1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi punësimi

TEB Sh.A është një nga bankat më me reputacion në Kosovë dhe është pjesë e brendit të njohur bankar në Turqi e mbështetur nga autoriteti ndërkombëtar BNP Paribas.

TEB tani është duke kërkuar kandidatë të kualifikuar për pozitën e HR SupervisorZyrën Qendrore.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Ndjek operacionet e përditshme të departamentit, duke siguruar përputhje me të gjitha politikat, procedurat, rregulloret dhe standardet e Bankës
 • Planifikon, zhvillon, propozon, zbaton dhe vlerëson strategjitë e burimeve njerëzore duke përfshirë politikat, programet dhe procedurat, për të adresuar nevojat për burime njerëzore të bankës
 • Mbikqyr dhe menaxhon procesin e pagave për të gjithë punonjësit
 • Siguron përpunim në kohë dhe të saktë të transaksioneve të listës së pagave duke përfshirë pagat, përfitimet, zbritjet, taksat dhe çështje të tjera të lidhura
 • Mirëmban të dhënat e listës së pagave dhe sigruon përputhjen me ligjet në fuqi dhe praktikat e grupës.
 • Zgjidh mospërputhjet e listës së pagave dhe i përgjigjet pyetjeve të punonjësve në lidhje me listën e pagave
 • Siguron që të gjitha praktikat e listës së pagave, kompensimit dhe përfitimeve të jenë në përputhje me kërkesat rregullatore.
 • Përgatit raportet e nevojshme për organet rregullative, grupin dhe manaxhement-in.
 • Zhvillon, zbaton dhe menaxhon politikat dhe programet e kompensimit.
 • Përgjegjës për realizimin e anketave të rregullta të pagave dhe hulumtimin e tregut për të siguruar paketa konkurruese të kompensimit.
 • Ruan konfidencialitetin e të dhënave të punonjësve dhe informacioneve të ndjeshme
 • Ofron këshilla dhe udhëzime në kohë dhe të sakta për menaxherët dhe stafin për një gamë të gjerë politikash dhe procedurash të BNJ
 • Bën analiza të nevojshme të të dhënave sipas kërkesës së Përgjegjësit të Departamentit
 • Asiston në procesn e planifikimit dhe buxhetimit

Kërkesat për njohuri dhe aftësi:

 • Diplomë universitare në fushë relevante
 • 5 vite përvojë bankare në detyra të ngjashme
 • Aftësi të nevojshme në përdorimin e aplikacioneve MS Office
 • Aftësi për të përcaktuar politika dhe procedura në lidhje me kërkesat e punës
 • Nivel i duhur i njohurive të gjuhës angleze
 • Të ketë patentë shoferin - Kategoria B

Aplikimi duhet të bëhet online përmes ueb faqes së bankës www.teb-kos.com. Për të aplikuar ju lutemi referojuni Mundësive të Karrierës dhe ndiqni linkun https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Afati i fundit për aplikim është 16.07.2024. Aplikacionet e paplotësuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.


Employment Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable Bank in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkiye supported by international power of BNP Paribas.

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of HR Supervisor in Head Office.

Primary Responsibilities:

 • Ensure that information owned or under custody of the Bank is protected from unauthorized access, use, perusal, inspection, disclosure, recording, modification, disruption, or destruction
 • Follows day-to-day operations of the department, ensuring compliance with all Bank’s policies, procedures, regulations, and standards of practice.
 • Plan, develop, implement and evaluate human resources strategies including policies, programs and procedure, to address bank’s human resources needs
 • Oversee and manage the end-to-end payroll process for all employees.
 • Ensure timely and accurate processing of payroll transactions including salaries, benefits, deductions, taxes, and other related matters.
 • Maintain payroll records and ensure compliance with, state, and local payroll, wage, and hour laws and best practices.
 • Resolve payroll discrepancies and answer payroll-related inquiries from employee
 • Ensure all payroll, compensation, and benefits practices comply with regulatory requirements.
 • Prepare and submit necessary reports to government agencies, group and management.
 • Develop, implement, and manage compensation policies and programs.
 • Conduct regular salary surveys and market research to ensure competitive compensation packages.
 • Analyze compensation data and prepare reports to support decision-making
 • Maintain confidentiality of employee records and sensitive information
 • Responsible for health insurance evidence and declaration to respective institution
 • Provide timely and accurate advice and guidance to managers and staff on a wide range of HR policies and procedures
 • Makes necessary data analyzes as per request of Department Head
 • Assist in the process of budged planning

Knowledge and skill requirements:

 • University degree in any relevant subject, preferred
 • 5 years banking experience in similar duties
 • Required proficiency in of MS Office applications
 • Ability to establish policies and procedures related to job demands
 • Good level of English Language
 • Driving license Category B

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 16.07.2024. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

 

 

Kategoria Burime Njerëzore
Skadon 16/07/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet