Caritas of Switzerland in Kosovo - ALB

Thirrje Për Aplikime

	 	 

Caritas

Thirrje për Aplikim

për organizatat që të zbatojnë prioritetet e projektit dhe të investojnë në përforcimin e zinxhirëve të përzgjedhur të vlerës

 1. Sfondi

Që nga muaji nëntor i vitit 2020, Caritas-i Zviceran (CaCH) është duke zbatuar projektin "Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Gjithëpërfshirës Ekonomik Rural" (SIRED), i financuar nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim (ADC) dhe i bashkëfinancuar nga Komuna e Prishtinës dhe nëntë komuna të tjera. Projekti ka për qëllim të promovojë sisteme më të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse të tregut përmes rritjes së prodhuesve dhe akterëve të tregut dhe rritjes së të ardhurave dhe produktivitetit të tyre, duke kontribuar kështu në uljen e varfërisë së popullsive rurale, veçanërisht të grave dhe grupeve shoqërore të margjinalizuara në komunat e Prishtinës, Prizrenit, Vitisë, Kamenicës, Suharekës, Shtërpcës, Novobërdës, Graçanicës dhe Ranillugut.

Bazuar në kërkesat e tregut dhe sipas analizës të plotë, CaCH ka identifikuar tre zinxhirë të vlerave/sisteme tregu si nën sektorë bujqësorë, që kanë potencial të mjaftueshëm për rritje gjithëpërfshirëse ekonomike, ekologjike, të ndjeshme gjinore dhe për zvogëlimin e varfërisë:

 • Produkte Pyjore Jodrusore (PPJD) dhe Bimë Mjekësore dhe Aromatike (BMA),
 • Fruta manore (mjedra, dredhëza, boronica) dhe
 • Përpunimi shtëpiak i perimeve dhe pemëve.

Projekti SIRED - përmes Qasjes për Zhvillimin e Sistemit të Tregut (ZHST) - u siguron akterëve të tregut zgjidhje që i përgjigjen kufizimeve sistemike dhe arsyeve të tyre themelore. Shumica e shkaqeve të punës së pakënaqshme nuk qëndrojnë në marrëdhëniet midis akterëve të tregut, por në funksione dhe rregulla mbështetëse të ndërlidhura që rrisin zinxhirët e vlerës, të cilët deri diku janë jofunksionalë ose jo adekuat. Projekti SIRED - përmes interventimeve - do të ofrojë zgjidhje për të përmirësuar këto funksione të ndërlidhura dhe për të përforcuar zinxhirët specifikë të vlerës të sektorëve të përzgjedhur bujqësorë.

2. Qëllimi i kësaj thirrjeje

Të identifikohen kompanitë, kooperativat, organizatat prodhuese dhe grupet e grave në zinxhirët e përzgjedhur të vlerë, të cilët janë të interesuar të bashkëpunojnë me projektin SIRED për të përforcuar zinxhirët specifikë të vlerës.

Mbështetja financiare do të sigurohet për agrobizneset e pranueshme, të cilat do të investojnë më tej në pajisje dhe do t'i mbështesin fermerët, prodhuesit dhe përpunuesit për t'i rritur kapacitetet kultivuese dhe prodhuese sipas qasjes ZHST. Gjithashtu, do të ofrohen mundësi për tregti dhe eksport për të përmbushur kërkesën e tregut dhe për të përforcuar zinxhirët e vlerës.

Bizneset e përzgjedhura duhet t'i kushtojnë vëmendje të veçantë integrimit gjinor, përfshirjes sociale dhe aspekteve mjedisore.

3. Rezultatet e pritshme të projektit SIRED

 • Akterët e tregut kanë rritur furnizimin e inputeve dhe lëndëve të para për furta manore dhe bimë mjekësore dhe aromatike,
 • Akterët e tregut kanë rritur kapacitetet e magazinimit dhe përpunimit, për furta manore, bimë mjekësore dhe aromatike dhe produkte pyjore jodrusore,
 • Akterët e tregut kanë përforcuar linjat e prodhimit të perimeve vendore dhe përpunimin e frutave,
 • Rritja e numrit të bizneseve të udhëhequra nga gratë të regjistruara dhe rritja e pjesëmarrjes në treg,
 • Rritja e shkallës së punësimit dhe krijimi i vendeve të reja të punës,
 • Ndryshimi sistemik i realizuar në sektorët e përzgjedhur.

4. Lokacioni

Intervenimet do të mbështeten në komunat vijuese:

Prishtinë, Prizren, Dragash, Viti, Kamenicë, Suharekë, Shtërpcë, Novobërdë, Graçanicë dhe Ranillug

5. Korniza kohore

 Kohëzgjatja e aktiviteteve të propozuara të projektit mund të jetë midis 19.03.2021 – 31.10.2021

6. Kush mund të aplikojë:

 • Kompanitë e regjistruara, kooperativat, organizatat e prodhuesve dhe grupet e grave për kultivim, përpunim, marketing dhe eksport të artikujve më poshtë:
  • mjedrave, boronicave dhe dredhëzave,
  • kërpudhave të egra, produkteve pyjore jodrusore,
  • barishteve mjekësore dhe aromatike
  • kompanitë/kooperativat për përpunimin e perimeve dhe pemëve,
  • iniciativat e grave në zinxhirët e lartpërmendur të vlerës.

7. Kriteret e pranueshmërisë:

Aplikuesi duhet t'i përmbushë kriteret e mëposhtme të pranueshmërisë:

 • Të jetë i regjistruar në një nga komunat e pranueshme dhe investimet duhet të zbatohen brenda territorit të komunës përkatëse (Prizren, Prishtinë, Dragash, Viti, Kamenicë, Suharekë, Shtërpcë, Novobërdë, Graçanicë dhe Ranillug).
 • Të ketë njohuri dhe përvojë të dëshmuar prej së paku 2 vjet në punën në të paktën një nga sektorët e lartpërmendur dhe të ketë krijuar lidhje me fermerë dhe prodhues vendas,
 • Të jetë pjesë e së paku një zinxhiri specifik të vlerës dhe sektorit të kultivimit, përpunimit dhe eksportimit të mjedrave, boronicave, dredhëzave, përpunimit të frutave dhe perimeve, produkteve pyjore jodrusore dhe bimëve mjekësore dhe aromatike:
 • Të ketë përvojë në mbështetjen e fermerëve të paktën për kultivim, ofrimin e këshillave dhe inputeve, vjeljen e produkteve bujqësore, përpunimin, paketimin dhe eksportimin e tyre,
 • Dëshmi për krijimin e një niveli të infrastrukturës, kapaciteteve përpunuese ose linjave të prodhimit,
 • Marrëdhënie të vendosura me anëtarë të kooperativave vendëse ose me fermerë individualë,
 • Marrëdhënie kontraktuale me fermerët ose anëtarët e kooperativave vendëse dhe akterë të tjerë të tregut. Përfituesit përfundimtarë duhet të jenë nga komunat e lartpërmendura.
 • Aplikuesit dhe përfituesit e tyre bashkëpunues duhet të jenë në gjendje të marrin pjesë me bashkëfinancim prej së paku 15%.

8. Kriteret e përzgjedhjes

Rezultati i aplikuesve do të jepet në bazë të kritereve të mëposhtme të përzgjedhjes:

Kriteret

Pikët

Kapaciteti për të menaxhuar intervenimin

15

Ndikimi i vlerësuar i tregut/planifikimi i biznesit

15

Numri i vendeve të punës të krijuara dhe qëndrueshmëria e tyre (sezonale, afatgjate)

10

Mbështetje për minoritetet ose personat me aftësi të kufizuara

10 

Mbështetje për gratë, integrimi gjinor

10

Përfshirja dhe promovimi i kultivimit ose prodhimit organik të certifikuar

10

Ndikimi mjedisor, përfshirë efiçiencën e energjisë

10

Oferta financiare

 20

9. Shuma e aplikimit buxhetor për komuna në vitin 2021

Agrobizneset mund të aplikojnë për një minimum prej 25.000,00 EUR dhe një maksimum varësisht prej komunës, siç shihet më poshtë:1

Dragashi: Maks. 25.000,00 EUR

Graçanica: Maks. 50.000,00 EUR

Kamenica: Maks. 75.000,00 EUR

Novobërda: Maks. 25.000,00 EUR

Prishtina: Maks. 200.000,00 EUR

Prizreni: Maks. 100.000,00 EUR

Ranillugu: Maks. 50.000,00 EUR

Suhareka: Maks. 50.000,00 EUR

Shtërpca: Maks. 100.000,00 EUR

Vitia: Maks. 50.000,00 EUR

10. Procesi i aplikimit

Hapi 1: Njihuni me dokumentet e aplikimit në detaje:

Formularët e aplikimit mund të shkarkohen në (linkun Caritas Switzerland në Facebook), faqet e internetit të komunave/drejtoritë e bujqësisë ose të dorëzohen me postë elektronike sipas kërkesës (shih adresën e postës elektronike më poshtë).

Hapi 2: Pasi të keni kontrolluar kriteret e pranueshmërisë, plotësoni formularin e aplikimit dhe dokumentet mbështetëse.

Dokumentet e mëposhtme duhet t'i bashkëngjiten formularit të aplikimit:

 • Oferta financiare e intervenimeve duhet të jetë në Euro pa TVSH për të gjithë artikujt (formulari i bashkangjitur).
 • Certifikatat e regjistrimit të biznesit dhe të TVSH-së
 • Dokumenti për verifikim të tatimeve nga Administrata Tatimore e Kosovës
 • Dokumenti i cili vërteton se kompania/përfaqësuesi ligjor nuk është nën hetim
 • Verifikimi i llogarisë aktive bankare
 • Opsionale: raporti vjetor financiar (në mënyrë ideale 3 vitet e fundit) që tregon qarkullimin dhe fitimin
 • Opsionale: auditimi vjetor (në mënyrë ideale 3 vitet e fundit)
 • Opsionale: plani i biznesit
 • Opsionale: lista e projekteve referuese

Hapi 3: Dorëzoni aplikacionin me kohë

Aplikacionet duhet të dorëzohen në zarfe të mbyllura në adresë:

Zyra e Caritas-it zviceran në Kosovë

Fazli Balaj 59

10000 Prishtinë

Kosovë

Ofertat duhet të dorëzohen deri më 11.03.2021 (ora 16:00).

Informacione shtesë:

Klikoni linkun në vijim, për të shkarkuar dosjen e aplikimit:

https://drive.google.com/drive/folders/1AfXBd4llNkbH5CjNcH6B1jCWGGM6W21f?usp=sharing

Për pyetje rreth formularit të aplikimit dhe informacione shtesë, ju mund të kontaktoni zyrën e Caritas-it zviceran në Kosovë përmes postës elektronike ose telefonit:

Caritas-i zviceran në Kosovë: kosovo@caritas.ch; +383 46 988 000

Ju lutem vendosni në CC zyrtarin përgjegjës të projektit, si më poshtë:

Për Prizren, Dragash, Suharekë, Kamenicë dhe Vitia - npasuli@caritas.ch

Për Prishtinë, ajahja@caritas.ch

Për Shtërpcë, Ranillug, Graçanicë dhe Novobërdë - isamardzic@caritas.ch

Kostoja e ofertimit: Caritas-i zviceran në Kosovë nuk do t'i mbulojë kostot e ofertimit dhe ka të drejtë t'i pranojë ose refuzojë ofertuesit, ose ta anulojë ose shtyjë të gjithë procesin e ofertimit para nënshkrimit të ndonjë marrëveshje.

Sipas numrit të fermerëve aktivë në zinxhirët e lartpërmendur të vlerës dhe kontributeve komunale.

Shikime 4337
Kategoria Të tjera
Skadon 8 ditë
Orari
Lokacioni Gjithë Kosovën
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC