1
PREMIUM PLUS

Inxhinier/e i/e Ndërtimtarisë (Alb/Srb)

Ruaj
KRU "Drini i Bardhë" SH.A
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Në bazë të Ligjit të punës, statutit të Kompanisë dhe rregullores për sistematizimin e vendeve të  punës,Ud i Kryeshefi Ekzekutiv i KRU “Drini i Bardhë” Sh. A, me datën 28.06.2024 vendosi të shpallë këtë:

K O N K U R S 

Për plotësimin e pozitës

 1. Inxhenier/e i Ndertimtarisë

I përgjigjet: Kryeshefit Ekzekutiv.

Vendi i Punës: Pejë. Një pozite (1).

Paga: Bruto në muaj 450 € 

       Kohëzgjatja e emërimit: me Kontratë për punë dhe detyra specifike 120 ditë. 

Detyrat e punës janë;

 • Përpilimin e Projekteve,
 • Përgatitjen e ofertave për procedura të  prokurimit,
 • Bën përgatitjen e objekteve të ujitjes në fillim të sezones dhe në mbarim përgatitja për dimër, Si dhe punët profesionale  për  çështje teknike,
 • Përpilon Raportin e  gjendjes në objekte , zgjedhjet e nevojshme dhe mbikëqyrja e kryerjes së punëve në objektet e Kompanisë,
 • Të kryej edhe punë  tjera sipas direktivave të KE,
 • Për punën e tij/saj i përgjigjet  KE.

Kushtet për lidhjen e marrdhënjes së punës:

 • Fakulteti  i Ndërtimtarisë,
 • Përvoja e punës prej 3 vjet në profesion,
 • Njohja e punës më kompjuter programet,,Word,,Excel,etj,
 • Ai /Ajo duhet të jenë në gjendje të punojë nën presion, të ketë moral të fortë për punë dhe integritet të nivelit të lartë,
 • Vendimin për themelimin e marrdhënjes së punës e merr Kryeshefi Ekzekutiv i Kompanisë.

Aplikacionit duhet bashkangjitur edhe këto dokumente:

 • CV-ja (Biografia),
 • Kopja e letërnjoftimit, dëshminë e përvojës së punës në profesion e dëshmuar me trust.
 • Diplomën për kualifikimin e kërkuar-kopje.
 • Dëshminë se nuk jeni nën hetime, jo më të vjetër se gjashtë (6) muaj.

Procedura për aplikim:

Aplikacionet e kompletuara sipas këtij konkursi dërgohen në Zyren e Asistentes Administrative  NP. K.R.U”Drini i Bradhë”SH.A në adresën Rr.” Mbretëresha Teutë”Nr.85 -Pejë, Konkursi është i hapur nga data 28.06.2024 deri më date: 12.07.2024,  aplikacionet mund të dorzohen nga ora 8:00 deri në ora ora16:00. 

Paraqitja e kërkesave: 

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara do të refuzohen. 

 Në rast të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e     ngushtë do të kontaktohen. Kandidatët të cilët do të jenë të përzgjedhur dhe të ftuar në intervistë duhet t’i sjellin në shikim dokumentet origjinale.


Na osnovu Zakona o radu, Statuta Kompanije i Pravilnika o sistematizaciji radnih mesta, Izvršni Direktor KRU „Drini i Bardhe“ Š. A, 28.06.2024. odlučio je da ovo objavi:

K O N K U R S

Za popunjavanje pozicija

 1. Građevinski Inženjer

Da popunite poziciju:

 1. Inženjer i. of Construction.

Odgovori: Glavni izvršni direktor.

Mesto rada: Peć. Položaj (1).

Plata: Bruto mesečno 450€

 Trajanje imenovanja: Ugovar o radu na posebne poslove i zadatke od 120 dana.

Radne obaveze:

Pored obaveza predviđenih zakonom, Statutom Kompanije i Kodeksom ponašanja,

Radne obaveze su;

 • Kompilacija projekata,
 • Priprema ponuda za procedure nabavki,
 • Vrši pripremu objekata za navodnjavanje na početku sezone i završavamo pripreme za zimu, kao i stručne poslove za tehnička pitanja,
 • Sastavlja izveštaj o stanju u objektima, potrebnim izborima i nadzoru nad izvođenjem radova u objektima Preduzeća,
 • Za obavljanje drugih poslova u skladu sa direktivama EK,
 • EK je odgovoran za svoj rad.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

 • Građevinski fakultet,
 • Radno iskustvo od 3 godine u struci,
 • Poznavanje računarskih programa, Vord, Ekcel i dr.
 • On/ona mora biti u stanju da radi pod pritiskom, ima jaku radnu etiku i visok nivo integriteta,
 • Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi izvršni direkto

  Kompanija.Uz prijavu je potrebno priložiti i sledeća dokumenta:

 • CV (biografija),
 • Kopija lične karte, dokaz o radnom iskustvu overen od poverenja
 • diploma za traženu stručnu spremu – kopija,
 • Dokaz da niste pod istragom, ne stariji od šest (6) meseci.

Aplikacija postupak:

Popunjene prijave po ovom konkursu šalju se u Kancelariju administrativnog pomoćnika NP. K.R.U"Drini i Bradhe"SH.A na adresi Rr." „Mroneresha Teute“ br. 85 Peć, konkurs je otvoren od 28.06.2024 do 12.07.2024, prijave se mogu predati od 8:00 do 16:00 časova.

Predstavljanje zahteva:

Prijave poslate posle poslednjeg datuma neće biti prihvaćene. Nepotpune prijave će biti odbijene.

 U slučaju većeg broja prijavljenih, biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor. Kandidati koji budu izabrani i pozvani na intervju moraju poneti originalna dokumenta.

Kategoria Inxhinieri
Skadon 12/07/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Pejë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet