Komuna e Prizrenit

Vende të lira të punës (56)

	 	 

Nr. 01-111-154376

 

Datë: 04.11.2019

 

Në bazë të nenit 5 pika c. të Ligjit 03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nenit 66 paragrafi 1 dhe 3, nenit 64 paragrafi 1, nenit 67 paragrafi 5 dhe nenit 68, të Ligjit nr.06/L-114 për Zyrtarët Publik, nenit 8 dhe 10 paragrafi 2 të Ligjit të Punës nr. 03/L-212, Udhëzimi Adiminstrativ nr. 10/2018 (MAShT) - normativi mbi kuadrin profesonal të arsimit të përgjithshëm, Udhëzimi Administrativ nr. 05/2015 (MAShT) - normativi për arsimin profesional dhe Udhëzimi Administrativ nr. 07/2017 (MPMS) - rregullimi i procedurave në sektorin publik, UA nr.10/2015 për kontratën e punës për mësimdhënës të arsimit parauniversitar, Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren, shpallë:

KONKURS

Për vende të lira pune

Për kohë të pacaktuar:

Mësimdhënës për mësim klasor:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Heronjët e Lumës”, Vërmicë.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Pjetër Budi”, paralelja në Dedaj.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Bajram Curri”, Romajë.
 • Dy mësimdhënës në ShFMU “Hasim Maliqaj”, Poslisht
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Naim Frashëri”, paralelja Vlashnje.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Haziz Tola”, Prizren.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Hysni Temaj” Kushnin.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Hysni Temaj”, paralelja Travë.
 • Një mësimdhënës në SHFMU “Brigada 125”, në Medvec
 • Një mësimdhënës në SHFMU “Luigj Gurakuqi”, në Nashec
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Zef Lush Marku”, paralelja në Caparc

Kushtet:

 1. Fakulteti i Edukimit-programi fillor
 2. Fakulteti i Mësuesisë

Gjuhë shqipe:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Motrat Qiriazi”, Prizren
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Motrat Qiriazi”, Prizren, në paralelen Turke.

Kushtet:

 1. Niveli master arsimor-Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 2. Sistemi katërvjeçar
 3. Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Gjuhë gjermane:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Mati Logoreci”, Prizren 12 orë + ShFMU “Nazim Kokollari”, Prizren, 5 orë + ShFMU “Mustafa Bakiu”, Prizren 9 orë.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Fatmir Berisha” në Prizren 9 orë + ShFMU “Haziz Tola”, Prizren, 9 orë.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Bajram Curri”, Romajë 8 orë + ShFMU “Pjetër Mazrreku”, Mazrek, 6 orë + ShFMU “Krusha e Vogël”, Krushë e Vogël 3 orë.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Ekrem Rexha”, Lubizhdë, 8 orë + ShFMU “Abdyl
 • Frashëri”, Prizren, 7 orë.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Deshmoret e Hasit” 3 ore , “Brigada 125” 3 orë , “Luigj Gurakuqi” 4 ore dhe Shfmu “Naim Frasheri” 7 orë.

Kushtet:

 1. Niveli master arsimor-Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 2. Sistemi katërvjeçar
 3. Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

TIK:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Mit’hat Frashëri”, Krajk 16 orë.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Motrat Qiriazi”, Prizren.
 • Një mësimdhënës në SHFMU “Brigada 125”, 10 orë mësimore

Kushtet:

 1. Niveli master arsimor-Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 2. Sistemi katërvjeçar
 3. Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS

Matematikë:

 • Një mësimdhënës në SHFMU “Zef Lush Marku”, në Velezhë, 10 orë Lidhja e Prizrenit 15 orë

Kushtet:

 1. Niveli master arsimor-Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 2. Sistemi katërvjeçar
 3. Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Edukatë muzikore:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Ibrahim Fehmiu”, Prizren.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Haziz Tola”, Prizren.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Fatmir Berisha”, Prizren 12 orë
 • Një mësimdhënës në SHFMU “Xhevat Berisha” për 10 orë dhe në SHFMU “Sinan Thaçi” në Zojzë, 4 orë

Kushtet:

 1. Niveli master arsimor-Pedagogji e përgjithshme muzikore, Fakulteti i Edukimit (300 ECTS ose 360 ECTS)
 2. Sistemi katërvjeçar
 3. Baçelor - Pedagogji e përgjithshme muzikore (240 ECTS)

Psikologji:

Një mësimdhënës në gjimnazin “Remzi Ademaj” Zhur 4 orë dhe 4 orë në gjimnazin “Remzi Ademaj”, Velezhë.

Kushtet:

 • Niveli master arsimor, Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor – (katërvjeçar 240 ECTS)

Biologji:

 • Një mësimdhënës në SHFMU “Heronjtë e Lumës” në Vërmicë, 16 orë

Kushtet:

 • Niveli master arsimor, Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Edukatë Qytetare

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Bajram Curri”, në Prizren

Kushtet:

 • Niveli master arsimor, Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Për kohë të caktuar:

Mësimdhënës për mësim klasor:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Dëshmorët e Zhurit”, Zhur. (Zëvendësim për pushim të lehonisë).
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Mati Logoreci”, Prizren. (Zëvendësim për pushim të lehonisë).
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Xhevat berisha”, Prizren. (Zëvendësim për pushim të lehonisë).
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Luigj Gurakuqi” në Nashec me kohë të caktuar deri më 31.06.2020.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Motrat Qiriazi”, Prizren. (Zëvendësim për pushim të lehonisë).
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Motrat Qiriazi”, Prizren. (Zëvendësim për pushim mjekësor)
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Dy Dëshmorët”, Piranë. (Zëvendësim për pushim të lehonisë).
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Lidhja e Prizrenit”, Prizren. (Zëvendësim për pushim të lehonisë).

Kushtet:

 1. Fakulteti i Edukimit-programi fillor
 2. Fakulteti i Mësuesisë

Edukator/e:

 • Një edukator në ShFMU “Dëshmorët e Hasit”, Kabash. (Zëvendësim për pushim të lehonisë).

Kushtet:

 1. Fakulteti i Edukimit-programi parashkollor
 2. Shkolla e lartë pedagogjike- drejtimi për edukatore
 3. Fakulteti filozofik- dega e pedagogjisë së përgjithshme
 4. Fakulteti i Shkencave Sociale-programi përkujdesja dhe mirëqenia e fëmijëve

Gjuhë shqipe:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Shtjefën Gjeqovi”, Zym, 19 orë mësimore. (Zëvendësim për pushim të lehonisë).

Kushtet:

 1. Niveli master arsimor-Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 2. Sistemi katërvjeçar
 3. Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Gjuhë angleze:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Shtjefën Gjeqovi”, në Bregdri, 16 orë mësimore. (Zëvendësim për pushim të lehonisë).
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Abdyl Frashëri”, Prizren. (Zëvendësim për pushim të lehonisë).
 • Një mësimdhënës në SHFMU “Pjetër Mazreku” 14 orë mësimore. (Zëvendësim për pushim të lehonisë)

Kushtet:

 • Niveli master arsimor-Fakulteti i Edukimit (300 ECTS) -Sistemi katërvjeçar

-Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

TIK:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Pjetër Budi” në Lugishtë të Hasit, (Zëvendësim për pushim të lehonisë).
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Nazim Kokollari”, Prizren për 14 orë + 4 orë matematikë me kohë të caktuar deri më 04.03.2020.
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Lidhja e Prizrenit” për 7 orë mësimore dhë SHFMU “ Abdyl Frashëri” 10 orë
 • Një mësimdhënës i TIK në SHFMU” Heronjët e Lumës” 10 orë

Kushtet:

 • Niveli master arsimor-Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Matematikë:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Xhevat Berisha”, Prizren 10 orë. (Zëvendësim për pushim të lehonisë).
 • Një mësimdhënës në SHFMU “ Zenun Çoçaj”

Kushtet:

 • Niveli master arsimor-Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Biologji:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “22 Dëshmorët”, Randobravë 12 orë deri më 31.12.2019.

Kushtet:

 • Niveli master arsimor, Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Art figurativ:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Abdyl Frashëri”,

Kushtet:

 • Niveli master arsimor, Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 • Sistemi katërvjeçar
 • Baçelor – (katërvjeçar 240 ECTS)

Kimi-Fizikë:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “Ibrahim Fehmiu”, Prizren, (Zëvendësim për pushim të lehonisë)
 • Një mësimdhënës në ShFMU “Dy Dëshmorët”, Piranë, (Zëvendësim për pushim të lehonisë)

Kushtet:

 1. Niveli master arsimor-Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 2. Sistemi katërvjeçar
 3. Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Histori:

 •  Një mësimdhënës në ShFMU “Dëshmorët e Hasit”, 12 orë (kohë të caktuar deri më 31.08.2020)

Kushtet:

 1. Niveli master arsimor-Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 2. Sistemi katërvjeçar
 3. Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Gjeografi:

 • Një mësimdhënës në ShFMU “ Abdyl Frashëri ”, (kohë të caktuar deri më 31.08.2020)

Kushtet:

 1. Niveli master arsimor-Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 2. Sistemi katërvjeçar
 3. Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Edutatë fizike:

 •  Një mësimdhënës ShFMU “Ibrahim Fehmiu” 20 orë (kohë të caktuar deri më 31.08.2020)

Kushtet:

 1. Niveli master arsimor-Fakulteti i Edukimit (300 ECTS)
 2. Sistemi katërvjeçar
 3. Baçelor (katërvjeçar 240 ECTS)

Puna provuese:

-Për pozitat me afat të pacaktuar, periudha provuese është 6 muaj;

-Për pozitat me afat të caktuar, periudha provuese është sa 1/5 e kohësn së përcaktuar .

Dokumentacioni i kërkuar për të gjitha pozitat e lartpërmendura:

- Fotokopja e vërtetuar e diplomës (Formati A4);

-Nostifikimin, nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës.

 • Vërtetim mbi përvojën e punës dhe së bashku me vërtetime edhe pasqyra e trustit pensional; (nëse ka)

Trajnimet profesionale.

 • Certifikata e lindjes;

-Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore, kandidati e sjell pasi të pranohet në punë.

 • Certifikatat që nuk jeni nën hetime;
 • Kopja e letërnjoftimit;
 • Certifikata të ndryshme.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit, duke filluar nga data e publikimit më 04.11.2019 deri më datën 18.11.2019 që konsiderohet si ditë e fundit e mbylljes së konkursit. Aplikacionet e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk pranohen dhe aplikacionet e mangëta refuzohen.

Instruksione Aplikimi: Kërkesa (Aplikacioni) për punësim gjendet në http://kk.rks-gov.net/prizren/Shpalljet/Konkurset.aspx, dhe pas plotësimit sipas çdo pike të aplikacionit, i bashkëngjitni dokumentet të cilat kërkohen sipas konkursit dhe mund të aplikoni tek ne drejtpërdrejtë -Adresa jonë: në sportelin e pranimit nr. 2, në objektin e administratës komunale në Komunën e Prizrenit, rr. “Remzi Ademaj” p.n. -Prizren.

VËMENDJE: Njoftimet i gjeni në Ueb, ndërsa në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038 / 200 44715 prej orës 08:00 – 16:00.

Aplikacionet e pranuara pas afatit të përcaktuar konsiderohen të pranueshme, nëse data në dërgesën postare, ose çfarëdo dëshmie tjetër për datën e dërgimit, dëshmon se ajo është dërguar para kalimit të afatit për dorëzimin e aplikacioneve.

Zyra e Personelit

TAGS: Komuna e Prizrenit, PrizrenKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

 

Shikime 5009
Kategoria Edukim
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prizren
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC