Komuna e Pejës

Mësues/e klase

	 	 

Nr. Prot. 1863/95

Në bazë të Nenit 8, paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212 (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës, Nr. 90/2010), Nenit 5, pikës c. të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës Nr. 03/L-068, Nenit 4 dhe 5,Ligjit për Arsimin Parauniversitar neni 35 ,Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik ,  Udhëzimit Administrativ 10/2018 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Drejtoria e Arsimit në Pejë shpallë:

KONKURS

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS 

      Vendi i punёs

 

                     Pozita

 

   Kohëzgjatja e Kontratës

Orё pune nё javё

1.ShFMU”Dëshmorët e Kombit “ Baran

Mësuese klase  

Në kohë të caktuar Zëvendësim i pushimit mjekësor

 

20 orë

                                                       

I.Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:

 • Formulari i aplikimit (merret në Drejtorinë e Arsimit)
 • Dokumenti personal (letërnjoftim ose pasaportë).
 • Çertifikata e lindjes
 • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat në vend të diplomës duhet të jenë të noterizuara të noteri dhe jo më të vjetra se gjashtë muaj. Çdo certifikatë e diplomës më e vjetër se gjashtë muaj nga data e diplomimit, nuk do të merret parasysh.
 • Çertifikata që nuk jeni nën hetime.
 • Dëshmi të përvojës së punës në institucione arsimore (nëse ka).
 1. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve të stafit mësimor

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara me akte juridike që e rregullojnë fushën e arsimit parauniversitar (Ligji Nr 04/L-032 dhe , Ligji Nr. 03/L-068) dhe në përputhje me Udhëzimin Administrativ përkatës të MASHT-it (UA Nr 10/2018) si dhe procedurave të përcaktuara me kornizën ligjore për rregullimin e marrëdhënies së punës në sektorin publik.

Kriter i  kualifikimit për këtë pozitë  është :

 • Fakulteti i Edukimit /programi fillor 240 ECTS
 • Fakulteti i Mësuesisë

Pas plotësimit të dispozitave ligjore dhe kritereve të konkursit publik, kandidatët do t’i nënshtrohen testimit me shkrim dhe testit me gojë sipas nenit 10 dhe 11 të Udhëzimit  Administrativ nr. Nr.07/2017, për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik.

Personat që kanë diplomuar jashtë Kosovës duhet të jenë të nostrifikuara diplomat nga MASHT.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale.

Afati dhe mënyra e aplikimit;

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit më 26.11.2020  deri me 10.12.2020           

Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuara) duhet të dorëzohet përmes protokollit,në Drejtorinë e Arsimit –Komuna Pejë.

                                                       KONKURS

                                           ZA POPUNJAVANJE RADNOG MESTA

 

Br.

 

            Radno mesto

 

      Pozicija

 

Trajanje ugovora

  

Radni časovi

 

1.

ONS”7 Shtatori” u Vitomirici

Učitelj/ica  za nastavu na Bosanskom jeziku

Na određeno vreme

Zamena lekarskog odsustva

20 časa

 

Aplikaciji se prilože sledeća dokumenta:

 • Obrazac za apliciranje (dobijen u Direktorat za Obrazovanje)
 • Lični dokument (lična karta ili pasoš).
 • Rodni list
 • Kvalifikacione diplome (ili certifikat), certifikati umesto diploma moraju biti overene i ne starije od šest meseci. Svi certifikati diplome koje su starije od šest meseci od datuma diplomiranja neće se uzimati u obzir.
 • Potvrda da niste pod istragom.
 • Dokazi o radnom iskustvu u obrazovnim institucijama (ako ih ima).
 1. Uslovi i kriterijumi za izbor kandidata za nastavno osoblje

Izbor kandidata vršiće se na osnovu kriterijuma utvrđenih zakonskim aktima koji regulišu oblast preduniverzitetskog obrazovanja (Zakon Br. 04 / L-032 i, Zakon Br. 03 / L-068) I u skladu sa odgovarajućim administrativnim uputstvom MONT-a (AU br. 10/2018) kao i postupci definisani zakonskim okvirom za regulisanje zapošljavanja u javnom sektoru.

Kvalifikacioni kriteriji za ovu poziciju su:

 1. Edukativni fakultet –osnovni program
 2. Učiteljski fakultet

Nakon ispunjavanja zakonskih odredbi i kriterijuma javnog konkursa, kandidati će biti podvrgnuti pismenom i usmenom testiranju u skladu sa članom 10 i 11 Administrativnog Uputstva Br.07 / 2017, o regulisanju postupka konkursa u Javnom Sektoru.

Lica koja su diplomirala van Kosova moraju imati nostrifikovane diplome MONT-a.

Svi dokumenti moraju biti originalni.

Rok i način prijave;

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja konkursa u medijima, sa poćetkom  od datuma objavljivanja  26.11.2020  do 10.12.2020.

Kompletirana aplikacija (sa svim potrebnim dokumentima) mora se podneti putem protokola, Direktoratu za Obrazovanje - Opština Peć.

Shikime 1254
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Temporary to Permanent
Lokacioni Pejë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC
Copyright © 2021 - KosovaJob LLC