1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi Punësimi

TEB është duke kërkuar kandidatë të kualifikuar për pozitën: Mbikëqyrës për Departamentin e Monitorimit të Kredive i cili do t'i raportojë drejtpërdrejtë Zyrtarit Kryesor të Rrezikut.

Përgjegjësitë:

 • Monitorimi dhe raportimi lidhur me Rrezikun e Kredisë
 • Përgjegjës për përgatitjen e raporteve të Komitetit për Kreditë në Vrojtim dhe të Dyshimta.
 • Analizimi i bilancit të gjendjes dhe rejtingut (vlerësimit) të kompanisë
 • Zbatimi i praktikave më të mira për monitorimin e kredisë
 • Analizimi i bilancit të gjendjes të kompanive, vlerësimi i formularit të monitorimit të kredisë.
 • Raportimi tek Zyrtari Kryesor i Rrezikut (ZKR) për treguesit e paralajmërimit të hershëm të monitorimit të kredisë dhe detyra të tjera të ndërlidhura.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Diplomë universitare
 • Të paktën 5 vjet përvojë bankare në fushën e alokimit ose monitorimit të kredisë
 • Njohuri të mira të analizës së bilancit të gjendjes
 • Të kuptuarit e produkteve dhe shërbimeve bankare
 • Njohuri të duhura lidhur me ligjin bankar dhe rregulloreve përkatëse për rrezikun e kredisë
 • Njohuri të duhura në MS Office
 • Niveli i duhur i njohjes së gjuhës angleze është i domosdoshëm,

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 15.07.2024. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.


Employment Opportunity

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of: Supervisor Credit Monitoring Department who will report directly to the Chief Risk Officer.

Responsibilities:

 • Monitor and report Credit Risk
 • Responsible for preparation of WACLIST- DOUBFULL Committee reports.
 • Analyzing the firm balance sheet and rating
 • Implementing best practices on credit monitoring
 • Analyzing the balance sheet of the companies, evaluating the credit monitoring form.
 • Reporting CRO on credit monitoring early warning indicators and other related duties

Qualifications required:

 • University degree
 • At least 5 years banking experience on credit allocation or monitoring field
 • Good knowledge of balance sheet analysis
 • Understanding of banking products and services
 • Good knowledge on banking law and related regulation on credit risk
 • Good knowledge in MS Office
 • Good level of English is a must,

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying is 15.07.2024. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

 

 

 

 

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet