KONKURS 

Titulli i vendit të  punës:                                   

 • Sekretar

Kategoria funksionale dhe grada e vendit të punës;      

 •  Grada A

Nr. referencës së vendit të punës;  

 • 0051; 0131 

Vendi;    

 •   MM

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Të siguroj mbarëvajtjen e punëve në zyrën e shefit të tij/saj;
 • Të evidentoj, klasifikoj dhe vendos në dosje dokumentacionin e zyrës;
 • Të siguroj kompletimin e të gjithë dokumentacionit që del nga zyra dhe hyn në të;
 • Të siguroj pajimin e zyrës me inventar të nevojshëm;
 • Të aranzhoj takimet/kontaktet e Shefit të Departamentit dhe të Sektorëve me shefat e departamenteve/divizioneve/sektorëve, me zyrtarë të tjerë të MM-së dhe me institucione te tjera sipas nevojës;
 • Të administroj të gjithë korrespodencën që hyn dhe del në departamentin / sektorin përkatës;
 • Të takoj dhe përcjell palët dhe vizitorët dhe të siguroj përgjigjet e duhura të gjithë palëve të interesuara në shërbimet e departamenteve/sektorëve përkatës.
 • Kryen edhe detyra tjera në përputhje më ligjet dhe rregulloret  aktuale të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme nga mbikëqyrësi më i lartë

Proceduarat e konkurrimit:

 • Shpallja e konkurrimit është e hapur për të gjithë të interesuarit për aplikim..

Shkollimi i kërkuar:

 •  Shkolla e Mesme.

Aftësitë, përvoja dhe atributet tjera që kërkohen:

 • Së paku tre (3) vite përvojë pune në fushën përkatëse teknike ose administrative; 
 • Aftësi për zbatimin e procedurave dhe udhëzimeve administrative për kryerjen e detyrave të punës; 
 • Shkathtësi komunikimi, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata, dhënë udhëzime dhe përcjellë informata tek të tjerët; 
 • Aftësi koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe teknik; 
 • Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel); 
 • Njohuri të gjuhës shqipe apo serbe,
 • Njohuri të gjuhës angleze ( e dëshiruar),
 • Punë me presion dhe nën ndikimin e stresit.
 • Aftësi ndërpersonale dhe komunikuese.
 • Kreativ në ide dhe zgjidhje të problemeve.
 • Të jetë profesional, me përvojë, i besueshëm dhe i aftë për kryerjen e detyrave, si dhe detyrave plotësuese në kohë, në mënyrë profesionale dhe brenda afatit të pranueshëm kohor.
 • Duhet të veprojë me maturi me njerëz në punë,
 • Duhet të jetë i/e motivuar dhe të ketë etikë të lartë pune.
 • Të jetë në gjendje të punojë i vetëm dhe në ekip.
 • Aftësi të arrijë të drejtoj ngarkesën e punës, punoj nën presion dhe të përmbush detyrat brenda afateve të caktuara. 

Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin;

 • Procesi i rekrutimit për këtë pozitë është i bazuar Ligjin e Punës  Nr.03/L-212,  Neni 8 i këtij Ligji, si dhe Udhëzimin Administrativ Nr. 07/2017 Për Rregullimin e Procedurave të Konkursit  në Sektorin Publik.
 • Kandidatët të cilët  i plotësojnë kriteret e parapara, do t’i nënshtrohen shqyrtimit fillestar të aplikacioneve të tyre. 
 • Kandidatët më të suksesshëm do të përfshihen në listën e shkurtër dhe do të ftohen të marrin pjesë në testimin me shkrim dhe me gojë. 
 • Kandidatët që kalojnë testin me shkrim, do t’i nënshtrohen testit me gojë (intervistimit). 

Kohëzgjatja e emërimit  

 • Emërimi është me afat të pacaktuar.

Data e mbylljes së konkursit

 • Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e shpalljes. 
 • Afati i aplikimit është nga data 27.10.2020 deri më 10.11.2020. 
 • Aplikacionet e dërguara nëpërmjet postës,  me pullë postare,  në ditën e fundit të shpalljes,  konsiderohen të vlefshme. 

Paraqitja e kërkesave:

 • Formularët dorëzohen në Sektorin e Rekrutimit/Departamenti i Politikave të Personelit dhe Rekrutimit, apo  me postë në këtë adresë: Ministria e Mbrojtjes, 10000 Prishtinë, Departamenti i Politikave të Personelit dhe Rekrutimit/Sektori i Rekrutimit,  Kati I, Kazerma Adem Jashari, Prishtinë, në çdo ditë pune nga ora 09:00-15:00 deri në afatin e fundit për konkurrim. 
 • Kandidatët duhet t’ia bashkëngjitin aplikacionit kopjet e dokumenteve të nevojshme personale dhe kopjet e dokumenteve që dëshmojnë për kualifikimet e tij/saj. Dokumentet e pranuara nuk do të kthehen!

Kërkesa specifike:

 • Kjo pozitë i nënshtrohet procesit të verifikimit dhe mund të plotësohet vetëm pas përfundimit të suksesshëm të procesit të verifikimit. 

Ministria e Mbrojtjes ofron mundësi të barabarta të konkurrimit dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha komunitetet. Kërkesat e pakompletuara dhe të dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Për shkak të numrit të madh të kërkesave, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. Formularët për aplikim janë në dispozicion në Departamentin e Politikave të Personelit dhe Rekrutimit/Sektori i Rekrutimit të MM-së,  apo në web-faqen e MM-së, E-mail; https://mod.rks-gov.net. Për informata plotësuese mund të kontaktoni  në:  038 200 13 508. 

Shikime 1236
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC