluzivni ruralni ekonomski razvoj“ (SIRED), koji finansira Austrijska razvojna saradnja (ADC), a sufinansira opština Priština i ostalih devet opština. Cilj projekta je promovisanje održivijih i inkluzivnijih tržišnih sistema kroz povećanje proizvođača i tržišnih aktera i povećanje njihovih prihoda i produktivnosti, doprinoseći na taj način smanjenju siromaštva ruralnog stanovništva, posebno žena i marginalizovanih društvenih grupa u opštinama Priština, Prizren, Vitina, Kamenica , Suva Reka, Štrpce, Novo Brdo, Gračanica i Ranilug.

Na osnovu zahteva tržišta i temeljne analize, CaCH je identifikovao tri lanca vrednosti / tržišne sisteme kao poljoprivredne podsektore koji imaju dovoljno potencijala za ekonomski, ekološki, rodno osetljiv i siromašan, inkluzivan rast:

 • Nedrvni šumski proizvodi (NDŠP) i lekovito i aromatično bilje (LAB),
 • Bobičasto voće (maline, jagode, borovnice) i
 • Domaća prerada povrća i voća.

Projekt SIRED - kroz Pristup razvoju tržišnog sistema (RTS) - pružiće tržišnim akterima rešenja koja odgovaraju sistemskim ograničenjima i njihovim osnovnim razlozima. Većina uzroka lošeg učinka ne leži u odnosima između tržišnih aktera, već u međusobno povezanim pomoćnim funkcijama i pravilima koji će poboljšati lance vrednosti koji su u određenoj meri nefunkcionalni ili neadekvatni. Projekat SIRED - kroz intervencije - pružiće rešenja za poboljšanje ovih međusobno povezanih funkcija i ojačati specifične lance vrednosti odabranih poljoprivrednih sektora.

 1. Ciljevi ovog Poziva

Identifikovanje kompanija, zadruga, organizacije proizvođača i ženske grupe u odabranim lancima vrednosti koje su zainteresovane za saradnju sa projektom SIRED za jačanje specifičnih lanaca vrednosti.

Finansijska podrška pružiće se poljoprivrednim preduzećima koji ispunjavaju uslove, koji će dalje ulagati u opremu i podržavati poljoprivrednike, proizvođače i prerađivače da povećaju uzgajivačke i proizvodne kapacitete prema RTS pristupu. Pored toga, trgovinskim i izvoznim mogućnostima omogućiće se ispunjavanje tržišne potražnje i jačanje lanaca vrednosti.

Odabrana preduzeća moraju dati poseban naglasak na rodnu ravnopravnost, socijalnu inkluziju i aspekte zaštite životne sredine.

 1. Očekivani rezultati projekta SIRED
 • Tržišni akteri povećali su ponudu inputa i sirovina za bobičasto voće i medicinske aromatične biljke,
 • Tržišni akteri su povećali kapacitete za skladištenje i preradu jagodičastog voća, medicinskih aromatičnih biljaka i nedrvnih šumskih proizvoda,
 • Tržišni akteri su ojačali proizvodne linije domaće prerade povrća i voća,
 • Povećan broj registrovanih preduzeća koje vode žene i povećan tržišni udeo,
 • Povećana stopa zaposlenosti i otvorena nova radna mesta,
 • Sistemske promene ostvarene u odabranim sektorima.
 1. Lokacija

Intervencije će biti podržane u sledećim opštinama:

Priština, Prizren, Dragaš, Vitina, Kamenica, Suva Reka, Štrpce, Novo Brdo, Gračanica i Ranilug

 1. Vremenski okvir

Trajanje predloženih projektnih aktivnosti može biti između 19.03.2021 – 31.10.2021

 1. Ko se može prijaviti:
 • Registrovane kompanije, zadruge, organizacije proizvođača i ženske grupe za kultivisanje, preradu, marketing i izvoz sledećeg:
  • maline, borovnice i jagode,
  • divlje gljive, nedrvni šumski proizvodi,
  • lekovito i aromatično bilje
  • preduzeća / zadruge za preradu povrća i voća,
  • ženske inicijative u gore navedenim lancima vrednosti.
 1. Kriterijumi podobnosti:

Podnosilac prijave mora ispuniti sledeće kriterijume podobnosti:

 • Registrovan u jednoj od prihvatljivih opština i investicije se moraju sprovesti na teritoriji dotične opštine (Prizren, Priština, Dragaš, Vitina, Kamenica, Suva Reka, Štrpce, Novo Brdo, Gračanica i Ranilug).
 • Dokaz o znanju i iskustvu od najmanje dve godine rada u najmanje jednom od gore spomenutih sektora i uspostavljenoj vezi sa lokalnim poljoprivrednicima i proizvođačima,
 • Deo je barem jednog određenog lanca vrednosti iz sektora kultivisanja, prerade i izvoza malina, borovnica, jagoda, prerade voća i povrća, nedrvnih šumskih proizvoda i lekovitog i aromatičnog bilja:
 • Iskustvo u pružanju podrške poljoprivrednicima za kultivisanje, davanje saveta i inputa, prikupljanje poljoprivrednih proizvoda, preradu, pakovanje i izvoz,
 • Dokaz o postojanju neke infrastrukture, prerađivačkih kapaciteta ili proizvodnih linija,
 • Uspostavljeni odnosi sa članovima lokalnih zadruga ili individualnim poljoprivrednicima,
 • Ugovorni odnosi sa poljoprivrednicima ili članovima lokalnih zadruga i ostalim tržišnim akterima. Krajnji korisnici moraju biti iz gore pomenutih opština.
 • Podnosioci prijava i njihovi korisnici koji sarađuju moraju biti u mogućnosti da učestvuju sa najmanje15% sufinansiranja.
 1. Kriterijumi za odabir

Ocena kandidata će se dati na osnovu kriterijuma za odabir u nastavku:

Kriterijum Poeni

Sposobnost upravljanja intervencijom

15

Procenjeni uticaj na tržište / poslovno planiranje

15

Broj otvorenih radnih mesta i njihova održivost (sezonska, dugoročna)

10

Podrška manjinama ili osobama sa invaliditetom

10

Podrška ženama, načelo rodne ravnopravnosti

10

Uključeni i promovisani sertifikovani organski uzgoj ili proizvodnja

10

Uticaj na životnu sredinu, uključujući energetsku efikasnost

10

Finansijska ponuda

20

 1. Iznos budžeta za prijave po opštini za 2021. godinu

Poljoprivredna preduzeća se mogu prijaviti za najmanji iznos od 25.000,00 EUR, a najviši iznos zavisi od opštine kako sledi:1

Dragaš: Max. 25.000,00 EUR

Gračanica: Max. 50.000,00 EUR

Kamenica: Max. 75.000,00 EUR

Novo Brdo: Max. 25.000,00 EUR

Priština: Max. 200.000,00 EUR

Prizren: Max. 100.000,00 EUR

Ranilug: Max. 50.000,00 EUR

Suva reka: Max. 50.000,00 EUR

Štrpce: Max. 100.000,00 EUR

Vitina: Max. 50.000,00 EUR

 1. Proces podnošenja prijava

1. korak: Detaljno se upoznajte sa prijavnom dokumentacijom:

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti sa (link Švajcarskog Caritasa na Facebooku), opštinskih veb stranica / direkcija za poljoprivredu ili će na zahtev biti poslati e-mailom (vidi e-mail u nastavku).

 1. korak: Nakon provere kriterijuma podobnosti popunite obrazac za prijavu i prateću dokumentaciju.

Sledeći dokumenti moraju biti priloženi uz obrazac prijave:

 • Finansijska ponuda intervencija mora biti u evrima bez PDV-a za sve stavke (obrazac u prilogu).
 • Registracija preduzeća i potvrde o PDV-u
 • Dokument o poreskoj verifikaciji od Poreske uprave Kosova
 • Dokument koji dokazuje da kompanija / zakonski zastupnik nije pod istragom
 • Verifikacija aktivnog bankovnog računa
 • Opciono: godišnji finansijski izveštaj (idealno za poslednje 3 godine) koji ukazuje na promet i profit
 • Opciono: godišnja revizija (idealno za poslednje 3 godine)
 • Opciono: poslovni plan
 • Opciono: lista referentnih projekata.
 1. korak: Predajte prijavu na vreme

Prijave se podnose u zatvorenim kovertama na adresu:

Kancelarija Švajcarskog Caritasa na Kosovu

Fazli Balaj 59

10000 Priština

Kosovo

Ponude se moraju predati do 11.03.2021 (16:00 sati).

Dodatne informacije:

Kliknite na linku ispod, da bi ste skinuli aplikacioni dosije:

https://drive.google.com/drive/folders/1o4hiwUW6frhYwuwhndQHlOnmeupfgXDm?usp=sharing

Za pitanja o obrascu prijave i dodatne informacije možete se obratiti kancelariji Švajcarskog Caritasa na

Kosovu putem e-maila ili telefona:

Kancelarija Švajcarskog Caritasa na Kosovu: kosovo@caritas.ch; +383 46 988 000

Navedite u CC sledećeg odgovornog projektnog referenta:

Za Prizren, Dragaš, Suvu Reku, Kamenicu i Vitinu - npasuli@caritas.ch

Za Priština, ajahja@caritas.ch

Za Štrpce, Ranilug, Gračanicu i Novo Brdo - isamardzic@caritas.ch

Troškovi prijave: Švajcarski Caritas na Kosovu neće pokriti troškove prijave i zadržava pravo da prihvati ili odbije ponuđače, ili da poništi ili odloži čitav postupak prijave pre potpisivanja bilo kakvih sporazuma.

Prema broju poljoprivrednika aktivnih u gore navedenim lancima vrednosti i opštinskim doprinosima.

Shikime 734
Kategoria Të tjera
Skadon 10 ditë
Orari
Lokacioni Gjithë Kosovën
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC