Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

jednog (1) Stručnjak za kreditni rizik finansiranja projekata (SKRFP)

	 	 

Kosovski fond za kreditno jemstvo, u skladu sa članom 10. Zakona br. 05/L-057 o uspostavljanju Kosovskog fonda za kreditno jemstvo, objavljuje sledeći: 

KONKURS

za

jednog (1) Stručnjak za kreditni rizik finansiranja projekata (SKRFP)

Delovodni broj: 01/2019

Kontekst

Kosovski fond za kreditno jemstvo (KFKJ) je nezavisni pravni subjekat uspostavljen zakonom o istom kako bi se pomoglo u zadovoljavanju potrebe za povećanjem pristupa finansijskim sredstvima za mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) na Kosovu, a u cilju stvaranja radnih mesta, povećanja lokalne proizvodnje i usluga dodate vrednosti, unapređenja trgovinskog bilansa i povećanja prilika za finansiranje MMSP.

Ovo radno mesto se finansira putem Sporazuma o programu prag između Republike Kosovo i Sjedinjenih Američkih Država. Program prag nastoji da ojača energetski sektor podsticanjem tržišnog pristupa za smanjenje troškova energije za domaćinstva i privredu, podsticanjem energetske efikasnosti i razvojem novih izvora proizvodnje električne energije. Finansijska sredstva za Program prag, a samim tim i za ovo radno mesto u KFKJ, predviđena su do 30.09.2021. god.

Opis radnih dužnosti:

SKRFP radi sa višim upravnikom rizika KFKJ i konsultantom za obnovljivu energiju (KOE). SKRFP podržava upravljanje rizikom u instituciji osmišljavanjem i stvaranjem unutrašnjih procesa, ocenjivanjem prijava za projektno finansiranje u oblasti OE i izradom modela alatki za finansijski i kreditni rizik (eksel) koje će podržati nadzor portfelja jemstva uopšte za instituciju i posebno za opciju OE. SKRFP se prima u radni odnos sa punim radnim vremenom u KFKJ, na određeno vreme u trajanju od jedne godine, uz mogućnost produžetka.

Dužnosti i odgovornosti:

 • Odgovoran je za davanje podrške instituciji oko stvaranja opcije za jemstva u sektoru projektnog finansiranja, obnovljive energije ili preporuke za izmenu postojećih proizvoda i osmišljavanje novih proizvoda u sklopu opcije za jemstva u oblasti OE;
 • SKRPF vrši uvid u postojeće i predviđene finansijske izveštaje i koristi odnose za analizu finansijskog stanja potencijalnog zajmoprimca/projektnog investitora;
 • Pomaže oko uvođenja praksi za upravljanje rizikom, u oblasti projektnog finansiranja za OE;
 • Izrađuje modele alatki za kreditni rizik i projektno finansiranje za analizu prijava za kreditno jemstvo i portfelja opcije za jemstva u oblasti OE uopšte;
 • Pomaže oko analize i obrade prijava za jemstvo u sklopu opcije projektnog finansiranja u oblasti OE;
 • Daje podršku oko nadzora, ocene pravilnosti i analize portfelja zajma u sklopu opcije za jemstva u oblasti OE, uključujući i nivo iskorišćenosti i učinak;
 • Ostvaruje sadejstvo sa odeljenjima partnerskih finansijskih institucija zaduženih za rizik i kredite.
 • Sastavlja izveštaje na engleskom i albanskom jeziku za rukovodstvo institucije, Odbor direktora i donatore institucije;
 • Sarađuje oko projektovanja glavnih poslovnih pokazatelja u vezi sa portfeljom jemstva u opciji za OE, a koji su važni za izradu poslovnog plana, i to: izrada obima portfelja jemstva, NZ portfelja jemstva, troškovi pokrivanja, potraživanja itd.
 • Kontinuirano vrši nadzor, ocenu pravilnosti i analizu portfelja zajma u sklopu opcije za jemstva u oblasti OE, uključujući i nivo iskorišćenosti i učinak;
 • Vrši različite kvantitativne i kvalitativne analize da bi se predvideli mogući rizici kojima je institucija izložena u vezi sa opcijom za jemstvo u oblasti OE i predlaže odgovarajuće mere za smanjenje rizika;
 • Priprema izveštaje/analize dešavanja u finansijskom sektoru i ekonomskog okruženja;
 • Priprema izveštaje/analize o najnovijim dešavanjima u pogledu propisa, tehnološkim razvojima u oblasti obnovljive energije za privatne investitore;
 • Sastavlja izveštaje zasnovane na podacima na engleskom i albanskom jeziku, na osnovu analitičke ocene kredita;
 • Predlaže instrumente refinansiranja jemstva/reosiguranja i druge mere za smanjenje rizika za portfelj kreditnog jemstva KFKJ;
 • Prati nivo iskorišćenosti i osmišljava mehanizme ranog upozoravanja na izloženost riziku;
 • Organizuje redovne sastanke sa predstavnicima banaka i prati razvoj opcije za jemstva u oblasti OE;
 • Daje podršku višem upravniku rizika oko obrade i ocene neotplaćenih zajmova banke, potraživanja i ocenjuje da li zajam ispunjava predviđene standarde i pravila za program jemstva;
 • Obavlja dodatne zadatke i dužnosti koje odredi i zatraži upravni direktor.

Kvalifikacije:

 • Univerzitetska diploma u oblasti ekonomije, poslovanja, finansija ili oblasti u vezi sa razvojnim finansiranjem. Viša diploma u oblasti finansija je veoma poželjna;
 • Najmanje pet (5) godina radnog staža u finansijskim institucijama ili konsultantskim uslugama u oblasti kreditnog rizika i/ili projektnog finansiranja. Među disciplinske veštine koje kombinuju kreditni rizik i projektno finansiranje smaraju se dodatnom prednošću;
 • Iskustvo u izradi modela projektnog finansiranja u ekselu i modela finansijskih izveštaja zajmoprimaca;
 • Posebno iskustvo u analizi i oceni vrednosti kredita kod projektnih investicija i instrumenata za upravljanje rizikom, kao i u korišćenju istih u oblasti komercijalnog finansiranja, takođe je veoma poželjno;
 • Iskustvo u radu sa komercijalnim bankama na Kosovu veoma je poželjno;
 • Dobro poznavanje finansijskih izveštaja, odnosa,i koncepata kreditnog rizika;
 • Detaljnost i sposobnost otkrivanja nedostataka u podacima;
 • Odlične veštine pismene i usmene komunikacije na engleskom jeziku;
 • Međunarodno iskustvo u oblasti projektnog finansiranja, takođe je veoma poželjno;
 • Dobre međuljudske veštine i timski rad;
 • Sposobnost nezavisnog rada i obavljanja dužnosti uz minimalni nadzor.

Vreme, trajanje i mesto rada

SKRPF zaključuje ugovor na jednu (1) godinu, koji potom može da se obnovi, a mesto rada je u prostorijama KFKJ u Prištini. Ugovor SKRPF može da se produži u zavisnosti od zadovoljavajućih rezultata nakon ocene rada i potreba institucije. 

Prijava:

Dokumenta potrebna za prijavu:

 • Biografija i motivaciono pismo;
 • Diplome, uverenja i relevantna obuka;
 • Kontakti za preporuku od bivših poslodavaca.

Prijava je prihvatljiva samo ako se pošalje e-poštom na adresu recruitment@fondikgk.org, a u predmetu e-pošte upisuje se sledeće: „Prijavu podnosi: ime i prezime_ Radno mesto“

Konkurs je otvoren do 06.12.2019. godine, do 16.30 č.

Napomena: Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor!

Shikime 214
Kategoria Financa
Skadon 1 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC