Universiteti i Prizrenit - Ukshin Hoti

Vende të lira të punës (8)

	 	 

Senati i Universitetit “Ukshin Hoti” shpall:

KONKURS

për

AVANCIMIN / RIEMËRIMIN E PERSONELIT AKADEMIK1

 1. FAKULTETI I EDUKIMIT

Në gjuhën mësimore shqipe:

 1. Një mësimdhënës për lëndët në lëmin e pedagogjisë (avancim / riemërim në përputhje me nenin 172 përkatësisht 173 të Statutit): Pedagogji e edukimit parashkollor, Metodologji e edukimit gjithëpërfshirës, Filozofi e edukimit, Strategjitë e edukimit parashkollor, Bazat e hulumtimit në edukim (programi parashkollor) dhe Teori e mësimit, Edukimi gjithëpërfshirës me metodologji, Bazat e hulumtimit në edukim (programi fillor).
 2. Një mësimdhënës për lëndët në lëmin e edukimit muzikor (në gjuhën mësimore shqipe dhe boshnjake) (avancim / riemërim në përputhje me nenin 172 përkatësisht 173 të Statutit): Bazat e arsimit muzikor me metodologji (programi parashkollor) dhe Bazat e arsimit muzikor me metodologji (programi fillor).
 3. Një asistent për grup lëndësh në gjuhën shqipe për programin parashkollor dhe fillor (riemërim

në përputhje me nenin 174).

Në gjuhën mësimore turke:

 1. Një mësimdhënës për grup lëndësh nga lëmi i matematikës (avancim / riemërim në përputhje me nenin 172 përkatësisht 173 të Statutit): Matematika I (programi fillor), Matematika II (programi fillor), Matematika I (programi parashkollor), Matematika II (programi parashkollor), Metodologji e mësimit të matematikës I, Metodologjia e mësimit të matematikës II.
 2. FAKULTETI I FILOLOGJISË

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe:

 1. Një mësimdhënës për lëndët (avancim / riemërim në përputhje me nenin 172 përkatësisht 173 të Statutit): Letërsi popullore, Letërsi e vjetër shqipe, Letërsi për fëmijë, Letërsi krahasimtare, Letërsi e sotme shqipe I, Letërsi e sotme shqipe II, Letërsi botërore I, Letërsi botërore II.
 2. Një mësimdhënës për lëndët (avancim / riemërim në përputhje me nenin 172 përkatësisht 173 të Statutit): Hyrje në shkencën e letërsisë, Teori e letërsisë, Letërsi romantike shqipe I, Letërsi romantike shqipe II, Letërsi moderne I, Letërsi moderne II.

1 Shprehjet e përdoruar në njërën gjini nënkupjtojnë çdo herë edhe gjininë tjetër.

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze:

 1. Një mësimdhënës për lëndët (avancim / riemërim në përputhje me nenin 172 përkatësisht 173 të Statutit): Përkthim anglisht-shqip, Përkthim shqip-anglisht, Teori e përkthimit, Të nxënit e gjuhës së parë dhe të dytë, Gjuhë dhe kulturë, Idiomatikë e gjuhës angleze.
 1. Një asistent për lëndët (riemërim në përputhje me nenin 174): Shkathtësitë e integruara I, Fonetikë dhe fonologji, Morfologji e gjuhës angleze, Sintaksë e gjuhës angleze I, Sintaksë e gjuhës angleze II, Anglishte për qëllime akademike I.

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane:

 1. Një mësimdhënës për lëndët (avancim / riemërim në përputhje me nenin 172 përkatësisht 173 të Statutit): Gramatika e gjuhës gjermane I, Gramatika e gjuhës gjermane II, Morfologji e gjuhës gjermane, Hyrje në didaktikën e gjuhëve të huaja, Metodika dhe didaktika e gjuhës gjermane II, Seminar i didaktikës.

2. Kushtet dhe dokumentacioni për aplikim

 1. Dokumentacioni për aplikim:
 • Kërkesën dhe CV-në,
 • Kopjen e diplomës përkatëse (për pozitën e mësimdhënësit diploma e tri niveleve të studimeve; ndërsa për pozitën e asistentit dy nivelet e studimit edhe çertifikatën e notave) të noterizuar;
 • Ekstraktin/çertifikatën e lindjes (origjinale) dhe kopjen e letërnjoftimit;
 • Dëshminë nga gjykata mbi të kaluarën penale (origjinale);
 • Kandidatët të cilët janë të punësuar në ndonjë institucion të arsimit të lartë në Republikën e Kosovës duhet të paraqesin edhe vendimin për zgjedhjen e fundit si dhe raportin mbi vlerësimin e performancës (nëse aplikohet).
 • Dëshmitë për publikimet shkencore e profesionale, si dhe informatat e tjera specifike shtesë, të cilat janë të rëndësishme për ata që aplikojnë;
 • Njohja e gjuhës angleze ose ndonjë gjuhe tjetër është përparësi për aplikantët.
 1. Kandidatët që kanë doktoruar, magjistruar ose që kanë mbaruar master jashtë vendit, duhet të sjellin edhe dëshmi për nostrifikimin e diplomës përkatëse nga MASHT-i, në të kundërtën do të konsiderohet e pakompletuar dosja e aplikantit.

Afati dhe mënyra e aplikimit

 1. Afati për aplikim sipas këtij konkursi është nga data. 10. 02. 2021-25. 02. 2021 ora 15:00.
 2. Paraqitja e dokumenteve bëhet në njësitë përkatëse akademike duke dorëzuar kopjen fizike si dhe të skanuara në CD, të njëjtën në kopje elektronike e dërgoni edhe në e_mail-in zyrtar: upz@uni-prizren.com (aplikacioni i dorëzuar vetëm në njërën mënyrë, fizike ose elektronike, nuk shqyrtohet nga komisioni).
 3. Aplikacionet e arritura pas afatit dhe ato që janë të pakompletuara apo të parregullta nuk do të pranohen në konkurs (nuk do të shqyrtohen nga komisioni përkatës).
 4. Konkursin mund ta gjeni të publikuar edhe në faqen zyrtare në këtë adresë: uni-prizren.com

III.  Procedura e zgjedhjes së kandidatëve dhe e drejta e ankesës

Procedura e përzgjedhjes së kandidatëve sipas këtij konkursi dhe e drejta e ankesës realizohen në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, dispozitat e Statutit të Universitetit “Ukshin Hoti” dhe Rregullores nr. 01-161 për procedurat përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik (të cilën mund ta gjeni në faqen zyrtare: https://uni-prizren.com).


Senat univerziteta "Ukshin Hoti" objavljuje:

KONKURS

O IMENOVANJU I NAPREDOVANJU AKADEMSKOG OSOBLJA

 1. EDUKATIVNI FAKULTET
 2. Nastavnik za predmete iz oblasti pedagogije: Pedagogija predškolskog vaspitanja, Metodologija inkluzivnog obrazovanja, Filozofija obrazovanja, Strategije predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Osnove istraživanja u obrazovanju (predškolski program) i Teorija učenja, Osnovna metodologija, Osnovno obrazovanje istraživanja u obrazovanju (osnovni program).
 1. Nastavnik za predmete iz oblasti muzičkog obrazovanja (na albanskom i bosanskom jeziku): Osnove muzičkog obrazovanja sa metodologijom (predškolski program) i Osnove muzičkog obrazovanja sa metodologijom (osnovni program).
 1. Asistent za grupu predmeta na albanskom jeziku za predškolski i osnovni program.

Nastava na turskom jeziku

 1. Jedan nastavnik za grupu predmeta iz oblasti matematike: Matematika I osnovni program,

Matematika II osnovni program, Matematika I predškolski program, Matematika II predškolski program, Metodika nastave matematike I, Metodika nastave matematike II.

 1. FILOLOŠKI FAKULTET

Albanski jezik i književnost:

 1. Nastavnik za predmete: Narodna književnost, Stara albanska književnost, Dečja književnost, Uporedna književnost, Savremena albanska književnost I, Savremena albanska književnost II, Svetska književnost I, Svetska književnost II.
 1. Nastavnik za predmete: Uvod u nauku o književnosti, Teorija književnosti, Albanska romantičarska književnost I, Albanska romantičarska književnost II, Savremena književnost I, savremena književnost

Engleski jezik i književnost:

 1. Nastavnik za predmete: prevod engleski-albanski, prevod albanski-engleski, teorija prevoda, učenje prvog i drugog jezika, jezik i kultura, idiomatika engleskog
 2. Predmetni asistent:  Integrisane  veštine  I,  Fonetika  i  fonologija,  Morfologija  engleskog  jezika,

Sintaksa engleskog jezika I, Sintaksa engleskog jezika II, Engleski jezik za akademske svrhe I.

Nemački jezik i književnost:

 1. Nastavnik za predmete: Gramatika nemačkog jezika I, Gramatika nemačkog jezika II, Morfologija nemačkog jezika, Uvod u didaktiku stranih jezika, Metodologija i didaktika nemačkog jezika II, Didaktički seminar.
 1. Uslovi i dokumentacija za prijavu

1. Dokumentacija za prijavu:

 • Zahtev i CV,
 • Ovjerena kopija odgovaraju e diplome (za radno mjesto nastavnika diploma tri nivoa studija dok je za mjesto asistenta dva nivoa studija i potvrda o ocjenama) overena;
 • Izvod / izvod iz matične knjige rođenih (original) i kopija lične karte
 • Dokazi suda o krivičnoj evidenciji (original)
 • Kandidati koji su zaposleni u visokoškolskoj instituciji u Republici Kosovo takođe moraju da podnesu konačnu odluku o izboru i izveštaj o oceni učinka (ako je primenljivo).
 • Dokazi o naučnim i stručnim publikacijama, kao i druge posebne dodatne informacije koje su relevantne za one koji se prijavljuju;
 • Znanje engleskog ili bilo kog drugog jezika prednost je za kandidate.
 1. Kandidati koji su doktorirali, magistrirali ili zavrsili osnovne studije u inostranstvu, takođe moraju da dostave dokaze o nostrifikaciji relevantne diplome od strane MONT-a, u protivnom e se dosije kandidata smatrati nepotpunim.

 

2. Rok i način prijave

 

 1. Konkurs ostaje  otvoren  15  dana  od  dana  objavljivanja  na  veb  stranici,  odnosno  do  datuma 10.02.2021-25.02.2021, 15:00.
 2. Predaja dokumenata vrši se u relevantnim akademskim jedinicama predajom fizičke kopije i skeniranom na CD-u, a ista u elektronskoj kopiji šalje se na zvanični e-mail: applio.upz@uni-prizren.com (prijava samo predata na jedan način, fizički ili elektronski, koji komisija nije pregledala).
 3. Prijave pristigle nakon isteka roka i nepotpune ili nepravilne ne e biti prihva ene na konkursu (ne e ih pregledati nadležna komisija).
 4. Konkurs je objavljen na zvanicnoj adresi: www.uni-prizren.com

 

1. Postupak izbora kandidata i pravo na žalbu

 1. Postupak izbora kandidata prema ovom konkursu i pravo na žalbu ostvaruju se u skladu sa važe im zakonskim odredbama, odredbama Statuta Univerziteta Ukshin Hoti i uredbom br. 1-1 1 za postupke izbora u vezi sa imenovanjem, ponovnim imenovanjem i unapređenjem akademskog osoblja (koji se mogu na i na zvaničnoj veb stranici: https://uni-prizren.com).
Shikime 830
Kategoria
Skadon Skadon: SOT
Orari Full Time
Lokacioni Prizren
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC