Komuna e Prizrenit

Doktor i Mjekësisë

	 	 

Republika e Kosovës

Komuna e Prizrenit

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Opština Prizren – Prizren Belediyesi

Njësia për Menaxhimin e Burimeve Njerëzore

Në bazë të nenit 67 dhe 68, të Ligjit për Zyrtarët Publikë Nr. 06/L-114 dhe kërkesës së Drejtorisë së Shëndetësisë të dt: 15.12.2020, Komuna e Prizrenit, shpall:

KONKURS PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË PUNËS

Drejtoria për Shëndetësi-QKMF

Titulli i pozitës së punës: Doktor i Mjekësisë

Njësia: QKMF, QMF dhe AMF

Lloji i vendit të punës: me afat të pacaktuar, me orar të plotë (periudha e provës 6 muaj)

Koeficienti: 7.2

Numri i ekzekutuesve; 19 (nëntëmbedhjet)

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Pranon pacientin nga infermieria, shënon të dhënat e duhura në kartelën shëndetësore;
 • Merr anamnezën;
 • Bën inspektimin, auskutimin dhe palpacionin e pacientit;
 • Bënë reanimimin kardio pulmonar;
 • Egzaminimin rectal;
 • Referon pacientin për hulumtime të duhura;
 • Cakton diagnozën, trajton pacientin me terapi adekuate;
 • Bënë edukimin dhe promovimin shëndetësor, këshillon pacientin;
 • Cakton orarin e vizitës së ardhshme;
 • Organizon dhe mbikqyr imunizimin
 • Cakton vizita konsulltative.
 • Merr pjesë, në trajtimin e planit dhe programin e punës;
 • Raporton lindjet, vdekjet, sëmundjet ngjitëse tek autoritetet pwrkatëse;
 • I referon pacientët tek specialistët mjekësorë dhe shkëmben të dhënat relevante mjekësore;
 • Përpilon raportet me shkrim lidhur me punën dhe veprimet e tij.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Organizon punën në vendin e tij të punës;
 • Koordinon dhe mbikqyr infermierët me të cilët punon;
 • Merr pjesë në mbledhjet profesionale në kuadër të QKMF-së;
 • Përcjell dhe studion arritjet e reja të shkencës së mjekësisë;
 • Kujdeset për rregullsinë e dokumentacionit mjekësor dhe kujdeset që raportet e punës të arrijnë me   kohë në shërbimet përkatëse profesionale;
 • Ndërmerr aktivitete për edukimin shëndetësor të popullësisë;
 • Kryen detyrat sipas udhëzimeve të mbikqyrësit për mbarëvajtjen e punës ;
 • Sipas nevojës kryen edhe detyra të veçanta brenda profesionit të tij.

Kushtet:

 • Fakulteti i Mjekësisë-drejtimi: Mjekësi e përgjithshme
 • Licenca e punës
 • Përvojë pune: Minimumi të ketë të kryer stazhin e detyrueshëm profesional

Aftësitë e kërkuara:

 • Aftësi për të komunikuar si verbalisht ashtu edhe me shkrim,
 • Aftësi dhe shkathtësi profesionale,
 • Aftësi në përdorimin e pajisjeve mjekësore,
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Internet).

Dokumentacioni i kërkuar:

 • Fotokopja e Letërnjoftimit
 • Çertifikata e lindjes
 • Dy - rekomandime ( nëse keni )
 • Diploma e Fakultetit (kopja e noterizuar)
 • Vërtetim për përvojën e punës së bashku me pasqyrën nga TRUST/dëshmi mbi praktikën profesionale
 • Certifikatën që nuk jeni nën hetime (Dëshmi penaliteti).

Konkursi do të jetë i hapur për 15 ditë kalendarike, e drejta për aplikim fillon nga data 08.02.2021 deri më datën 22.02.2021 që konsiderohet si dita e fundit dhe mbyllja e konkursit. Aplikimet e dorëzuara pas afatit të parashikuar nuk pranohen dhe aplikimet me mangësi refuzohen. Udhëzime për aplikimin: Kërkesa

(Aplikimi) për punësim gjendet në https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/si dhe në https://konkursi.rks-gov.net/jobs?servant=2 . Pas plotësimit sipas çdo pike të aplikimitt, bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni n ë mënyrë të drejtpërdrejtë tek adresa jonë: në sportelin e pranimit në objektin e administrates komunale në Komunën e Prizrenit, rr.“Remzi Ademaj” p.n. -Prizren. VËMENDJE: Aplikimett e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar brenda afatit për dorëzimin e aplikimeve. Konkursi është I barabartë për të gjithë kandidatët e synuar, pa asnjë lloj diskriminimi ashtu siç parashikohet nga Ligjislacionin në fuqi. Konkursi dhe rezultatet shpallen në linkun: https://konkursi.rks-gov.net/.

Zyra e Personelit


Republika e Kosovës

Komuna e Prizrenit

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Opština Prizren – Prizren Belediyes

 

Jedinica za Menađiranje Ljudskim Resursima

Na osnovu člana 67 i 68, Zakona za Javne Službenike br. 06/L-114 i zahteva Direktorijata Zdravstva od dana 15.12.2020, Opština Prizren, objavljuje:

KONKURS ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

Direktorijat za Zdravstvo – GCPZ

Naziv radnog mesta: Doktor Medicine

Jedinica: GCPZ, CPZ i AMZ

Vrsta radnog mesta: na neodređeno vreme, puno radno vreme (probni period 6 meseci)

Koeficijenat: 7.2

Broj zaposlenih: 19 (Devetnaest)

GLAVNI ZADACI RADA:

 • Prima pacijenta iz infermijerstva, zabeležava potrebne podatke u zdravstvenom kartonu;
 • Uzima anamnezu;
 • Pregledjuje auskultaciju i palpaciju pacijenta;
 • Vrši kardiopulmonalnu reanimaciju;
 • Rektalni pregled;
 • Upućuje pacijenta na odgovarajuće istraživanje;
 • Postavlja dijagnozu, liječi pacijenta adekvatnom terapijom;
 • Pruža zdravstveno obrazovanje i promociju, savjetuje pacijenta;
 • Zakazuje sljedeću posjetu;
 • Organizuje i nadgleda imunizaciju i
 • Zakazuje konsultativne posjete.
 • Učestvuje u obradi plana i programa rada gde radi;
 • Izvještava o rođenju, smrti, zaraznim bolestima državnim vlastima;
 • Upućuje pacijente medicinskim specijalistima i razmenjuje relevantne medicinske podatke;
 • Sastavlja pisane izveštaje u vezi sa poslom i delatnosti.

Glavne odgovornosti:

 • Organizuje rad na svom radnom mjestu;
 • Koordinira i nadgleda medicinske sestre s kojima radi;
 • Učestvuje na stručnim sastancima u okviru GCPZ-a;
 • Prati i proučava nova dostignuća medicinske nauke;
 • Stara se o redovnosti medicinske dokumentacije i osigurava da izvještaji o radu stižu na vrijeme u odgovarajuće stručne službe;
 • Poduzima aktivnosti za zdravstveno obrazovanje stanovništva;
 • Obavlja zadatke prema uputstvima supervizora za tok rada;
 • Po potrebi obavlja posebne zadatke iz svoje profesije.

Uslovi:

 • Medicinski fakultet – smer Opšte Medicine
 • Radna licenca
 • Radno iskustvo: Minimum da ima završen obavezni stručni staž

Tražene sposobnosti:

 • Sposobnost komuniciranja kako verbalno tako i napismeno;
 • Profesinalne veštine i sposobnosti,
 • Sposobnost u korišćenju medicinske opreme,
 • Dobro poznavanje rada na kompijuteru (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Internet).

Tražena dokumentacija:

 • Kopija lične karte
 • Ekstrakt rođenih
 • Dve preporuke (ako imate)
 • Fakultetska diploma (overena kopija)
 • Potvrdu o radnom iskustvu zajedno sa pregledom iz TRUST
 • Potvrda da niste pod istragom

Konkurs ostaje otvoren 15 kalendarskih dana, pravo na apliciranje počinje od dana 08.02.2021 do dana 22.02.2021 koji se smatra kao zadnji dan zatvaranja konkursa. Dostavljene aplikacije dostavljene posle predviđenog roka neće se primati i manjkave aplikacije će biti odbijene. Instrukcije za aplikaciju: Zahtev (Aplikacija) za zapošljavanje nalazi se na https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione/ kao i na https://konkursi.rks-gov.net/jobs?servant=2 nakon popunjavanja svake tačke u aplikaciji, priložite dokumenta koja se traže prema konkursu i možete da aplicirate kod nas direktno – Naša adresa: na prijemnom šalteru u objektu opštinske administracije u Opštini Prizren, ul. “Remzi Ademaj” b.b.-Prizren. PAŽNJA: Primljene aplikacije nakon određenog roka smatraće se primljenim, ako je datum na poštanskoj pošiljci, ili bilo koji drugi dokaz o datumu slanja koji dokazuje da je ona poslata pre isteka roka za dostavljanje aplikacije. Konkurs je podjednak za sve ciljane kandidate, bez ikakve diskriminacije kao što je predviđeno Zakonodavstvom na snazi. Konkurs i rezultati će se objaviti na linku: https://konkursi.rks-gov.net/.

Kancelarija Personala


Republika e Kosovës

Komuna e Prizrenit

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Opština Prizren – Prizren Belediyesi


İnsan Kaynakları Yönetim Birimi

06/L-114 sayılı Kamu Görevliler Yasasının 67 ve 68. Maddesi ve 15.12.2020 tarihli Sağlık Müdürlüğün talebine istinaden Prizren Belediyesi aşağıda yer alan konkuru ilan eder:

İŞ YERİN DOLDURULMASI İÇİN KONKUR

Sağlık Müdürlüğü-AHAM

İş yeri makamı: Tip Doktoru

Birim: AHAM, AHM, AHSO

İş yeri türü : süresiz, tam mesaili (deneme süresi 6 ay)

Maaş seviyesi: 7.2

Israci sayasi: 19 (ondokuz)

ANA GÖREVLER:

 • Hemşire tarafından yönlendirilen hastayı kabul eder sağlık kartına gerekli verileri yazar;
 • Anamnez bilgilerini alır;
 • Hastanın oskültasyon ve palpasyonunu inceler;
 • Kardiyopulmoner resüsitasyonu yapar;
 • Rektal muayene yapar;
 • Uygun incelemeler için hastayı yönlendirir;
 • Tehşisi koyar ve uygun tedavi ile hastayı tedavi eder;
 • Sağlık eğitimi ve tanıtımını yaparak hastaya tavsiyelerde bulunur;
 • Bir sonraki görüş için randevü belirler;
 • İmmünizeyi organize eder ve denetler
 • İstişari ziyaretler ayarlar.
 • Çalıştığı yerde plan ve program eğitimine katılır;
 • Hükümet yetkililerine doğum, ölüm, bulaşıcı hastalıklarlar ilgili rapor sunar;
 • Hastaları uzman hekimlere yönlendirir ve ilgili tıbbi bilgi alış verilşinde bulunur;
 • Çalışma ve faaliyetleri ile ilgili yazılı rapor hazırlar.

Ana sorumluluklar :

 • Çalıştığı yerde çalışmaları organize eder;
 • Çalıştığı hemşireleri koordine eder ve denetler;
 • AHAM bünyesinde mesleki toplantılara katılır;
 • Tıp biliminde yeni gelişmeleri takip eder ve araçtırır;
 • Tıbbi belgelerin düzenliliğine dikkat eder ve çalışma raporların ilgili mesleki hizmetlerine zamanında ulaşması için dikkat eder;
 • Halk sağlığı eğitimi için faaliyetler üstlenir;
 • Üstünün iş performansı talimatlarına göre görevleri yerine getirmek;
 • Gerek duyulması halinde mesleği gereğince özel başka görevler de yerine getirir.

Koşullar:

 • Tıp Fakültesi – Genel Tıp Bölümü
 • İş lisansı
 • İş tecrübesi: En azından zorunlu mesleki stajı tamamlamış olmalıdır

İstenen beceriler:

 • Yazılı ve sözlü iletişim becerisi,
 • Mesleki beceri,
 • Tıbbi cihazların kullanımında beceri,
 • Bilgisayar bilgisi (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Internet).

Gerekli olan belgeler:

 • Kimlik kopyası
 • Doğum ekstresi
 • Iki referans ( varsa )
 • Lise diploması (doğrulanmış nüshası)
 • TRUST tablosu ile birlikte iş tecrübesine ait belge / mesleki staj kanıtı
 • Adli sicil kaydı.

Konkur, 08.02.2021 yayımlanma tarihinden 22.02.2021 tarihine kadar yani konkurun kapanışına kadar yayınlandıktan 15 takvim günü açık kalacaktır. Bu süre zarfında iletilmeyen ve tamamlanmamış belgeler kabul edilmeyeceklerdir. Başvuru talimatları: Müracat talebi https://kk.rks-gov.net/prizren/category/konkurset-njoftimet/aplikacione ve https://konkursi.rks-gov.net/jobs?servant=2 adreslerinde bulunmaktadır ve belge başvurunun her bir noktasına göre tamamlandıktan sonra, konkur gereğince talep edilen evraklar da eklenerek doğrudan Prizren “ Remzi Ademaj “ no’suz caddesi, Prizren Belediyesi yönetim binasının kabul gişesine müracat edebilir. DİKKAT: Belirlenen süre sonrasında kabul edilen başvurular kabul edilmiş olarak nitelendirilir, eğer posta ileti tarihi ya da herhangi bir başka gönderi tarihi başvuru teslimat süresinden önce gönderildiğini kanıtlar ise. Konkur, yürürlükteki mevzuat ile öngörüldüğü gibi ayrım yapılmaksızın tüm adaylar için eşittir. Konkur ve sonuçlar https://konkursi.rks-gov.net/ linkinde ilan edilecektir.

Personel Dairesi

Shikime 375
Kategoria Shëndetësi
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prizren
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC