PROGRAM PËR PUNË PRAKTIKE PËR JURIST TË DIPLOMUAR NË  GJYKATAT THEMELORE,

KUVEND DHE ZYRA TË AVOKATISË       

Organizata: Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS)

Pozita: Praktikant

Kohëzgjatja e praktikës: Gjashtë (6) muaj (paga: 250 USD/muaj)

Data e fillimit: 01 shkurt 2020 (tentative)

Vendi: Prishtinë, Mitrovicë, Prizren, Pejë, Ferizaj, Gjilan dhe Gjakovë

Rreth GLPS

Grupi për Studime Juridike dhe Politike (GLPS) është një organizatë e pavarur, jo-partiake dhe jo- fitimprurëse me seli në Prishtinë, Kosovë. Misioni i saj është të zhvillojë hulumtime politike të besueshme në fushat e politikës, sundimit të ligjit dhe ekonomisë dhe të shtyjë përpara zgjidhjet e politikave që adresojnë dështimet dhe / ose të trajtojnë problemet në fushat e politikave në fjalë.

GLPS është duke zbatuar një projekt njëvjeçar të titulluar: "Nxitja e kërkesës për drejtësi në Kosovë përmes qytetarisë aktive", të financuar nga Departamenti i Shtetit Amerikan, përmes Byrosë së Narkotikëve Ndërkombëtar dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit (INL) (orgjinali: Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL). Ky projekt synon që të rris rolin e shoqërisë civile në Kosovë që të kontribuoj për çasje më të mirë në drejtësi përmes përfshirjes qytetare në mbikqyrjen e sistemit të drejtësisë.  

Qëllimi i programit të praktikës

Programi i praktikës do të zgjas 6 muaj në sistem rotacioni në tri institucione të ndryshme Gjykata Themelore (3 muaj), Kuvendin e Kosovës (1 muaj) si dhe Zyra të Avokatisë (2 muaj). Praktikantët do të angazhohen me kohë të plotë (40 orë në javë). Qëllimi i programit të praktikës është të vendosë themelet për një qasje më praktike dhe më pak formale kundrejt sundimit të ligjit, duke u lejuar të diplomuarve të rinj të fitojnë përvojë të çmuar menjëherë pas përfundimit të studimeve, të nxisin mendimin e tyre kritik duke u angazhuar dhe analizuar çështjet relevante të sistemit.  

Ky program do të ofroj një përvojë dhe ekspozim të vlefshëm ndaj punës në një mjedis profesional për 15 praktikantë - të diplomuar së voni në Fakultetin Juridik nga universitetet publike dhe private të Kosovës. Praktikantët pritet të avancojnë njohuritë e tyre praktike dhe të fitojnë përvojë të konsideruar në trajtimin e rasteve, hartimin e vendimeve, gjykimeve dhe dokumenteve të tjera ligjore, si dhe rishikimin e ligjeve dhe literaturës ligjore dhe shqyrtimin e rasteve, punës në kuvend dhe zyret e avokatisë.

Detyrat dhe përgjegjësitë

Detyrat dhe përgjegjësitë e praktikantit janë si në vijim:

 • Hartimi i vendimeve, aktgjykimeve dhe dokumenteve të gjykatës sipas nevojës së gjyqtarëtve, administratës dhe stafit të gjykatës;
 • Të bëjë hulumtimin / rishikimin e literaturës ligjore në përputhje me nevojat e gjykatës;
 • Të ndihmojë në rastet e trajtuara duke marrë shënime, duke siguruar materialin e nevojshëm ligjor dhe duke rishikuar ligjet dhe rregulloret e nevojshme;
 • Të sigurojë mbështetje profesionale duke ndihmuar në përgatitjen e memorandumeve, aktgjykimeve dhe dokumenteve të tjera ligjore;
 • Të sigurojë mbështetje profesionale për gjyqtarët, drejtuesit dhe personelin e gjykatës;
 • Të kryejë detyra të tjera profesionale dhe administrative, sipas nevojës së gjykatës
 • Të sigurojë mbështetje profesionale për komisionet në Kuvendin e Kosovës

Informata mbi mënyrën e aplikimit

 Kandidatët e interesuar pritet të dorëzojnë dokumentet përkatëse para mbylljes së afatit për aplikim me datën 02.12.2020. Ju lutem vini re se aplikacionet e pranuara pas afatit nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatëve të suksesshëm do të u kërkohet që t'i nënshtrohen një testi me shkrim, duke u përqëndruar në temat që kanë të bëjnë me aspektet e përcaktuara nga detyrat dhe përgjegjësitë sipas thirrjes për aplikim. Kandidatët që kalojnë provimin do të ftohen në një intervistë, e cila është hapi i fundit para një selektimi të suksesshëm.

Kërkesat dhe kualifikimet e nevojshme

Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

 • Duhet të jenë qytetarë ose banorë të përhershëm të Kosovës;
 • Duhet të kenë diplomën BA në Juridik në universitetet publike ose private të Kosovës;
 • Aftësitë e shkëlqyera komunikimi si me gojë ashtu edhe me shkrim në gjuhën shqipe janë të detyrueshme;
 • Gjuha shqipe dhe serbe për praktikantët që do të caktohen në Mitrovicën Veriore është një avantazh;
 • Njohja e gjuhës angleze është një avantazh;
 • Shkathtësitë e dobishme të kompjuterit (Word, PowerPoint dhe Excel);
 • Njohuri të mjaftueshme për procedurat ligjore dhe aftësi për të hartuar dokumente ligjore;
 • Aftësi dhe gatishmëri për të punuar në mënyrë të pavarur ose me të tjerët;
 • Përvoja e punës në këtë fushë është një avantazh

Si të aplikohet?

Një aplikim i kompletuar përfshin:

 • Rezymenë (CV), maksimum 2 faqe;
 • Letër motivuese që tregon interesin në program dhe përvojën përkatëse (maks. 1000 fjalë);
 • Diploma nga Fakulteti Juridik i një universiteti publik apo privat të Republikës së Kosovës
 • Transkriptat e notave të universitetit;
 • Vërtetimin që nuk është nën hetime.

Ju lutem vini re se të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen në gjuhën shqipe ose serbe në formatin PDF në adresën e mëposhtme: applications@legalpoliticalstudies.org  jo më vonë se 2 dhjetor 2020 (ora 17:00). Subjekti i emailit duhet të jetë "2020 GLPS Programi i Praktikës Emri-Mbiemri". Aplikacionet pranohen vetëm në mënyrë elektronike. 

Asnjë aplikacion nuk do të pranohet/konsiderohet pas mbylljes së afatit për aplikim dhe në çfardo forme tjetër (p.sh. fizikisht, përmes faksit) ose të dërguara në adresa të tjera. Thirrjet telefonike nuk pranohen. Vetëm kandidatët që do hyn në listën e ngushtë do të njoftohen përmes emailit.


Internship Program for Law Graduates in Basic Courts, the Assembly and Law Firms 

Organization: Group for Legal and Political Studies

Job title: Intern

Duration of the internship: Six (6) months (payment 250 USD/ per month)

Expected start date: 01 February 2020

Place: Prishtina, Mitrovica, Prizren, Peja, Ferizaj, Gjilan and Gjakova

About GLPS

Group for Legal and Political Studies is an independent, non-partisan and non-profit public policy organization based in Prishtina, Kosovo. Its mission is to conduct credible policy research in the fields of politics, law, and economics and to push forward policy solutions that address the failures and/or tackle the problems in different policy fields.

GLPS, in partnership with NGO Media Pulse, is implementing a one-year project titled: “Fostering demand for justice in Kosovo through an active citizenry”, financed by The U.S. Department of State, through Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), which aims to enable the civil society of Kosovo to actively make use of the justice system by involving citizens in exercising oversight over the justice system. It will instill a greater demand for justice and accountability of government, particularly by building capacities of recent law graduates.

Purpose of the Program

The Professional Six-Month Rotating Internship will be held in Basic Courts (3 months), Law Firms (2 months) and the Kosovo Assembly (1 month). The interns will be working 40 hours per week for the duration of this program. The purpose of the program is to set the foundations for a more practical, less formalis approach to Law, by allowing recent graduates to gain invaluable experience after finishing their studies, while fostering their critical thought by engaging and analyzing relevant issues of the system.

This Program will offer a valuable experience and exposure to work in a professional environment to 15 interns - recent law graduates from public and private universities in Kosovo. The interns are expected to gain and advance their practical knowledge and experience in handling cases, compiling decisions, judgements, and other legal documents, as well as reviewing laws and legal literature and case screenings, as well as working in committees of the assembly and law firms.

Duties and responsibilities

The interns’ duties and responsibilities are the following:

 • Compile decisions, judgments, and court documents as needed by judges, management, and court staff;
 • Perform judicial literature research/review in accordance with court needs;
 • Assist in cases by taking notes, providing the necessary legal material, and reviewing laws and regulations;
 • Provide professional support by assisting in the preparation of memoranda, judgments, and other legal documents;
 • Provide professional support to judges, management, and court staff;
 • Perform other professional and administrative duties as assigned;
 • Provide professional and administrative support to the committees in the Kosovo Assembly and the selected law firms.

Eligibility Requirements and Qualifications

Applicants should meet the following criteria:

 • Must be citizens or permanent residents of Kosovo;
 • Have a BA Degree in Law in any of the public or private universities in Kosovo;
 • Excellent communication skills; both orally and in writing in Albanian is mandatory;
 • Albanian or Serbian for interns to be allocated in North Mitrovica is mandatory;
 • Knowledge of English is an advantage;
 • Proficient computer skills (Word, PowerPoint, and Excel);
 • Sufficient knowledge on legal procedures and ability to draft legal documents;
 • Ability and willingness to work independently or closely with others;
 • Work experience in the field is an advantage.

How to apply

A complete application includes the following:

 • Résumé (CV)
 • Motivation letter demonstrating the interest in the program and relevant experience
 • University transcripts
 • University diploma

Interested candidates are expected to submit the relevant documents in Albanian or Serbian prior to the deadline at applications@legalpoliticalstudies.org until 02.12.2020 (5:00 PM)  The subject of the email should be {2020 GLPS Internship Program NAME-Surname) Please note that applications received after the deadline will not be considered. Only successful candidates will be requested to undergo a comprehensive written test,

focusing on topics pertaining to the aspects set by the duties and responsibilities under the Call for Application. Candidates who pass the exam will be invited to an interview, which is the final step for a successful appointment.

Applications are encouraged from all qualified candidates, irrespective of their ethnicity, age, religion, disability, sexual orientation, and gender identity.


Program stažiranja za diplomirane pravnike u Osnovnim sudovima, Skupštini i advokatskim kancelarijama

Organizacija: Grupa za pravne I političkestudije (GLPS)

Opisposla: Stažista

Dužinatrajanjaprograma:Šest (6) meseci( 250USD/ mesečno)

Očekivani datum početka: 01februar2020

Lokacije: Priština, Mitrovica, Prizren, Peć, Uroševac, Gnjilane i Đakovica

Istorijat GLPS

Grupa za pravne i političkestudije (GLPS) je nezavisna, nestranačka I neprofitna organizacija, koja se bavi javnim politikama sa sedištem u Prištini, Kosovo. Misija organizacije je da sprovede kredibilna istraživanja u oblasti politike, prava i ekonomije i da unapredi politička rešenja koja adresiraju propuste i/ili rešavaju probleme u pomenutim oblastima politika.

GLPS, u saradnji sa NVO Media Puls, sprovodi jednogodišnji projekat: “Podsticanje potražnje za pravdom na Kosovu kroz aktivno građanstvo”,podržan od Sjedinjenih Američkih Država, Stejt Department, kroz Međunarodni biro za narkotike I sprovođenje zakona (INL), čiji je cilj da omogući civilnom društvu na Kosovu aktivno korišćenje pravosudnog sistema uključivanjem građana u vršenju nadzora nad njim. Ovo će ohrabriti veće interesovanje za pravdu i odgovornost vlade, naročito unapređenjem kapaciteta nedavno  diplomiranih pravnika.

Svrha programa

Profesionalni šestomesečni program stažiranja održaće se u osnovnim sudovima (3meseca), advokatskim kancelarijama (2 meseca) i u Skupštini (1 mesec). Stažisti će raditi 40 sati nedeljno tokom trajanja ovog programa. Svrha programa je da postavi temelje praktičnijem, manje formalnom pristupu zakonu, omogućavajući nedavno diplomiranim pravnicima da steknu neprocenjivo iskustvo nakon završetka studija istovremeno jačajući njihovo kritičko razmišljanje analizarujući relevantna pitanja sistema.

Ovaj program će ponuditi dragoceno iskustvo i rad u profesionalnom okruženju za 15 stažista – diplomiranih pravnika sa javnih i pravitnih univerziteta na Kosovu. Od stažista se očekuje da steknu i unaprede svoje praktično znanja i iskustvo u vođenju slučajeva, sastavljanju odluka, presuda i drugih pravnih dokumenata, kao i pregled zakona i pravne literature i prikaza slučajeva, kao i rad u odborima Skupštine i advokatskim kancelarijama.

Dužnosti i odgovornosti

Dužnosti i odgovornosti stažista su sledeće:

 • Asistiranje u sastavljanju odluka, presuda I sudskih dokumenta po potrebi sudija, rukovodstva I ostalog sudskog osoblja;
 • Istraživanje ili pregled sudske literature u skladu sa potrebama suda;
 • Asistiranje u sudskim slučajevima uzimanjem beleški, obezbeđivanjem potrebnog pravnog materijala I razmatranjem zakona i propisa;
 • Pružanje stručne podrške, asistiranjem u pripremi memoranduma, presuda I drugih pravnih dokumenata;
 • Pružanje stručne podrške sudijama, rukovodstvu i ostalom sudskom osoblju;
 • Izvršavanje ostalih profesionalnih i administrativnih dužnosti.
 • Pružanje profesionalne i administrativne podrške u odborima Skupštine I odabranim advokatskim kancelarijama

Uslovi za apliciranje i potrebne kvalifikacije:

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

 • Moraju biti stanovnici Kosova;
 • Da poseduju diploma osnovnih studija prava, sa privatnih ili državnih univerziteta;
 • Da imaju odlične komunikacione veštine; usmeni I pisani albanski ili srpski je obavezan;
 • Poznavanje albanskog I srpskog jezika za stažiste koji će biti u Severnoj MItrovici je prednost;
 • Znanje engleskog jezika je prednost;
 • Dobro poznavanje rada na računaru (Word, PowerPoint, i Excel);
 • Osnovno znanje o pravnim procedurama I sposobnost prireme pravnih dokumenata;
 • Sposobnost i spremnost da rade samostalno ili u timu;
 • Radno iskustvo u ovoj oblasti je prednost.

Kako aplicirati

Kompletna aplikacija sastoji se od sledećih dokumenata:

 • Biografija (CV)
 • Motivaciono pismo kojim se pokazuje interesovanje za program kao i relevantno iskustvo
 • Uverenje o položenim ispitima
 • Diploma

Od zainteresovanih kandidata se očekuje da predaju neophodna dokumenta na albanskom ili srpskom jeziku na e-mail office@ngomediapulse.org  do 02.12.2020 (16:00 časova). Naslov (Subject) e-mail-a (2020 GLPS Internship Program Ime-Prezime). Aplikacije pristigle nakon isteka roka neće biti razmatrane. Samo kandidati koji su ispunili sve uslove biće pozvani na pismeni test, koji će se fokusirati na teme koje se odnose na dužnosti I odgovornosti prema pozivu za apliciranje.

Kandidati koji polože test biće pozvani na razgovor, koji je poslednji korak za uspešan odabir.

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove ohrabruju se da apliciraju, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, godine, religiju, invaliditet, seksualnu orijentaciju I rodni identitet.

Shikime 2501
Kategoria Juridik
Skadon 8 ditë
Orari
Lokacioni Gjithë Kosovën
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC