Rrjeti i Grave të Kosovës

Thirrje për ekspertë dhe staf për integrimin e perspektivës gjinore

	 	 

Thirrje për ekspertë dhe staf për integrimin e perspektivës gjinore

Rrjeti i Grave të Kosovës (RrGK) po mbledhë një grup ekspertësh që do të jenë të interesuar të punojnë me RrGK në të ardhmen, si konsulentë ose staf. Detyrat kryesore do të lidheshin me: integrimi i perspektivës gjinore në ligje, politika dhe dokumente të projektit; ofrimi i trajnimeve dhe mentorimeve; dhe ndërmarrja e veprimeve për ndërgjegjësimin dhe avokimin në lidhje me integrimin e perspektivës gjinore në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian (BE).

Aplikantët duhet të posedojnë së paku:

 • Njohuri bazike të terminologjisë dhe koncepteve në lidhje me barazinë gjinore;
 • Interes për integrimin e perspektivës gjinore në procesin e anëtarësimit në BE;
 • Aftësi të forta analitike / të të menduarit kritik; dhe
 • Aftësi të shkëlqyeshme në të shkruar në anglisht.

Preferohet por nuk kërkohet domosdo:

 • Njohuri mbi BE dhe funksionimin e saj;
 • Përvojë në integrimin e perspektivës gjinore në dokumente;
 • Njohuri për kornizat logjike (logjika e ndërhyrjes);
 • Aftësi / përvojë në hulumtime cilësore ose sasiore;
 • Përvojë në avokim tek institucionet; dhe
 • Përvojë në ofrimin e trajnimeve ose mentorimeve lidhur me barazinë gjinore.

Kandidatët e interesuar inkurajohen të dërgojnë CV-në e tyre dhe një letër motivimi në jobs@womensnetwork.org deri më 13 shkurt, me titull “Integrimi i perspektivës gjinore”.

E rëndësishme: Finalistët duhet të marrin pjesë në një punëtori në RrGK më 22 shkurt në lidhje me integrimin e një perspektive gjinore në dokumente, gjatë së cilës do t'u kërkohet të përgatisin një mostër të shkurtër të punës së tyre që rezulton nga punëtoria. Bazuar në këtë, RrGK do të zgjedh grupin e ekspertëve. Njohuritë paraprake inkurajohen, por nuk kërkohen, pasi RrGK do të sigurojë informacione gjatë punëtorisë për të gjithë kandidatët e listës së ngushtë. Nga këta kandidatë, RrGK gjithashtu do të zgjedhë një Koordinator/e të Projektit me orar të plotë për të punuar në integrimin e perspektivës gjinore në procesin e anëtarësimit në BE të Kosovës dhe rajonit. Kandidatët e interesuar duhet të shënojnë interesin e tyre për secilën nga këto pozita në letrën motivuese.


Call for Gender Mainstreaming Experts and Staff

The Kosovo Women's Network (KWN) is forming a pool of experts that would be interested in working with KWN in the future, either as consultants or staff. Key tasks would relate to: gender mainstreaming laws, policies and project documents; delivering training and mentoring; and undertaking awareness-raising and advocacy related to integrating a gender perspective in the EU accession process. 

Applicants must possess at minimum

 • Basic understanding of terminology and concepts relating to gender equality; 
 • An interest in integrating a gender perspective in the EU Accession process; 
 • Strong analytical / critical thinking skills; and 
 • Excellent writing skills in English. 

Encouraged but not required skills that should be highlighted in submitted CVs include: 

 • Knowledge of the EU and how it functions; 
 • Experience gender mainstreaming documents; 
 • Knowledge of logical frameworks (intervention logic);
 • Any qualitative or quantitative research skills / experience; 
 • Any experience advocating to institutions; and 
 • Any experience providing training or mentoring related to gender equality.  

Interested persons are encouraged to submit their CV and a letter of motivation to jobs@womensnetwork.org by 13 February.

Important: Finalists must attend to a workshop at KWN on 22 February related to gender mainstreaming documents, during which they will be asked to prepare a short sample of their work resulting from the workshop. Based on this, KWN will select the pool of experts. Prior knowledge is thus encouraged but not required, as KWN will provide information to all short-listed applicants during the workshop. From these applicants, KWN also will be looking to employ a full-time Project Coordinator and Researcher to work towards gender mainstreaming the EU Accession process in Kosovo and the region. Interested applicants should note their interest for either of these positions in their motivation letter. 

Shikime 1210
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC