Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Thirrje për të Ofertuar për zhvillimin e Modelit të Provizionimit të FKGK-së

	 	 

SHPALLJE

Thirrje për të Ofertuar për zhvillimin e Modelit të Provizionimit të FKGK-së

Fondi Kosovar për Garanci  Kreditore (FKGK) synon të sigurojë Modelin e Provizionimit të FKGK-së. FKGK ka përgatitur një Kërkesë për Propozim (KPP) për shërbimet e kërkuara dhe fton të gjithë ofertuesit e kualifikuar për t'iu përgjigjur KPP-së.

Propozuesi duhet të demonstrojnë qartë se i plotëson kriteret e detyrueshme si në vijim:

 • Propozimi i propozuesit duhet të merret në vendin e caktuar përpara kohës së caktuar të mbylljes;
 • Propozuesi duhet të dokumentojë regjistrimin e biznesit të tij sipas ligjit në fuqi;
 • Propozuesi duhet të ketë njohuri të ekspertëve në sektorin bankar dhe financat;
 • Propozuesi duhet të ketë përvojë në zhvillimin e modeleve ECL, mundësisht në Sektorin Financiar në Kosovë;
 • Propozuesi duhet të sigurojë referenca nga përvoja e mëparshme në zhvillimin e modeleve ECL;
 • Propozuesi duhet të jetë një kompani e njohur e shërbimit të analizave financiare me një reputacion të vendosur dhe përvojë të provuar afatgjatë;
 • Propozuesi do të jetë në gjendje të sigurojë licencimin, çertifikimin dhe vlefshmërinë e mjeteve financiare, veçanërisht përputhshmërinë e SNRF 9.

Mos përmbushja e kritereve të mësipërme nga propozuesi, do të rezultojë në përjashtim nga shqyrtimi i mëtejshëm, gjatë procesit të vlerësimit.

Ofertuesit e interesuar që përmbushin kriteret, ftohen të paraqesin propozimet e tyre dhe të gjithë dokumentacionin përkatës për implementimin e detyrës sipas udhëzimeve të përcaktuara në KPP. FKGK nuk do të jetë përgjegjës për cilëndo kosto që lidhet me përgatitjen ose dorëzimin e ofertave.

Afatet janë si më poshtë:

 • Afati i fundit për të kërkuar RFP: 03 Gusht 2020 në orën 15:00
 • Afati i paraqitjes së pyetjeve: 06 Gusht 2020 në ora 15:00
 • Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve: 11 Gusht 2020 në ora 15:00

KPP mund të kërkohet vetëm duke dërguar një email tek procurement@fondikgk.org. Kërkesa e emailit duhet të përfshijë:

 • Emri i kompanisë, adresa zyrtare e regjistruar, numri i telefonit, adresa e postës elektronike dhe faqja e internetit.
 • Emri i personit të caktuar të kontaktit / ndërlidhës për KPP-në në kompani, titullin, adresën e emailit dhe numrin e telefonit.
 • Adresa e postës elektronike në të cilën duhet të dërgohet KPP-ja nëse është e ndryshme nga ajo e personit kontaktues / ndërlidhës.
Shikime 921
Kategoria Të tjera
Skadon 2 ditë
Orari
Lokacioni Gjithë Kosovën
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC