TEB Banka

Auditorë të brendshëm me përvojë

	 	 

Mundësi punësimi

TEB Sh.A kërkon një (1) "Auditorë te Brendshëm me Përvojë" për tu punësuar në ekipin mjaft dinamik të Departamentit të Auditimit të Brendshëm”, në Zyrën Qendrore.

Përshkrimi i punës:

Ai/ajo:

 • Do të udhëheq auditime të caktuara sipas planit vjetor të auditimit te brendshëm dhe në pajtueshmëri me standardet e auditimit dhe kërkesat e grupit.
 • Do të udhëheq auditime të pa planifikuara sipas nevojave dhe kërkesave specifike.
 • Do të udhëheq hulumtime sipas kërkeses së Udhëheqëses së Departamentit të Auditimit të Brendshëm.
 • Do të marr pjesë në takime të brendshme të Bankës sipas kërkesave të departamentit.
 • Auditimet do të udhëhiqen duke përpiluar programe të auditimit, bazuar në analizim të rreziqeve dhe objektivave të Bankës.
 • Plotësimi i saktë i dokumenteve dhe letrave të punës për auditimet/hulumtimet, etj. e udhëhequra nga ai/ajo.
 • Përcjellje e vazhdueshme e arritshmërise së auditimeve në udhëheqje. Kontrollim i detyrave të përfunduara nga stafi në ekip të auditimit, ashtu që të sigurojë se auditimi është kualitativ, i saktë, pa vonesa dhe të i jap vlerësim stafit për punën e bërë në auditimin e caktuar.
 • Të draftojë raporte të auditimit duke përfshirë të gjeturat, riskun, rekomandimet, etj. Poashtu të pranojë përgjigjet e të audituarve për cështjet e ngritura dhe të i analizojë ato.
 • Të caktojë fushëveprimin dhe objektivat e auditimeve të përcaktuara për udhëheqje tek ai/ajo.
 • Të i udhëzojë dhe të jap mbështetje të duhur stafit brenda Auditimit të Brendshëm gjatë auditimeve që janë duke u udhëhequr nga ai/ajo.
 • Të përcjell në periudha të rregullta kohore implementimin e të gjitha të gjeturave/rekomandimeve që përcillen nga Departamenti i Auditimit të Brendshëm.
 • Sipas nevojës të bëjë raportime në Komitet te Auditimit, respektivisht ne Bord të Drejtorëve.
 • Te jetë përgjëgjës për raportime të rreziqeve operacionale.

Punonjësi është i detyruar të përmbushë detyrat me saktësi dhe në përputhje me politikat dhe procedurat e brendshme si dhe në përputhje me ligjet/rregulloret në fuqi. Punonjësi është i detyruar që, përveç detyrave të specifikuara në kontratën e punës dhe në përshkrimin e punës, të kryejë detyra të tjera të kërkuara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë/punëdhënësi, në varësi të nevojave të punëdhënësit dhe/ose në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi si dhe aktet/rregulloret e brendshme të punëdhënësit.

Kualifikimet:

 • Diplomë universitare dhe kualifikimi profesional (BA në Ekonomi, Administrim Biznesi ose departamentet universitare përkatëse të tjera të ndërlidhura)
 • Çertifikim në kontabilitet dhe auditim (do të konsiderohet epërsi për kandidatin/kandidaten)
 • Përvojë pune në auditim për së paku 5 vite
 • Aftësi te shkëlqyeshme për të analizuar dhe vlerësuar
 • Aftësi për hulumtime dhe mbledhjen e të dhënave
 • Aftësi për të punuar si ekip në mënyrë efikase
 • Aftësi të shkëlqyeshme të prezantimit dhe shkrimit
 • Aftësi të shkëlqyeshme organizative dhe vëmendje ndaj detajeve
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze
 • Njohuri të shkëlqyeshme të Microsoft Office / Excel
 • Të ketë imazh profesional të etikës dhe sjelljes së mirë

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 19.10.2020. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen.Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB Sh.A is looking for one ( 1 ) “Experienced Auditor” to be recruited in the very dynamic team of Internal Audit Department, in Head Office.

Job definition:

He/she:

 • Leading process-based audit engagements in accordance with the annual audit plan and in compliance with audit standards and group requirements.
 • Performing ad hoc engagements when requested.
 • Performing investigations as required by the Head of the Internal Audit Department.
 • Participating in meetings within the Bank as per needs of the department.
 • Developing risk-based audit programs/risk assessment.
 • Properly completing all the required documentation for each audit engagement under their responsibility of lead.
 • Monitoring of the progress made during the audit engagements. Review the audit team members’ work in order to ensure the required quality, accuracy and objectivity; provide feedback, technical guidance and tutorials when necessary.
 • Drafting audit reports including findings, risk, cause and recommendations. In addition, receive properly the auditee response and properly analyse them.
 • Developing the scope and objectives of each audit engagement included in the annual plan.
 • Guide and give sufficient support to the Internal Auditors to conduct the audit engagements and or investigations.
 • Follow-up on the implementation status of all findings/recommendations which are followed up by Internal Audit Department.
 • Reporting to Audit Committee , respectively to Board of Directors as per needs of department and as per requests.
 • Responsible for reporting operational risk incidents.

The employee is obliged to fulfill tasks with accuracy and in compliance with internal policies and procedures and in compliance with applicable laws/regulations. The employee is obliged that, except for duties specified in the employment contract and in the job description, to perform other duties required by the immediate supervisor/employer, depending on the needs of the employer and/or in accordance with applicable laws and regulations as well as internal acts/bylaws of the employer.

Qualifications:

 • University degree and professional qualification (Bachelor's degree from Economy, Business Administration or other related departments/field of study)
 • Certification in accounting and audit (will be considered an advantage for the candidate).
 • Audit experience equal to or more than 5 years
 • Having ability to analyse and evaluate
 • Ability to research and data collection
 • Ability to work as a team efficiently
 • Strong presentation and writing skills
 • Strong organizational skills and attention to details
 • Excellent competency of English Language
 • Excellent competency of Microsoft Office/Excel
 • Having professional image of ethics and good behaviour

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 19.10.2020. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

Shikime 584
Kategoria Banka
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC