Komuna e Malishevës

Punëtor/e teknik

	 	 

K O N K U R S

Për plotësimin  e vendit të punës

Viti shkollor 2019/2020

Nr.

Niveli, Shkolla

Pozita

Vendi i lirë

Numri i pozitave

orë

1

SHFMU" Vesel Pagarusha" në Pagarushë

Punëtor/e teknik

Vendi i lirë

1

40

  1. Aplikacionit i bashkëngjiten këto dokumente:
  • Formulari i aplikimit
  • Rezymeja personale (CV)
  • Dokumenti personal(letërnjoftimi ose pasaporta)
  • Diplomat e kualifikimit(ose certifikatat),
  • Certifikata që nuk jeni nën hetime
  • Dëshmitë e përvojës në institucionet arsimore ( nëse ka)
  • Certifikata e lindjes
  1. Kushtet dhe kriteret e përzgjedhjes së kandidatit për punëtor teknik ( pastrues)

Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të kritereve të përcaktuara me akte juridike.

Kriteret e kualifikimit,për punëtor teknik

Shkolla e mesme e ulët

III. Mosplotësimi i saktë dhe i qartë i formularit të aplikimit, aplikacionet e pakompletuar dhe ato që dorëzohen pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim, përkatësisht refuzohen.

Si informata të sakta dhe të vërteta do të konsiderohen vetëm ato informata, të cilat janë të dëshmuar me dokumente( jo ata që janë vetëm të deklaruara pa dëshmi)

Për intervistë do të ftohën ata kandidat të cilët i plotësojnë kushtet sipas akteve ligjore të cekura.

Lista e ngushtë e aplikantëve që ftohen për intervistë dhe orari i intervistave publikohet në ueb- faqen e Komunës së Malishevës.

Të gjitha dokumentet duhet të jenë kopje dhe ato nuk kthehen, ndërsa origjinalet do të kërkohen me rastin  e intervistimit.

Afati dhe mënyra e aplikimit

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes së konkursit në mjetet e informimit publik, duke filluar nga data e publikimit më: 21.08.2018 deri më datën:03.09.2019

Aplikacioni i kompletuar (me të gjitha dokumentet e kërkuar) duhet të dorëzohet përmes protokollit, përkatësisht përmes zyrës së pritjes së palëve, në objektin e ri të Komunës së Malishevës.

TAGS:  Komuna e Malishevës, PrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

 

 

 

 

Shikime 655
Kategoria Të tjera
Skadon 14 ditë
Orari Full Time
Lokacioni
KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC