Qendra Burimore Për Personat e Zhdukur

Këshilltar për komunikim me familjet (2)

	 	 

Rreth nesh

OJQ-ja “Qendra Burimore e Personave të Zhdukur” është një organizatë unike në Kosovë që bashkon familjet e personave të zhdukur nga të gjitha prejardhjet etnike, duke inkurajuar bashkëpunimin midis tyre me qëllim të shkëmbimit të njohurive për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur në Kosovë.

O nama

NVO „Resursni Centar za Nestala Lica“ je jedinstvena organizacija na Kosovu koja okuplja porodice nestalih osoba iz svih etničkih grupa, podstičući saradnju među njima u cilju razmene znanja radi rasvetljavanja sudbine nestalih osoba na Kosovu.

About us

NGO “Missing Persons Resource Center” is a unique organization in Kosovo that brings together families of missing persons from all ethnic backgrounds, encouraging cooperation among them with an aim of sharing knowledge towards enlightening the fate of missing persons in Kosovo.


ALB

Emri / Pozita: Këshilltar për komunikim me familjet e personave të zhdukur (2)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Vizitat dhe komunikimi me familjarët e personave të zhdukur në mënyrë që të identifikohen burime të ndryshme që mund të kontribuojnë në procesin e zbardhjes së fatit të personave të zhdukur;
 • Komunikimi dhe ndërmjetësimi i vazhdueshëm ndërmjet institucioneve kompetente dhe familjeve të personave të zhdukur, me qëllim shkëmbimin e informacionit;
 • Shkëmbimi i informacionit me institucionet përkatëse për të arritur rezultate pozitive në procesin e sqarimit të fatit të personave të zhdukur;

Kualifikimet e kërkuara:

 • Diplomë universitare në fushën e shkencave shoqërore
 • Shkathtësi kërkimore dhe analitike
 • Përvoja e mëparshme e punës në lidhje me punën në fushën e personave të zhdukur është e dëshirueshme;
 • Shkathtësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe komunikuese;
 • Shkathtësi të shkëlqyera organizative;
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhëve zyrtare të Republikës së Kosovës

SRB

Naziv / Pozicija: Konsultant za komunikaciju sa porodicama nestalih

Dužnosti i odgovornosti:

 • Posete i komunikacija sa članovima porodica nestalih u svrhu identifikovanja različitih izvora koji mogu doprineti procesu rasvetljavanja sudbine nestalih lica;
 • Kontinuirana komunikacija i posredovanje između nadležnih institucija i porodica nestalih lica, u cilju razmene informacija ;
 • Razmena informacija sa relevantnim institucijama u cilju postizanja pozitivnih rezultata u procesu rasvetljavanje sudbine nestalih lica;

Potrebne kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma na polju društvenih nauka
 • Istraživačke i analitičke sposobnosti
 • Poželjno je prethodno radno iskustvo vezano za rad na polju nestalih lica;
 • Odlične međuljudske i komunikacione veštine;
 • Odlične organizacione sposobnosti;
 • Odlično poznavnje službenih jezika Republike Kosova

ENG

Name / Position: Consultant for communication with families of missing persons (2)

Duties and responsibilities:

 • Visits and communication with family members of missing persons in order to identify various sources that may contribute to the process of enlightening the fate of missing persons;
 • Continuous communication and mediation between the competent institutions and the families of missing persons, in order to exchange information;
 • Exchange of information with relevant institutions in order to achieve positive results in the process of clarifying the fate of missing persons;

Qualifications required:

 • University degree in the field of social sciences
 • Research and analytical skills
 • Previous work experience related to work in the field of missing persons is desirable;
 • Excellent interpersonal and communication skills;
 • Excellent organizational skills;
 • Excellent knowledge of the official languages of the Republic of Kosovo

Inkurajojmë të gjithë personat të cilët i përshtaten profilit të paracaktuar, të aplikojnë duke dërguar CV-në e tyre në e-mail: contact@mprc-ks.org

Podstičemo sve osobe u kvalitetu prilagođavanja preodređenog profila da se prijave slanjem svoje radne biografije na email: contact@mprc-ks.org

We encourage all persons in the capacity of the default profile adaptation, to apply by sending their CV to email: contact@mprc-ks.org

Shikime 1506
Kategoria Konsulencë
Skadon 6 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC