Komuna e Lipjanit

Mesues/e klase

	 	 

KONKURS

Per plotesimin e vendeve te punes
- SHFMU "Hasan Z. Kamberi" Sllovi
Nje (1) Mesues/e klase (Me kohe te caktuar)

Kushtet e kerkuara:

Aplikacionit i bashkengjiten keto dokumente:
⦁ Aplikacioni i plotesuar (merret ne komune — Qendra per Sherbime me Qytetare sporteli nr. 3);
⦁ Dokumenti personal (leternjoftim ose pasaporte);
⦁ Diplome (certifikate) fotokopje te vertetuar nga organi perkates
⦁ Certifikata qe nuk jeni nen hetime.
⦁ Deshmi te pervojes ne institucione arsimore (nese ka).

Kriteret e kualifikimit:

Pergatitje adekuate profesionale, ne baze te normativit 10/2018 (MASHT),
Kandidatet me kualifikime jo perkatese dhe ata te pakualifikuar sipas ketyre ligjeve dhe UA nuk do te merren ne shqyrtim, perkatesisht refuzohen.
Si informata te sakta do te konsiderohen vetern ato informata, te cilat jane te deshmuara me dokumente (jo ato (*One vetem te dekiaruara pa deshmi).
Personat qe kane diplomuar jashte Kosoves duhet te kene te nostrifikuara diplomat nga MASHT.
Per interviste do te ftohet ata kandidat te cilet i plotesojne kushtet sipas akteve ligjore te lartcekura. Informimi i kandidateve aplikues rreth mbajtjes se testit me shkrim, intervistes me goje dhe shpallja e rezultateve do te behet ne Web fagen e Komunes se Lipjanit https: https://kk.rks-gov.net/lipjan/ dhe ne tabelen e shpalljeve.
Fillimi i punes per vendet e cekura me lute, nuk do te jete domosdoshmerisht me date 01.09.2020, por ne varesi te lirimit real i vendit te punes (dates se pensionimit apo pushimit te lehonise etj.).
Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga dita e shpalljes se konkursit ne mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit.
Dokumentet e pranuara nuk kthehen.

Shikime 680
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Lipjan
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC