Komuna e Gjakovës

Vende të lira pune (11)

	 	 

KONKURS 
Titulli i vendit te punes: Mesimdhenes/e

 • Lenda – Matematike me 16 ore mesimi ne jave ne SHFMU “7 Shtatori“ ne Gerqine;
 • Lenda – Art figurativ me 5 ore mesimi ne jave ne Gjimnazin “Asllan Berisha” ne Rogove;
 • Lenda – Art Figurativ me 12+4 ore mesimi ne jave ne SHFMU “Haxhi Hoti” ne Rogove dhe
  ne SHFMU”Deshmoret Lleshi” ne Doblibare;
 • Lenda – Gjuhes dhe Letersise Shqipe me 6 ore mesimi ne jave ne SHFMU “Malush
  Stavileci” ne Goden;
 • Lenda – Piano me 5 ore mesimi ne jave ne SHMUMuz.’’Prenk Jakova” ne Gjakove;
 • Lenda – Korepetitim (shoqerues ne Piano) me 6 ore mesimi ne jave ne SHMUMuz.”Prenk
  Jakova” ne Gjakove;
 • Lenda – Filozofi dhe Sociologji per 8 ore mesimi ne jave ne Gjimnazi “Hajdar Dushi” ne
  Gjakove – paralelja e ndare ne Bishtazhin;
 • Lenda – Histori per 7 ore mesimi ne jave ne Gjimnazi “Hajdar Dushi” ne Gjakove – paralelja
  e ndare ne Cermjan
 • Lenda – Profesionale Operator i Transportit Rrugor me 20 ore mesimi ne jave ne SHMLT
  “Nexhmedin Nixha” ne Gjakove;
 • Lendet – drejtimit te Bujqesise me 10 ore mesimi nejave ne SHME “Kadri Kusari” ne
  Gjakove;
 • Lendet – drejtimit te Ekonomise me 19 ore mesimi ne jave ne SHME “Kadri Kusari” ne
  Gjakove.

Institucioni:

 • Komuna e Gjakovës

Departamenti/Drejtoria:

 • Drejtoria për Arsim

Lloji i pozitës:

 • Nëpunës i Shërbimit Publik

Numri i Pozitave:

 • (11) njëmbëdhjetë

Titulli i mbikëqyrësit:

 • Drejtori i Shkollës

Kohëzgjatja e emërimit:

 • Me kohë të caktuar deri më 31 Gusht 2021

 

Kushtet e pergjithshme dhe te vecanta per pranimin e zyrtareve publike

 • Te jete shtetas i Republikes se Kosoves;
 • Te kete zotesi te plote per te vepruar;
 • Te zoteroje njeren nga gjuhet zyrtare, ne pajtim me Ligjin per Gjuhet;
 • Te jete i afte ne pikepamje shendetesore per te kryer detyren perkatese;
 • Te mos jete i denuar me vendim te formes se prere per kryerjen e nje vepre penale me dashje;
  Te mos kete ne fuqi nje mase disiplinore per largim nga nje pozite e zyrtarit publik, te
  pushuar sipas ligji.

Detyrat dhe pergjegjesite per Mesimdhenes/e:

 • Te realizoj planprogramin mesimor per vendin e punes , ne harmoni me legjislacionin
  ne fuqi, qe te rregulloje fushat perkatese per vendin e tij/saj te punes;
 • Te zbatoj detyrat e punes duke siguruar cilesine dhe kompetencen profesionale ne
  procesin e mesimdhenies;
 • Te pergatit me rregull planin mesimor, ne perputhje me Kurrikulen Berthame;
 • Te zbatoje metodologjite e reja te mesimdhenies dhe vleresimit ne perputhje me
  Udhezimet Kurikulare;
 • Te mbaje ditarin personal te vleresimit te nxenesve;
 • Te marre pjese aktive ne organizimet jashte mesimore me nxenes, si dhe
  Detyrat tjera qe jane te percaktuar me legjislacionin ne fuqi.

Kushtet dhe kriteret e perzgjedhjes se kandidateve te stafit arsimor:

Perzgjedhja e kandidateve do te behet ne baze te kritereve te percaktuara sipas UdhezimitAdministrativ Nr. 10/2018 Per Normativin Mbi Kuadrin Profesional te Arsimit te Pergjithshem, Udhezimit Administrativ Nr.06/2015 Normativi Per Mesimdhenesit e Arsimit Profesional. Kandidatet me kualifikime jo perkatese dhe ata te pakualitikuar sipas
ketyre Udhezimeve Administrative nuk do te shqyrtohen, perkatesisht refuzohen.

 

Dokumentet e nevojshme:

 • Formulari i aplikimit i plotesuar;
 • Rezymeja Personale (CV);
 • Dokumenti personal (letemjoftim ose pasaporte) i fotokopjuar;
 • Diplomat e kualifikimit (ose certifikatat), certifikatat ne vend te diplomes duhet te
  jene te noterizuara tek noteri dhe jo me te vjetra se gjashte muaj. Qdo certifikate e
  diplomes me e vjeter se gjashte muaj nga data e diplomimit nuk do te merret
  parasysh;
 • Personat qe kane diplomuar jashte Kosoves duhet te kene te nostrifikuara diplomat
  nga MASHT;
 • Certifikata qe nuk jeni nen hetime (origjinal);
 • Deshmi te pervojes ne institucione arsimore (nese ka);
 • Nese kandidati/ja ka interes te aplikoj ne me shume vende, atehere duhet te bej
  aplikim te ri per secilen shkolle, duke i bashkangjitur te gjitha dokumentacionet e
  kerkuara);

Dokumentet duhet te jene ne kopje dhe ato nuk kthehen, ndersa origjinalet do te
kerkohen me rastin e intervistimit.

Si informata te sakta dhe te verteta do te konsiderohen vetem ato informata, te cilat
jane te deshmuara me dokumente (jo ato qe jane vetem te deklaruara pa deshmi).

Afati dhe menyra e aplikimit:

Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga data 19.11.2020 deri 03.12.2020 (16:00)

Paraqitja e kerkesave:

Aplikacionet merren ne Qendren e Informimit, kati perdhese ne ndertesen e administrates se
Komunes se Gjakoves si dhe mund te shkarkohet nga ueb-faqja zyrtare e Komunes se Gjakoves,
dhe i plotesuar dorezohet personalisht ne Zyren e Pranimit apo te dergohen me poste ne kete
adrese: Komuna e Gjakoves, Rr. “UQK” nr. 53, 50000 Gjakove,

Rezultatet shpallen ne linkun: https://konkursi.rks-gov.net/

-Kerkesat e derguara pas dates se fundit dhe kerkesat e pakompletuara nuk do te pranohen.

-Per shkak te numrit te madh te kerkesave, vetem kandidatet e perzgjedhur ne listen e ngushte do
te kontaktohen.

Shikime 496
Kategoria Edukim
Skadon 9 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Gjakovë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC