Komuna e Prizrenit

Vende të lira të punës (10)

	 	 

Nr: 01-111-166912

 

Dt. 04.12.2019

 

Në bazë të nenit 12 paragrafi 4 të        Ligjit Nr. 03/L -149 për Shërbimin Civil të Republikës së

Kosovës,e konform dispozitave të nenit 6 paragrafi 1 nënparagrafi 1.1 të Ligjit për Trajtimin e

Ndërtimeve Pa Leje Nr.06/L-024 si dhe Vendimit të Kryetarit të Komunës së Prizrenit Nr.01/060-

166557 datë 04.12.2019, shpall këtë:

KONKURS PËR SHËRBIME TË

VEÇANTA

DREJTORIA E URBANIZMIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR

 1. Angazhuar si: Bashkëpunëtor për hidro -ndërtimatari

PAGESA: 454 euro

NUMRI I TË ANGAZHUARVE:         1

PERIUDHA:  Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Përcjell dhe zbaton rregulativën ligjore nga lëmi e hidro – ndërtimit – ndërtueshmeria dhe funksionaliteti i hidro-instalimeve për objekte;
 • Këshillon dhe zbaton procedurat relevante në përputhje me njohuritë profesionale nga lëmi e hidros;
 • Kryen punë nga lëmi i sektorit për kushte të ndërtimit, konform dispozitave ligjore në fuqi;
 • Shqyrton dhe vendosë, kërkesat për projektet e instalimeve te ujit dhe para masat me parrallogarit për këtë lëmi:
 • Përgjigjet për zgjedhjen e kërkesave, brenda afateve të caktuara ligjore;
 • Në mënyrë të pavarur punon detyrat e caktuara nga përgjegjësia e sektorit;
 • Informon dhe arsyeton detyrat në tërsi në mënyrë profesionale, nga sfera e specializimit të vet;
 • Në raste të caktuara, del në terren për shiqim dhe inçizim të gjendjes faktike;
 • Mbanë evidencë për lëndët që i pranon i përfundon ato dhe i dorëzon për arkivim;
 • Kryen edhe punë të tjera nga përgjegjësia e sektorit e që i cakton udhëheqësi i Sektorit dhe Drejtori.

KUSHTET:

 • Diplomë Universitare, Fakulteti Ndërtimtarisë -drejtimi Hidro;
 • 1 vjet përvojë pune;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Pako e Microsoft Office, Autocad, etj.).
 1. Angazhuar si : Bashkëpunëtor për legalizim PAGESA: 454 euro

NUMRI I TË ANGAZHUARVE:   11

PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Përcjell dhe zbaton rregulativën ligjore nga lëmi i Legalizimit;
 • Këshillon dhe zbaton procedurat relevante në përp uthje me njohuritë profesionale;
 • Kryen punë nga lëmi i sektorit për leje të legalizimit, konform dispozitave ligjore në fuqi;
 • Shqyrton dhe vendosë kërkesat për leje të legalizimit.
 • Në mënyrë të pavarur punon detyrat e caktuara nga përgjegjësia e sektorit;
 • Informon dhe arsyeton detyrat në tërësi në mënyrë profesionale, nga sfera e specializimit të vet;
 • Në raste të caktuara, del në terren për shiqim dhe incizim të gjendjes faktike krahasim të gjendjes faktike në teren me dokumentacionin e dorëzuar nga investi tori;
 • Mbanë evidencë për lëndët që i pranon i përfundon ato dhe i dorëzon për akrivim;
 • Kryen edhe punë tjera nga përgjegjësia e sektorit e që i cakton udhëheqsi i Sektorit dhe Drejtori.

KUSHTET:

 • Diplomë Univesitare, Fakulteti Arkitekturës dhe Ndërtimtari së;
 • 2 vjet përvojë pune;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Pako e Microsoft Office, Archcad, Autocad, etj.).

Angazhuar si: Bashkëpunëtor për energjetike PAGESA: 454 euro

NUMRI I TË ANGAZHUARVE : 1

PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Përcjell dhe zbaton rregulativën ligjore nga lëmi e ndërtimit për procesin e legalizimit – instalimet e rrymave të larta dhe të dobëta;
 • Këshillon dhe zbaton procedurat relevante në përputhje me njohuritë profesionale;
 • Kryen punë nga lëmi i sektorit për kushte të ndërtimit për obj ektet e papërfunduara, konfor dispozitave ligjore në fuqi;
 • Shqyrton dhe vendosë, kërkesat për projektet e instalimeve të rrymës së lartë dhe të dobët dhe para masat dhe parallogarit për këtë lëmi;
 • Përgjigjet për zgjedhjen e kërkesave, brenda afateve të cak tuara ligjore;
 • Në mënyrë të pavarur punon detyrat e caktuara nga përgjegjësia e sekorit;
 • Informon dhe arsyeton detyrat në tërsi në mënyrë profesionale, nga sfera e specializimit të vet, elektro-energjetike;
 • Në raste të caktuara, del në terren për shikim dh e inçizim të gjendjes faktike dhe krahasimin e tij me dokumentacion teknik;
 • Mbanë evidnecë për lëndët që i pranon i përfundon ato dhe i dorëzon për arkivim;
 • Kryen edhe punë tjera nga përgjegjësia e sektorit e që i cakton shefi i Sektorit dhe Drejtori.

KUSHTET:

 • Diplomë Universitare, Fakulteti i Energjetikës;
 • 1 vjet përvojë pune;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përbushje të detyr ave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Pako e Microsoft Office, Autocad, etj.).
 1. Angazhuar si: Bashkëpunëtor për gjeodezi

PAGESA: 454 euro

NUMRI I TË ANGAZHUARVE 3

PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Në mënyrë të pavarur punon detyrat e caktuara nga pëgjegjësia e sektorit të legalizimit;
 • Kontrollimi dhe miratimi i matjeve gjeodezike për leje për legalizimit;
 • Zbaton procedurat për hartimin e dokumenteve të procesit të legalizimit ;
 • Mbledhja dhe përpunimi i të dhënave dhe informacioneve të ndryshme për krijimin dhe dizajnimin e një baze të të dhënave me të dhëna hapësinore;
 • Digjitalizimi i të dhënave hapësinore nga burimet e ndryshme: hartave të skanuara, bazave kadastrale, ortofotos, fotografimit satelitorë si dhe nga hartat e ndryshme tematike që kanë të bëjnë me infrastrukturë dhe shërbime publike;
 • Krijimi i dataseteve me të dhëna nga planet, për secilën kërkesë veç e veç;
 • Krijimi i lazerave me të dhëna hapësinore që do të specifikoj në punën e drejtorisë, si p.sh. Lazerin që do t përmbajë objektet e ndërtuara pa leje ndërtimore me të gjitha të dhënat për një analize të avancuar urbane, si dhe lazera të tjerë që kanë të bëjnë me punët e përditshme të drejtorisë-sektorit për Legalizim dhe paraqesin interes për të;
 • Përpunimi i të dhënave hapësinore për krijimin dhe printimin e hartave për nevojat e përdithshme të drejtorisë së urbanizmit -sektori i Legalizimit dhe drejtorive të tjera në nivel të komunës:
 • Ndihmon udhëheqsin e sektorit në të gjitha punët nga përgjegjësia e sektorit për të cilin është përgjigjes;
 • Përcjell dhe zbaton rregulativën ligjore nga lëmi i urbanizmit -Legalizimit;
 • Në raste të caktuara -specifike, del në terren për shiqim dhe incizim të gjendjes faktike.

KUSHTET:

 • Diplomë Universitare, Fakulteti i Gjeodezisë;
 • 2 vjet përvojë pune;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje të ekipit;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përmbushje të detyra ve dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Ëord, Exel, programi i GIS -it, Autocad, etj.).
 1. Angazhuar si: Bashkëpunëtor për makineri PAGESA: 454 euro

NUMRI I TË ANGAZHUARVE   1

PERIUDHA: Gashktë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Përcjell dhe zbaton rregulativën ligjore nga lëmi e Legalizimit – instalimet e ngrohjes dhe të klimatizimit;
 • Këshillon dhe zbaton procedurat relevante në përputhje me njohuritë profesionale;
 • Kryen punë nga lëmi i sektorit të Legalizimit për kushte të ndërtimit, për objektet e papërfunduara konform dispozitave ligjore në fuqi;
 • Shqyrton dhe vendosë, kërkesat për projektet e ngrohjes dhe klimatizimit dhe para masat dhe parrallogarit për këtë lëmi;
 • Përgjigjet për zgjedhjen e kërkesave, brenda afateve të caktuara ligjore;
 • Në mënyrë të pavarur punon detyrat e caktuara nga përgjegjësia e sektorit të Legalizimit;
 • Informon dhe arsyeton detyrat në tërsi në mënyrë profesionale, nga sfera e specializimit të vet;
 • Në raste të caktuara, del në terren për shiqim dhe incizim të gjenjes faktike rreth instalimeve makinerike etj;
 • Mbanë evidencë për lëndët që i pranon i përfundon ato dhe i dorëzon për arkivim;
 • Kryen edhe punë tjera nga përgjgjësia e sektorit e që i cakton udhëheqësi i Sektorit dhe Drejtori.

KUSHTET:

 • Diplomë Universitare, Fakulteti Teknik i Makinerisë;
 • 1 vjet përvojë pune;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Pako e Microsoft Office, Autocad etj.).
 1. Angazhuar si: Bashkëpunëtor për ndërtimtari

PAGESA: 454 euro

NUMRI I TË ANGAZHUARVE: 7

PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Përcjell dhe zbaton rregulativën ligjore nga lëmi e ndërtimit – ndërtueshmeria dhe stabiliteti i objekteve;
 • Këshillon dhe zbaton procedurat relevante në përputhje me njohurit profesionale;
 • Kryen punë nga lëmi i sektorit për kushte të n dërtimit, konform dispozitave ligjore në fuqi;
 • Shqyrton dhe vendosë, kërkesat për projektet e konstruksionit dhe para masat dhe parallogarit për këtë lëmi;
 • Përgjigjet për zgjedhjen e kërkesave, brenda afateve të caktuara ligjore;
 • Në mënyrë të pavarur punon detyrat e caktuara nga përgjegjësia e sektorit;
 • Informon dhe arsyeton detyrat në tërsi në mënyrë profesionale, nga sfera e specializimit të vet;
 • Në raste të caktuara, del në terren për shiqim dhe incizim të gjendjes faktike;
 • Mbanë evidencë për lëndët që i pranon i përfundon ato dhe i dorëzom për arkivim;
 • Kryen edhe punë tjera nga përgjegjësia e sektorit e që i cakton udhëheqësi i Sektorit dhe Drejtori.

KUSHTET:

 • Diplomë Universitare, Fakulteti i Ndërtimtarisë;
 • Preferohet 1 vjet përvojë pune e;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Pako e Microsoft Office, Autocad, etj.)

VII.      Angazhuar si: Bashkëpunëtor për çështje juridike

PAGESA: 454 euro

NUMRI I TË ANGAZHUARVE : 5

PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Udhëheq procedurën për rastet kur fillohet konflikti administrativ dhe jep mendime profesionale në ankesat e paraqitura kundër akteve dhe vendimeve të nxjerra nga përgjegjësia e Drejtorisë - Sektori i Legalizimit;
 • Harton propozim vendime, rregullore dhe udhëzime tjera nga përgjegjësia e Drejtorisë -Sektori i Legalizimit;
 • Jep përgjigje profesionale juridike për çështje të caktuara nga përgjegjësia e Drejtorisë -Sektori i Legalizimit;
 • Merr iniciativë për nxjerrjen dhe ndryshimin e rregullativës nga përgjegjësia e Drejtorisë -Sektori i Legalizimit;
 • Harton raportin periodik dhe vjetor të punës për Drejtorinë -Sektori i Legalizimit;
 • Harton programin periodik dhe vjetor të punës për Drejtorinë -Sektori i Legalizimit;
 • Jep mendime profesionale nga aspekti juridik, lidhur me kërkesat për dhënien e lejeve të legalizimit, ndërrimet në kadastër dhe ndryshimet e pronarëve të tokës;
 • Kujdeset për zbatimin e vendimeve dhe akteve tjera juridike të Kuvendit të Komunës nga fushëverpimi i këtij sektori -Legalizimi;
 • Kujdeset që e tërë pasuria e patundshme, në pronësi individuale, të shf rytëzohet në mënyrën e paraparë me ligj;
 • Kryen veprimet procedurale lidhur me çështjet pronësoro -juridike të hapësirave të përfshira në plane urbanistike;- Kryen edhe punë të tjera nga përgjegjësia e sektorit që i cakton udhëheqësi i sektorit dhe Drejtori i Drejtorisë.

KUSHTET:

 • Diplomë Universitare, Fakulteti Juridik, Fakulteti Filologjik;
 • 3 vjet përvojë pune;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presio na;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Pako e Microsoft Office etj.)

VIII.   Angazhuar si: Bashkëpunëtor për komunikacion

PAGESA: 454 euro

NUMRI I TË ANGAZHUARVE: 1

PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Përcjell dhe zbaton rregulativën ligjore nga lëmi a e komunikacionit –Këshillon dhe zbaton procedurat relevante në përputhje me njohurit profesionale;
 • Kryen punë nga lëmi i sektorit, konform dispozitave ligjore në fuqi;
 • Shqyrton dhe vendosë, dhe para masat dhe parallogarit pë r këtë lëmi;
 • Përgjigjet për zgjedhjen e kërkesave, brenda afateve të caktuara ligjore;
 • Në mënyrë të pavarur punon detyrat e caktuara nga përgjegjësia e sektorit;
 • Informon dhe arsyeton detyrat në tërsi në mënyrë profesionale, nga sfera e specializimit të ve t;
 • Në raste të caktuara, del në terren për shiqim dhe incizim të gjendjes faktike;
 • Mbanë evidencë për lëndët që i pranon i përfundon ato dhe i dorëzom për arkivim;
 • Kryen edhe punë tjera nga përgjegjësia e sektorit e që i cakton udhëheqësi i Sektorit dhe Drejtori.

KUSHTET:

 • Diplomë Universitare, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike-Komunikacion dhe transport;
 • Preferohet 1 vjet përvojë pune;
 • Shkathtësi në komunikim planifikim të punës dhe udhëheqje;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të re komandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Pako e Microsoft Office, Autocad, etj.)
 1. Angazhuar si: Bashkëpunëtor për të hyra financiare

PAGESA: 454 euro

NUMRI I TË ANGAZHUARVE : 3

PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 • Përgatit faturat sipas aktvendimeve për taksat dhe tarifat qëp aplikohen nga Drejtoria në përputhje me rregulloren e taksave në fuqi;
 • Regjistron të hyrat e Drejtorisë në regjistrin e të hyrave;
 • Mirëmban dhe përditëson bazën e të dhënave e të hyrave, duke siguruar që të gjithë të dhënat që regjistrohen janë të sakta, të plota, dhe sipas afateve të caktuara;
 • Harton dhe përditëson regjistrin e debitorëve të Drejtorisë;
 • Përgatit dhe dorëzon raporte në lidhje me të dhënat financiare dhe siguron që të dhënat e përfshira janë të sakta dhe të plota;
 • Akrivon dhe ruan dokumentet financiare dhe jep informacione zyrtarëve në lidhje me ato;
 • Barazon të hyrat e Drejtorisë me thesarin dhe bankat në baza mujore dhe sipas periodave të raportimit;
 • Kryen edhe punë të tjera profesionale në pajtim me qëllimin e vendit të punës dhe të cilat mund të kërkohen kohë pas kohë nga mbikëqyrësi.

KUSHTET:

 • Diploma Universitare, Fakulteti Ekonomik, Bachelor/Master, minimum dy (2) vite përvojë pune profesionale;
 • Të ketë njohuri ne legjislacionin dhe rregulloreve të aplikueshme;
 • Njohuri në fushën e financave publike;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave profesionale;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access etj.)
 1. Angazhuar si: Bashkëpunëtor për futjen e të dhënave në sistemin elektronik

PAGESA: 454 euro

NUMRI I TË ANGAZHUARVE : 2

PERIUDHA: Gjashtë (6) muaj

DETYRAT KRYESORE TË PUNËS:

 1. Ruan dhe mirëmban sistemin elektronik dhe kopjet fizike të dokumenteve dhe dosjet fizike të mbikëqyrësit
 2. Ofron mbështetjen e shumëllojshme administrative dhe te knike përfshirë skanimin, kopjimin si dhe pritjen e palëve për eprorin.
 3. Bën regjistrimin e aplikacioneve në sistemin SIMBNJ.
 4. Kryen shpërndarjen e dokumenteve si shënimeve, regjistrimeve dhe materialeve tjera në dosjet përkatëse.
 5. Siguron që të dhënat të ven dosen në Sistemin e Menaxhimeve të Burimeve Njerëzore dhe kujdeset në menaxhimin me SIMBNJ.
 6. Kryen edhe detyrat e tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.
 7. Bashkëpunon ngusht edhe me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, për të gjitha veprimet të nevojshme konform ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje dhe udhëzimeve administrative.

SHKATHTËSITË E KËRKUARA:

 • Njohuri dhe përvojë në futjen e të dhënave në sist emin elektronik;
 • Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe këshillave;
 • Aftësi për përmbushje të detyrave dhe punëve nën presion;
 • Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Internetit)

KUSHTET:

 • Diplomë Universitare, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike (IT).

Aplikantët duhet të paraqesin:

 • Diploma e fakultetit
 • Aplokacioni për punësim (i plotësuar me të dhëna të sakta)
 • Fotokopja e letërnjoftimit
 • Ekstrakti i lindjës
 • CV

Konkursi ngel i hapur nga dt 04.12.2019 – 11.12.2019 që konsiderohet si ditë e fundit e përmbylljes së konkursit. Të drejtë aplikimi kanë të gjithë aplikuesit të cilët i plotësojnë kriteret sipas udhëzimeve të përmendura si në diapozitiv. Aplikacionet e dorëzuara pa s afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Kërkesat për aplikim së bashku me dokumentacionin e bashkëngjitur duhet të dorëzohen në sportelin e pranimit nr. 3 në Objektin e administratës Komunale në Komunën e Prizrenit, rr. “Remzi Ademaj”

p.n. – Prizren duke filluar prej orës 08:00 deri në orën 16:00.

Zyra e Personelit

Shikime 1848
Kategoria Juridik
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prizren
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC
Copyright © 2020 - KosovaJob LLC