Komuna e Pejës

Vende të lira pune (6)

	 	 

KONKURS

      Vendi i punёs

                    Pozita 

  Kohëzgjatja e Kontratës

Orё pune nё javё 

1.ShFMU”Fan Noli” –Kryshec  me plotësim norme në ShFMU”Zef Serembe “Gllaviqicë

Mësimdhënës/e për lëndën e Fizikës 

Deri më 31.08.2021

20 orë

2.ShFMU”Skenderbeu”-

Treboviq

Mësimdhënës/e për lëndën e Matematikës / Informatikës

Deri me 31.08.2021

 

20 orë                  (14  orë infromatikë  dhe 

6 orë matematikë)

3. ShFMU” Lidhja e Prizrenit “

Mësimdhënës/e për lëndën e Matematikës / Informatikës

Deri më 31.08.2021

16 orë               

(12 orë informatikë dhe 

4 orë matematikë 

4.ShFMU”Rilindja” Trestenik

Mësimdhënës/e për lëndën  Histori /Edukatë qytetare

Deri më 31.08.2021

  12 orë   (  8 orë Histori dhe 4 orë Edukatë qytetare)

5. ShMLT “Shaban Spahija”

Mësimdhënës/e për lëndët e Ndërtimtarisë

Deri më 31.08.2021

        20 orë

6.Gjimnazi “Bedri Pejani”

Mësimdhënës/e për lëndën e Psikologjisë

Deri më 31.06.2021

(zv.pushim i lehonisë)

        20 orë

                                                             

I.Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

 • Formulari i aplikimit (merret në Drejtorinë e Arsimit)
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë).
 • Çertifikata e lindjes

∙ Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara të noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës më e vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit, nuk do të merret parasysh.

 • Çertifikata që nuk jeni nën hetime.
 • Dëshmi të përvojës së punës në institucione arsimore (nëse ka).
 1. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimor

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara me akte juridike që e rregullojnë fushën e arsimit parauniversitar (Ligji Nr 04/L-032 dhe , Ligji Nr. 03/L-068) dhe në përputhje me Udhëzimin Administrativ përkatës të MASHT-it (UA Nr 10/2018) si dhe procedurave të përcaktuara me kornizën ligjore për rregullimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik.

Kriteret e kualifikimit për pozitën nr. 1 janë :

 • Niveli  master arsimor –Fakulteti I Edukimit ( 300 ECTS );
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor ( katërvjeçar 240 ECTS).

Kriteret e kualifikimit për pozitën nr. 2  dhe 3  janë :

   Programi :  Matematikë -Informatikë

 • Niveli master arsimor -Fakulteti i Edukimit (300 ECTS);
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor – (katërvjeçar  240 ECTS).

Kriteret e kualifikimit për pozitën nr. 4  janë :

Programi /Dega :   Histori –Edukatë Qytetare

 • Niveli  master arsimor –Fakulteti I Edukimit ( 300 ECTS );
 • Sistemi katërvjeçar;
 • Baçelor ( katërvjeçar 240 ECTS). 

Kriteret e kualifikimit për pozitën nr. 5 janë :

Profili arsimor: Ndërtimtar 

 • MSc. I ndërtimtarisë/arkitekturës
 • Inxh.dip. I ndërtimtarisë/arkitekturës

Kriteret e kualifikimit për pozitën nr. 6  janë :

 • Niveli master arsimor –Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Pas plotësimit të dispozitave ligjore dhe kritereve të konkursit publik, kandidatët do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe testit me gojë sipas nenit 10 dhe 11 të Udhëzimit  Administrativ nr. Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik.

Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të jenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale.

Afati dhe mënyra e aplikimit;

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit më 08.01.2021 deri me 22.01.2021            

Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet përmes protokollit,në Drejtorinë e Arsimit –Komuna Pejë.

Shikime 4369
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Pejë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC