1
PREMIUM

Zyrtar/e për Përcjelljen e Procedurave të Prokurimit (Aolb/Srb)

Ruaj
KOSTT Sh.a
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Bazuar në nenin 8 të Ligjit të punës nr. 03/L-212 të Republikës së Kosovës, nenin 5 (paragrafi 1, 2, 4, 5) dhe nenit 7 të Udhëzimit Administrativ MFPT-nr. 01/2024 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, nenin 6.2 dhe 9.2 të Politikës së rekrutimit, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut-KOSTT sh. a. për plotësim të vendit të lirë të punës si më poshtë, rishpall: 

KONKURS PUBLIK

Titulli i vendit të punës:                              Zyrtar/e për përcjelljen e procedurave të prokurimit
Ndërmarrja:                                                  KOSTT - Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut Sh.A.
Numri referues:                                           1.10.1.2
Kohëzgjatja e kontratës:                            Për kohë të pacaktuar
Orari i punës:                                                Puna me orar të plotë
Lartësia e pagës bazë mujore:                  872 euro
Numri i kryesve:                                           1
Kushtet e punës:                                          Puna në zyre
Vendi i punës (lokacioni):                          Selia Qendrore e KOSTT-it, Prishtinë
Mënyra e aplikimit:                                     Adresa elektronike (email)

Përmbledhje e detyrave për pozitën: Zyrtar/e për përcjelljen e procedurave të prokurimit

Mbështetë Përgjegjësinë e Njësisë në mbarëvajtjen e procedurave në përputhshmëri me Ligjin mbi Prokurimin Publik të Kosovës.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

 • Merr pjesë në aktivitetet e prokurimit  lidhur me procedurat e prokurimit publik për mallra, punë dhe shërbime për kërkesat e KOSTT SH.A
 • Merr pjesë dhe udhëheq hapjen e tenderëve, përgatitjen e  procesverbaleve të hapjes
 • Merr pjesë dhe mbështetë proceset e vlerësimit të tenderëve, është përgjegjës për vlerësimin administrativ të tenderëve, vëzhgon zbatimin e Ligjit mbi Prokurimin Publik të Kosovës, si dhe  ruajtjen dhe mirëmbajtjen e të dhënave të azhurnuara të tenderuesve
 • Përgjegjës për hartimin e formave me vlerë minimale deri në 1,000€, përgatitë, shpërndan dhe pranon ofertat dhe përcjellë zbatimin e Ligjit mbi Prokurimin Publik për këto procedura
 • Përgjegjës për përcjellje të faturave deri në përfundim të projektit
 • Raporte mujore dhe vjetore për vlera minimale për KRPP
 • Përgatitë Njoftime për Kontratë, Dosje të tenderit për të gjitha procedurat e Prokurimit
 • Përpilon raportet e vlerësimit të ofertave dhe dërgimi i tyre për aprovim tek Përgjegjësi/Drejtori i Departamentit të Prokurimit
 • Përpilimi i njoftimeve për Operator Ekonomik (OE) të Suksesshëm, Pasuksesshëm, kërkesa për sqarim, etj.
 • Përgatitja e Raporteve javore, mujore, tremujore, dhe vjetore lidhur me progresin e procedurave të prokurimit për vlera minimale dhe të tjera për  Drejtorin e  Departamentit të Prokurimit
 • Njoftime për dhënie të kontratës, Njoftime për nënshkrim të kontratës për procedura me vlera minimale  në KRPP

Të tjera

Përgjegjës për punë tjera të prokurimit që kërkohen nga ana e Përgjegjësit të Njësisë për përcjelljen e procedurave të prokurimit dhe kontrata.

Kërkesat profesionale/Kualifikimet, aftësitë dhe shkathtësitë tjera:

Shkollimi:                      Diploma universitare
Dega/drejtimi/lëmia:  Juridik, Ekonomik, Administratë Publike apo Administrim Biznesi

 • Certifikatë  themelore profesionale e Prokurimit  e lëshuar nga KRPP dhe IKAP 
 • Përvojë pune profesionale, në prokurim publik, ose financa së paku tri vite
 • Njohje e gjuhës  shqipe dhe angleze në të folur, shkruar dhe kuptuar
 • Njohja e punës me kompjuterë (Microsoft Office)
 • Aftësi për punë në nivel të lartë të besueshmërisë
 • Aftësi për punë nën presion dhe me afate të kufizuara kohore

Njoftimi me rezultatin e konkursit

Sipas udhëzimit administrativ nr. 01/2024 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik aplikantët/kandidatët do të njoftohen pas çdo faze të zhvillimit të procesit të vlerësimit të kandidatëve

Mënyra e vlerësimit të aplikantëve/kandidatëve 

Sipas udhëzimit administrativ nr. 01/2024 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik Testi me shkrim vlerësohet deri në shtatëdhjetë (70) pikë

Intervista deri në njëzet (20) pikë

Jetë përshkrimi (CV) deri në dhjetë (10) pikë

Mënyra e aplikimit 

Aplikimi bëhet përmes email adresës elektronike. Dokumentet duhet të ngarkohen sipas kërkesave të konkursit. Pasi të dërgoni aplikimin tuaj përmes email adresës elektronike do të pranoni një email për konfirmim të pranimit të email-it tuaj. Nëse nuk keni pranuar email-in konfirmues, atëherë shkruani në email adresën punesimi@kostt.com (vetëm në rastin kur pas aplikimit nuk e keni pranuar email-in konfirmues).

Dokumentet që duhet të ngarkohen dhe dërgohen si pjesë e aplikimit dhe mënyra e dërgimit të tyre:

Gjatë aplikimit për pozitën në fjalë kandidatët duhet të kenë kujdes hapat e aplikimit:

KOSTT ofron mundësi të barabarta të punësimit për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës si dhe inkurajon kandidatët e gjinisë femërore dhe të rinjtë që të aplikojnë për këto vende pune.

Vërejtje: Gjatë aplikimit, aplikantët/kandidatët duhet të kenë gjithashtu kujdes, si në vijim:

Nëse nuk e deklaroni që anëtari i familjes suaj është në marrëdhënie pune me KOSTT, në cilëndo fazë të zhvillimit të vlerësimit të kandidatit që vërtetohet, aplikacionet-CV-të tuaja do të refuzohen.

Aplikacionet e dërguara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa ato të mangëta ose ato që nuk janë në formatin e kërkuar më lartë do të refuzohen.

Aplikacionet do të pranohen vetëm nga kandidatët, të cilët i plotësojnë kërkesat/kriteret e konkursit të shpallur në mjetet e informimit dhe në webfaqen zyrtare të KOSTT-it.

Dokumentacioni shtesë të dërguara nga kandidati pas përfundimit të afatit të aplikimit nuk mund të kërkohet dhe as të pranohet.

Kalendari i përafërt: Pas përfundimit të afatit të aplikimit, brenda 20 dite testimi me shkrim, brenda 15 dite intervista, brenda 5 dite njoftimi final, si dhe brenda 15 dite lidhje e marrëdhënies së punës me kandidatin e suksesshëm.

Kalendari i përafërt do të aplikohet në rast se nuk  ka ankesa të cilat e pezullojnë afatin e paraparë të rrjedhës së procesit të konkursit sipas UA nr. 01/2024.

Dokumentet origjinale të cilat i vërtetojnë faktet e theksuara në aplikacion-CV duhet të prezantohen në momentin e intervistimit.

Konkursi mbetet i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit dhe në webfaqen e KOSTT, nga data 27.06.2024  deri më 11.07.2024 ora 24:00.


Na osnovu člana 8. Zakona o radu br. 03/L-212 Republike Kosovo, člana 5. (stav 1, 2, 4, 5) i člana 7. Administrativnog uputstva MFRT-br. 01/2024 o regulisanju konkursnih postupaka u javnom sektoru, člana 6.2 i 9.2 Politike regrutovanja, Operator sistema, prenosa i tržišta-KOSTT a. d. za popunjavanje slobodnog radnog mesta u nastavku, ponovo raspisuje: 

JAVNI KONKURS 

Naziv radnog mesta:                                                   Službenik za praćenje postupaka javne nabavke
Preduzeće:                                                                    KOSTT - Operator sistema, prenosa i tržišta A.D.
Referentni broj:                                                             1.10.1.2
Trajanje ugovora:                                                         Na neodređeno vreme
Radno vreme:                                                                Posao sa punim radnim vremenom
Visina osnovne mesečne zarade:                              872 evra
Broj izvršilaca:                                                               1
Uslovi rada:                                                                    Rad u kancelariji
Radno mesto (lokacija):                                              Centralno sedište KOSTT-a, Priština

Pregled dužnosti za poziciju: Službenik za praćenje postupaka javne nabavke

Podržava odgovorno lice Jedinice u odvijanju postupaka u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Kosova.

Glavne dužnosti i odgovornosti

 • Učestvuje u aktivnostima javne nabavke u vezi sa postupcima javnih nabavki roba, radova i usluga za potrebe KOSTT A.D
 • Učestvuje i vodi otvaranje ponuda, pripremu zapisnika o otvaranju ponuda
 • Učestvuje i podržava procese ocenjivanja tendera, odgovoran je za administrativnu procenu tendera, prati sprovođenje Zakona o javnim nabavkama Kosova, kao i čuvanje i održavanje ažuriranih podataka ponuđača
 • Odgovoran za izradu obrazaca minimalne vrednosti do 1.000€, priprema, distribuira i prihvata ponude i prati sprovođenje Zakona o javnim nabavkama za ove postupke
 • Odgovoran za praćenje faktura do kraja projekta
 • Mesečni i godišnji izveštaji za minimalne vrednosti za RKJN
 • Priprema obaveštenja o ugovoru, tenderske dosijee za sve procedure javne nabavke
 • Sastavlja izveštaje o proceni ponuda i šalje ih na odobrenje šefu/direktoru Odeljenja za javne nabavke
 • Sastavljanje obaveštenja za uspešne i neuspešne ekonomske operatere (EO), zahteva za pojašnjenje, itd.
 • Izrada sedmičnih, mesečnih, tromesečnih i godišnjih izveštaja o napretku procedura javne nabavke za minimalne vrednosti i ostalo za direktora Odeljenja za javne nabavke
 • Obaveštenja o dodeli ugovora, obaveštenja o potpisivanju ugovora za procedure sa minimalnim vrednostima u RKJN

Drugo

Odgovoran za druge poslove javne nabavke koje zahteva odgovorno lice Jedinice za praćenje postupaka javne nabavke i ugovora.

Profesionalni zahtevi/ostale kvalifikacije, veštine i sposobnosti:

Obrazovanje:          Univerzitetska diploma
Fakultet/smer:       Pravni, ekonomski fakultet, javna administracija ili poslovna administracija

 • Osnovni profesionalni sertifikat za javne nabavke izdat od RKJN i KIJA 
 • Profesionalno radno iskustvo, u poslovima javnih nabavki ili finansija najmanje tri godine
 • Poznavanje albanskog i engleskog jezika u govoru, pisanju i razumevanju
 • Poznavanje rada sa računarima (Microsoft Office)
 • Sposobnost rada na visokom nivou pouzdanosti
 • Sposobnost rada pod pritiskom i sa ograničenim rokovima

Saopštavanje rezultata konkursa

Prema administrativnom uputstvu br. 01/2024 o regulisanje procedura konkursa na javnom sektoru, aplikanti/kandidati će biti obavešteni nakon svake faze procesa ocenjivanja kandidata

Način ocenjivanja aplikanata /kandidata

Prema administrativnom uputstvu br. 01/2024 o regulisanju konkursnih postupaka u javnom sektoru Pismeni test se ocenjuje do sedamdeset (70) bodova

Intervju do dvadeset (20) bodova

Biografija (CV) do deset (10) bodova

Način apliciranja

Aplikacija se vrši putem elektronske email adrese. Dokumenti moraju biti otpremani u skladu sa zahtevima konkursa. Nakon podnošenja prijave, putem elektronske pošte na e-mail adresu primićete e-mail za potvrdu prijema Vašeg e-maila. Ako niste primili e-mail za potvrdu, onda pišite na e-mail adresi punesimi@kostt.com (samo ako niste primili e-mail potvrde nakon prijave).

Dokumenti koji se otpremaju i šalju kao deo aplikacije i način njihovog slanja:

Prilikom prijavljivanja na predmetnu poziciju, kandidati treba da vode računa o koracima prijave:

 • Prijava se vrši isključivo putem elektronske (pošte) adrese punesimi@kostt.com 
 • U e-mail za prijavu moraju biti priložena (otpremljena) sledeća dokumenta:
 • Aplikacija-CV (ver. 4.0) preuzeta sa službene veb stranice KOSTT A.D.: www.kostt.com
 • Dokaz o stručnoj spremi: Univerzitetska diploma, skenirana u .pdf formatu i priložena uz mejl (ako je diploma stečena u inostranstvu, mora se priložiti potvrda o nostrifikaciji diplome ili akt kojim se dokazuje da je diploma u postupku nostrifikacije, pod uslovom da se nostrifikacija diplome dostavi do momenta potpisivanja akta o imenovanju na radno mesto.
 • Dokaz o profesionalnom iskustvu: Radna potvrda (referenca) od vaših prethodnih ili sadašnjih poslodavaca koja dokazuje vaše iskustvo u struci koju imate. Potvrda (referenca) mora sadržavati datum početka i završetka vašeg zaposlenja ili angažmana kod vašeg poslodavca.
 • Drugi dokazi o dokumentima prema uslovima i kriterijumima javnog konkursa.

KOSTT nudi jednake mogućnosti zapošlјavanja za sve građane Republike Kosovo i podstiče kandidate ženskog pola i mlade lјude da se prijave za ove poslove.

Napomena: Prilikom prijave, aplikanti/kandidati takođe trebaju biti oprezni o sledećem:

Ako ne prijavite da je član vaše porodice u radnom odnosu sa KOSTT-om, u bilo kojoj fazi izrade procene kandidata koja je verifikovana, vaše prijave-biografije će biti odbijene.

Prijave poslate nakon navedenog roka neće biti prihvaćene, dok će one nepotpune ili one koje nisu u gore navedenom formatu biti odbijene.

Prijave će biti prihvaćene samo od kandidata koji ispunjavaju uslove/kriterijume konkursa objavljene u sredstvima informisanja i na zvaničnom sajtu KOSTT-a.

Dodatna dokumentacija koju kandidat pošalje nakon isteka roka za prijavu ne može se tražiti niti prihvatiti.

Okvirni kalendar: Po isteku roka za prijavu, u roku od 20 dana pismeni test, u roku od 15 dana intervju, u roku od 5 dana konačno obaveštenje, kao i u roku od 15 dana zaključenje radnog odnosa sa uspešnim kandidatom.

Okvirni kalendar će se primenjivati ​​u slučaju da nema žalbi koje suspenduju prethodni rok za tok konkursnog procesa prema AU br. 01/2024.

Originalni dokumenti koji dokazuju činjenice istaknute u prijavi-CV-u moraju biti predočeni u vreme intervjua.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavlјivanja u sredstvima informisanja i na internet stranici KOSTT-a, od 27.06.2024. do 11.07.2024. godine u 24:00 časa.

Kategoria Administratë
Skadon 11/07/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet