Vala dhe Telekomi i Kosovës

Ekspert i Sigurisë së Rrjetit dhe Platformave të Telekomit të Kosovës

	 	 

Telekomi i Kosovës,  Sh. A.

Në mbështetje të Ligjit të Punës 03/L-2012 dhe në bazë të Udhëzimit Administrativ për Rregullimin e Procedurave të Konkursit Sektorin Publik (MPMS) Nr. 07/2017 të Republikës së Kosovës, Rregullores për Marrëdhënie Pune 01/6352/19 datë 29.11.2019 ,me qëllim të funksionalizimit dhe funksionimit të mirëfilltë të procesit të punës, Telekomi i Kosovës  Sh. A. shpall:

 KONKURS PËR VEND PUNE

 • Vendi i Punës : Ekspert i Sigurisë së Rrjetit dhe Platformave të Telekomit të Kosovës – Një ekzekutues-Grada 14

Konkursi është i hapur për te gjithë te interesuarit qe përmbushin kushtet dhe kriteret e kërkuara e qe dëshirojnë te behën pjesë e Telekomit të Kosovës, Sh. A.

Mënyra e aplikimit:

 • Kandidatët duhet ta plotësojnë Aplikacionin për Punësim, qe gjendet ne kosovotelecom.com, një CV të detajuar, dëshmi për punësim, kualifikimet, letër motivuese.
 • Aplikacionet mund të parashtrohen në njërën prej gjuhëve zyrtare në Republikën e Kosovës.
 • Aplikacionet duhet të dorëzohen ne Arkivin e TK-së, kati VI zyra 603, deri në afatin e paraparë për aplikim me shenjën ”PËR KONKURS” duke e cekur titullin e vendit te punës për të cilin aplikon.
 • Afati i fundit për aplikim është 15 ditë nga dita e publikimit. Data e fundit për aplikim është 25/01/2020 ora 16;00
 • Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa aplikacionet e mangëta refuzohen.

Kualifikimi, përvoja dhe të tjera:

 • Diplome universitare ne fusha përkatëse. Njohja e gjuhës angleze obligative. Se paku 3 vite përvojë ne nivelin e sigurisë kibernetike, përvojë të dëshmuar për:
 • Haker etik i certifikuar (Certified Ethical Hacker)
 • Siguri Kibernetike
 • Rrjeta Kompjuterike
 • CompTIA Security+ (certifikim ndërkobëtarë për siguri në kibernetikë)
 • Sisteme Operative Windows/Linux
 • Linux Siguria
 • Testimi i ndërhyrjeve të paautorizuara
 • Njohuria themelore e sigurisë së kompjuterit (Fundamental of Computer Security)
 • Hakimi (qasja e paautorizuar) me Wireless (internet pa përçues) dhe siguria

DETYRAT E PUNËS DHE PERGJEGJESITË:

 • Testimi i depërtimit të paautorizuar në sistem dhe analiza e cenueshmërisë si të rrjeteve të brendshme ashtu edhe të atyre të jashtme/ (Penetrating Test and vulnerability analyses of both internal and external of the networks
 • Instalimi i “Firewall” dhe mirëmbajtja (Checkpoint, PIX, Smoothwall, IPchains, IPtables) /(Firewall installation and maintenance (Checkpoint, PIX, Smoothëall, IPchains, IPtables)
 • Sistemi për zbulimin e qasjes së paautorizuar (krijimi i modelit, mbështetja, admin.) / Intrusion Detection Systems (setup, support, administration) (Netranger, Snort, RealSecure,SecureNet Pro, other’s)
 • Dokumentimi i procedurave dhe praktikës për IT-në e përgjithshme si dhe sigurinë e IT-së dhe procedurat e korporatave / Documentation of procedures and practices for both general IT as well as IT Security and corporate policy.
 • Zbatimi i Drejtoratit aktiv dhe siguria / Active Directory Implementation and security
 • Hulumtimi efikas i produktit dhe shkathtësitë për blerje /Effective product research and purchasing skills
 • Modelimi i topologjisë të rrjetit dhe zbatimi i tij
 • NT 3.51 dhe 4.0, 2000, .NET Serverët dhe stacionet e punës /Servers and Workstations, Windows 95, 98, ME, Windows 3.X, and DOS, XP
 • Serveri për informacione të Internetit / Interneti Information server (Microsoft IIS) versioni 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0
 • Instalimi dhe mirëmbajtja e shërbimeve VPN
 • Skaneri CyberCop Scanner, skaneri CIS/Typhon, Saint, Sara, skaneri i Ueb trendeve të sigurisë, Nessus
 • Serveri Microsoft SQL Server 6.5, 7.0, dhe 2000
 • Lloje të ndryshme të serverëve, duke përfshi Compaq, HP, Acer, Dell, Geteway 2000, Micron and Clones / Wide variety of servers including Compaq, HP, Acer, Dell, Gateway 2000, Micron and clones
 • Cisco Switches, Routers, Bridges, Hubs (10 MBPS, 100 MBS, and Gig)
 • Backup-at (kopjet e shënimeve) për rrjeta dhe për rivendosje të gjendjes së mëparshme pas ndonjë avarie të madhe duke i shfrytëzuar/ Network backups and disaster recovery utilizing Backup exec, ARCserve, Palindrome and Legato on NT, Unix and Novell Platforms
 • NNTP, FTP, HTTP, POP3. SMTP – protokollet dhe serverët
 • Zhvillimi dhe modelimi i ueb faqes / Webpage development and design
 • Aftësi për mësimdhënie dhe mentorim të ndonjë niveli të përvojës prof./ Ability to teach and mentor to any experience level
 • Dokumentimi teknik /Technical documentation
 • Mbrojtja nga viruset dhe largimi i tyre në ndërmarrje/ Virus Protection and removal in the Enterprise
 • Konfiguracioni LAN/WAN/ LAN/WAN Configuration

Tags
Shikime 12557
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC