Radio Evropa e Lirë

Redaktor të Mediave Sociale / Social Media Editor

	 	 

For an English Version, scroll below


Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë hap konkurs për redaktor të mediave sociale në byronë në Prishtinë.

Redaktori i mediave sociale është përgjegjës për koordinimin, redaktimin dhe përgjithësisht menaxhimin e mediave sociale të Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, si dhe për angazhimin me audiencat nëpër këto platforma. Ai luan rol kryesor në mediat e reja dhe iniciativat digjitale, si dhe identifikon përmbajtjen për promovim të gjerë.

PËRGJEGJËSITË:

 • Kujdeset për llogaritë e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë në Facebook, YouTube dhe Instagram.
 • Eksploron mundësi të reja për përdorimin e platformave të tjera, si dhe për arritjen tek audienca të reja.
 • Poston përmbajtjen e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë në mediat sociale dhe sigurohet që e gjithë përmbajtja të jetë e favorshme për motorin e kërkimeve Google.
 • Prodhon përmbajtje të veçantë për mediat sociale.
 • Reklamon përmbajtje në mediat sociale, krijon reklama, shënjestron audienca, përcjell performancën.
 • Planifikon dhe krijon anketa, kuize ose forma të tjera të ndërveprimit me audiencën e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë në mediat sociale.
 • Përgjigjet/përcjell mesazhet e dërguara në mediat sociale, moderon diskutimet në postime dhe siguron një mjedis tolerant dhe pa gjuhë të urrejtjes.
 • Përdor shkathtësitë gazetareske për të gjetur materiale që mund të shpërndahen dhe që i përmbushin standardet e Radios Evropa e Lirë.
 • Hulumton lajme në internet dhe merr pjesë në zhvillimin e lajmeve.
 • E mban ekipin e Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë të informuar gjatë gjithë ditës për temat aktuale dhe materialet që ia vlejnë të eksplorohen.

Kryen detyra të tjera që lidhen me të sipërshënuarat.

KUALIFIKIMI:

Shkollimi:

Preferohet diplomë Bachelor në gazetari, ose fushë të lidhur me të, apo përvoja ekuivalente.

Përvoja në punë:

Pesë apo më shumë vjet përvojë pune në gazetari digjitale dhe media sociale të organizatave të lajmeve.

Kompetencat:

 • Gjykim i fuqishëm i lajmeve.
 • Njohuri e gjerë e situatave politike, ekonomike dhe sociale në rajonin e transmetimit, si dhe e çështjeve ndërkombëtare, e fituar përmes studimeve, hulumtimeve, shkrimeve, udhëtimeve ose përvojave dhe ekspozimeve të tjera.
 • Shkrim i shkëlqyeshëm i lajmeve dhe aftësi e demonstruar për të punuar me media sociale dhe digjitale, edhe në gjetjen e përmbajtjes, edhe në shpërndarjen e saj.
 • Përshtatet dhe punon në mënyrë efektive në situata të ndryshme dhe me individë ose grupe të ndryshme. Fleksibiliteti përfshin të kuptuarit dhe vlerësimin e këndvështrimeve të ndryshme dhe të kundërta për një çështje, përshtatjen e qasjes së dikujt kur kërkesat e një situate ndryshojnë, si dhe ndryshimin ose pranimin e lehtë të ndryshimeve në organizatë ose në kërkesat e punës.
 • Punë e shkëlqyeshme ekipore dhe aftësi për të bërë shumë detyra dhe për të caktuar përparësitë, me pak mbikëqyrje.
 • Aftësi për të balancuar shumë përgjegjësi dhe projekte njëkohësisht, si dhe për të punuar me afate.

Gjuhët:

Gjuha amtare e rajonit ku transmetohet Radio Evropa e Lirë (e detyrueshme)

Gjuha angleze - në të folur dhe të shkruar (e detyrueshme)

Nëse jeni të interesuar për këtë pozitë, ju lutemi të aplikoni duke dorëzuar CV-në tuaj dhe një letër motivimi në gjuhën angleze.

Kandidatët për këto pozita duhet të banojnë brenda distancës së udhëtimit nga qyteti i caktuar, ose të jenë të gatshëm të zhvendosen atje me shpenzimet e tyre. Pagat për punonjësit në rajonet ku ka transmetim Radio Evropa e Lirë janë konkurruese, bazuar në kushtet lokale. Përfitimet e punonjësve në rajonet e transmetimit të Radios Evropa e Lirë janë në përputhje me ligjin lokal të punës.

Shënim: Në përgjigje të ndryshimit të kërkesave operacionale, Radio Evropa e Lirë mban të drejtën për të mos caktuar një takim, ose për të modifikuar specifikimet e punës për një konkurs të veçantë.

Duke iu përgjigjur kësaj reklame ose duke dërguar CV-në tuaj dhe/ose të dhëna të tjera personale te Radio Evropa e Lirë, ju pajtoheni që të dhënat e juaja të ruhen dhe menaxhohen nga punonjësit e departamentit të burimeve njerëzore të kompanisë, për referenca të mundshme në të ardhmen, në përputhje të plotë me Rregulloren 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit, të 27 prillit, 2016, për mbrojtjen e personave fizikë, sa i përket përpunimit të të dhënave personale dhe lëvizjes së lirë të të dhënave të tilla, si dhe për shfuqizimin e Direktivës 95/46 / EC (Rregullorja për Mbrojtjen e të Dhënave të Përgjithshme) GDPR dhe Nenit nr. 110/2019, mbi përpunimin e të dhënave personale. Kjo marrëveshje mund të tërhiqet vetëm me një revokim me shkrim dhe mbetet e vlefshme deri në atë datë. Megjithatë, jo më shumë se 5 vjet.


RFE/RL's Balkan service announces a selection process for a Social Media Editor to join our team in Prishtina bureau. 

The Social Media Editor is responsible for coordinating, editing, and generally managing RFE/RL’s Balkan Service social media presence and engagement with audiences across these platforms. The incumbent plays a lead role in new media and digital initiatives, and identifies content for enhanced outside promotion.

RESPONSIBILITIES:

 • Takes care of RFE/RL Balkan Service's accounts on Facebook, YouTube, and Instagram.
 • Explores new opportunities for using other platforms as well for reaching new audiences.
 • Posts RFE/RL Balkan Service's content on Social media and makes sure all content is Google-friendly.
 • Produces content especially for Social media.
 • Advertises content on Social media, creates advertisements, targets audiences, keeps track of the performance.
 • Plans and creates polls, quiz or other forms of interaction with RFE/RL Balkan Service's audience on Social media.
 • Answers/forwards messages sent on Social media, moderates discussions under the posts, and ensures a tolerant and hate-speech-free environment.
 • Uses journalistic acumen to find stories that are both likely to be shared and meet RFE/RL standards.
 • Mines the web for news leads and participates in developing news stories.
 • Keeps RFE/RL Balkan Service's team updated throughout the day on trending topics and stories worth exploring.

Performs other related duties as assigned.

QUALIFICATION:

Education:

 • Bachelor’s degree in journalism, or related field or the equivalent in experience is preferred

Work Experience:

 • 5+ years of experience in digital journalism and social media in news organization

Competencies:

 • Strong news judgment
 • Broad knowledge of political, economic, and social situations in the broadcast area as well as international affairs acquired through studies, research, writing, travel, or other relevant experience or exposure
 • Excellent writing in a news environment and demonstrated ability to work with social and digital media to both find content and disseminate it.
 • Adapts to and works effectively within a variety of situations, and with various individuals or groups. Flexibility entails understanding and appreciating different and opposing perspectives on an issue, adapting one’s approach as the requirements of a situation change, and changing or easily accepting changes in one’ s own organization or job requirements.,
 • Excellent teamwork and the ability to multitask and prioritize with little supervision.
 • Ability to balance multiple responsibilities and projects simultaneously and work under deadlines.

Languages:

 • Broadcast region language Native (Mandatory)
 • English language Working Knowledge Oral+Written (Mandatory)

Should you be interested in this position please apply by submitting your CV and a cover letter in English.

Candidates for these positions must reside within commuting distance of the specified city, or be willing to relocate there at their own expense. Salaries for employees in RFE/RL's broadcast regions are competitive, based on prevailing local conditions. Employee benefits in RFE/RL's broadcast regions are in accordance with the local labor law specific to the country.
Note: In response to changing operational requirements, RFE/RL retains the discretion not to make an appointment, or to modify the job specifications for a particular vacancy.

Shikime 1091
Kategoria Media
Skadon 12 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC