1
PREMIUM

Inxhinier/e për Operim të Tregut (Alb/Srb)

Ruaj
KOSTT Sh.a
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Bazuar në nenin 8 të Ligjit të punës nr. 03/L-212 të Republikës së Kosovës, nenin 5 (paragrafi 1, 2, 4, 5) dhe nenit 7 të Udhëzimit Administrativ MFPT-nr. 01/2024 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, nenin 6.2 dhe 9.2 të Politikës së rekrutimit, Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut-KOSTT sh. a. për plotësim të vendit të lirë të punës si më poshtë, rishpall: 

KONKURS PUBLIK

Titulli i vendit të punës:                           Inxhinier/e për operim të tregut
Ndërmarrja:                                                KOSTT - Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut Sh.A.
Numri referues:                                         1.8.1.2
Kohëzgjatja e kontratës:                          Për kohë të pacaktuar
Orari i punës:                                             Puna me orar të plotë
Lartësia e pagës bazë mujore:               928 euro
Numri i kryesve:                                        1
Kushtet e punës:                                       Puna në zyre
Vendi i punës (lokacioni):                        Selia Qendrore e KOSTT-it, Prishtinë
Mënyra e aplikimit:                                   Adresa elektronike (email)

Përmbledhje e detyrave për pozitën: Inxhinier/e për operim të tregut

Inxhinieri për Operim të tregut ofron tërë mbështetjen administrative për Menaxherin për Operimin e Tregut si dhe kryen detyrat e përcaktuara sipas praktikave më të mira.

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

Procesi i nominimit të programeve kontraktuale të palëve në tregun e energjisë elektrike

 • Pranon informata për parashikimin e konsumit  nga Operatori i Sistemit për ditën që pason   dhe realizimin e programit ditorë 
 • Pranon nominimet kontraktuale nga palët pjesëmarrëse në tregun e energjisë elektrike për ditën që pason 
 • I dërgon sektorit për planifikim afatshkurtër programin e prodhimit, konsumit dhe shkëmbimit ndërkufitar në mënyrë që të analizohet realizimi fizik i tij 
 • Pranon konfirmimin nga Operatori i Sistemit se a është i realizueshëm programi i nominuar  
 • Verifikon përputhshmërinë e nominimeve kontraktuale mes pjesëmarrësve dhe kërkon nga palët të korrigjojnë nominimet në rast mospërputhshmërisë
 • Verifikon përputhshmërinë e programeve të shkëmbimeve ndërkufitare dhe bën harmonizimin e tyre me TSO-të fqinje
 • Dërgon të dhënat e harmonizuara te entiteti koordinues në hierarkinë më lartë
 • Pranon informatat nga entiteti më i lartë hierarkik për përputhshmërinë e programeve ndërkufitare
 • Njofton palët në treg për miratimin e programeve të tyre dhe ndryshimeve eventuale si pasojë e çfarëdo mospërputhje.
 • Dorëzon programin e miratuar final Qendrës dispeçerike 
 • Dërgon raportin e programit të miratuar te ZRrE dhe MZhE

Procesi i nominimit të Gjeneratorëve BRE

 • Pranon nominimet një ditë para (D-1) nga Gjeneratorët BRE
 • Pranon rinominimet gjatë ditës së operimit (D) nga Gjeneratorët BRE
 • Verifikon përputhshmërinë e nominimeve me afatet kohore në Marrëveshjet për Blerje të Energjisë dhe Rregullat e Tregut
 • Njofton Gjeneratorët BRE për miratimin e programeve të tyre dhe ndryshimeve eventuale si pasojë e çfarëdo mospërputhje
 • Mirëmban bazën e të dhënave të nominimeve dhe rinominimeve të Gjeneratorëve BRE

Organizimi i blerjes dhe shitjes së energjisë elektrike te prodhuar nga BRE në harmoni me Rregullën e Skemës Mbështetese për BRE dhe Rregullat e Tregut

 • Pranon Parashikimin Mujor të çdo Furnizuesi për marrjen e pritshme të konsumatorëve për një muaj para
 • Mbledh Parashikimet Mujore të të gjithë Furnizuesve dhe kalkulon Përpjesën e BRE për secilin Furnizues për muajin relevant
 • Mbledh totalin e energjisë së nominuar nga BRE dhe u ndanë Furnizuesve proporcionalisht për kërkesën individuale të secilit Furnizues në konsumin total të energjisë elektrike në Kosovë, bazuar në planet mujore të konsumit të energjisë elektrike (parashikimet) të Furnizuesve
 • Dërgon totalin e energjisë së nominuar nga BRE tek Operatori i Sistemit
 • Deklaron totalin e energjisë së nominuar nga BRE për Llogarinë e OT për BRE dhe iu dorëzon Nominimet Kontraktuale secilit Furnizues
 • Mirëmban bazën e të dhënave të Llogarisë së OT për BRE, të parashikimeve mujore dhe Nominimeve Kontraktuale për secilin Furnizues

Kalkulimi i alokimit të prodhimit vendor për furnizuesit të shërbimit universal USS dhe për humbjet e OSSH dhe OST

 • Pranon parashikimin e prodhimit nga gjeneruesit e prodhimit vendor
 • Pranon parashikimin e konsumit të  furnizuesit të shërbimit universal
 • Pranon parashikimin e humbjeve OSSH nga Operatori i Shpërndarjes
 • Pranon parashikimin e humbjeve OST nga Operatori i Sistemit
 • Kalkulon alokimit të prodhimit vendor për furnizuesit të shërbimit universal USS dhe për humbjet e OSSH dhe OST sipas parashikimit të tyre
 • Njofton palët relevant lidhur me alokimin e  prodhimit vendor

Operimi i Ankandit për alokimin e  kapaciteteve interkonektive

 • Pranon informata nga OS për kapacitetet ndërkufitare në kufijtë e KOSTT dhe TSO-ve fqinje dhe i publikon në web faqen e KOSTT kapacitetet transmetuese të disponueshme për ankandet vjetore, mujore dhe ditore
 • Mirëmban regjistrin e palëve që kanë të drejtë pjesëmarrje në ankandin e kapaciteteve ndërkufitare
 • Organizon ankandet vjetore, mujore dhe në rast nevoje ditore për alokimin e kapaciteteve transmetuese në kufijtë e KOSTT në përputhje me marrëveshjet bilaterale me TSO-të fqinje
 • Njofton palët që kanë fituar të drejtat fizike transmetuese Shkëmben informatat me TSO-të fqinje për palët që kanë fituar të drejtat fizike transmetuese në kufirin ndërmjet tyre

Kur alokimi i kapaciteteve të bëhet nga SEE CAO (Zyra për alokimin e Koordinuar) do të:

 • Dërgon programin e skedulimit ndërkufitar (CAS) the të dhënat e tjera të nevojshme në zyrën e alokimit të Koordiuar (CAO)
 • Pranon (të drejtat fizike transmetuese për palët tregtare) dhe raportet  nga SEE CAO lidhur me alokimin e kapaciteteve interkonektive

Operimi i Ankandeve të tregut  të organizuar 

  • Bën pranimin e ofertave për shitje dhe ofertave për blerje të energjisë elektrike për mbulimin e humbjeve, blerja/shitja e energjisë për shërbimet ndihmëse: programin e kompenzimit

 

 • Njofton  pjesëmarrësit në Tregun e energjisë elektrike dhe Operatorin e Sistemit të Transmisionit mbi rezultatet e ankandit të tregut të organizuar dhe informata tjera rreth tregut

 

Organizimin i tregut të balancimit të energjisë elektrike ex-ante 

 • Bën grumbullimin e ofertave, përpilimin e listës së përparësisë ekonomike dhe përcjelljen e saj tek Operatori i Sistemit 

Tregu i përbashkët Kosovë- Shqipëri (APEX)

Kryen detyrat operative lidhur me operimin e tregut të përbashkët:

 • Dërgon kapacitetet ndërkufitare ATCs/CZCs për kufirin Kosovë- Shqipëri 
 • Pranon rezultatet preliminare  të bashkimit të tregut XK-AL
 • Dërgon konfirmimin për rezultatet preliminare  të bashkimit të tregut XK-AL
 • Panon rezultatet përfundimtare rreth bashkimit të tregut ATCs/CZCs si dhe nominimet e mbrendshme ndërmjet palëve tregtare dhe bursës (ALPEX)
 • Dorëzon ofertat për shitje ose për blerje në platformën e përbashkët të tregtimit për blerjen e humbjeve ose për produkte të tjera sipas rastit

Të tjera

Bashkëpunon me stafin e sektorit të Barazimit Përfundimtar dhe  Administrimit dhe Zhvillimit të Tregut në përmbushjen e obligimeve që dalin nga Rregullat e Tregut.

Kryen detyra tjera të cilat kërkohen nga Drejtori i Departamentit të Operimit të Tregut të cilat janë të nevojshme për operimin efektiv të KOSTT-it.

Kërkesat profesionale/Kualifikimet, aftësitë dhe shkathtësitë tjera:

Shkollimi:                     Diploma universitare në Inxhinieri
Dega/drejtimi/lëmia:  Preferohet dega e energjetikës

 • 1 vit përvojë pune profesionale
 • Njohja e domosdoshme e procesimit të tekstit (MS Word) dhe llogaritjeve tabelare (MS Excel)
 • Aftësi të mira komunikimi 
 • Kapacitet për punë ekipore 
 • Njohja e mirë e gjuhës angleze

Njoftimi me rezultatin e konkursit

Sipas udhëzimit administrativ nr. 01/2024 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik aplikantët/kandidatët do të njoftohen pas çdo faze të zhvillimit të procesit të vlerësimit të kandidatëve

Mënyra e vlerësimit të aplikantëve/kandidatëve 

Sipas udhëzimit administrativ nr. 01/2024 për rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik Testi me shkrim vlerësohet deri në shtatëdhjetë (70) pikë

Intervista deri në njëzet (20) pikë

Jetë përshkrimi (CV) deri në dhjetë (10) pikë

Mënyra e aplikimit 

Aplikimi bëhet përmes email adresës elektronike. Dokumentet duhet të ngarkohen sipas kërkesave të konkursit. Pasi të dërgoni aplikimin tuaj përmes email adresës elektronike do të pranoni një email për konfirmim të pranimit të email-it tuaj. Nëse nuk keni pranuar email-in konfirmues, atëherë shkruani në email adresën punesimi@kostt.com (vetëm në rastin kur pas aplikimit nuk e keni pranuar email-in konfirmues).

Dokumentet që duhet të ngarkohen dhe dërgohen si pjesë e aplikimit dhe mënyra e dërgimit të tyre:

Gjatë aplikimit për pozitën në fjalë kandidatët duhet të kenë kujdes hapat e aplikimit:

KOSTT ofron mundësi të barabarta të punësimit për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës si dhe inkurajon kandidatët e gjinisë femërore dhe të rinjtë që të aplikojnë për këto vende pune.

Vërejtje: Gjatë aplikimit, aplikantët/kandidatët duhet të kenë gjithashtu kujdes, si në vijim:

Nëse nuk e deklaroni që anëtari i familjes suaj është në marrëdhënie pune me KOSTT, në cilëndo fazë të zhvillimit të vlerësimit të kandidatit që vërtetohet, aplikacionet-CV-të tuaja do të refuzohen.

Aplikacionet e dërguara pas afatit të paraparë nuk pranohen, ndërsa ato të mangëta ose ato që nuk janë në formatin e kërkuar më lartë do të refuzohen.

Aplikacionet do të pranohen vetëm nga kandidatët, të cilët i plotësojnë kërkesat/kriteret e konkursit të shpallur në mjetet e informimit dhe në webfaqen zyrtare të KOSTT-it.

Dokumentacioni shtesë të dërguara nga kandidati pas përfundimit të afatit të aplikimit nuk mund të kërkohet dhe as të pranohet.

Kalendari i përafërt: Pas përfundimit të afatit të aplikimit, brenda 20 dite testimi me shkrim, brenda 15 dite intervista, brenda 5 dite njoftimi final, si dhe brenda 15 dite lidhje e marrëdhënies së punës me kandidatin e suksesshëm.

Kalendari i përafërt do të aplikohet në rast se nuk  ka ankesa të cilat e pezullojnë afatin e paraparë të rrjedhës së procesit të konkursit sipas UA nr. 01/2024.

Dokumentet origjinale të cilat i vërtetojnë faktet e theksuara në aplikacion-CV duhet të prezantohen në momentin e intervistimit.

Konkursi mbetet i hapur pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit dhe në webfaqen e KOSTT, nga data 26.06.2024  deri më 10.07.2024 ora 24:00.


Na osnovu člana 8. Zakona o radu br. 03/L-212 Republike Kosovo, člana 5. (stav 1, 2, 4, 5) i člana 7. Administrativnog uputstva MFRT-br. 01/2024 o regulisanju konkursnih postupaka u javnom sektoru, člana 6.2 i 9.2 Politike regrutovanja, Operator sistema, prenosa i tržišta-KOSTT a. d. za popunjavanje slobodnog radnog mesta u nastavku, ponovo raspisuje:

JAVNI KONKURS

Naziv radnog mesta:                                 Inženjer tržišnih operacija
Preduzeće:                                                  Operator sistema, prenosa i tržišta A.D.
Referentni broj:                                          1.8.1.2
Trajanje ugovora:                                       Na neodređeno vreme
Radno vreme:                                             Posao sa punim radnim vremenom
Visina osnovne mesečne zarade:           928 evra
Broj izvršilaca:                                           1
Uslovi rada:                                                Rad u kancelariji
Radno mesto (lokacija):                           Centralno sedište KOSTT-a, Priština
Način apliciranja:                                       Elektronska adresa (e - mail)

Pregled dužnosti za poziciju: Inženjer tržišnih operacija

Inženjer tržišnih operacija pruža svu administrativnu podršku menadžeru tržišnih operacija, kao i obavlјa zadatke definisane u skladu sa najbolјom praksom.

Glavne dužnosti i odgovornosti

Proces nominacije ugovornih programa strana na tržištu električne energije

 • Prima informaciju o prognozi potrošnje od Operatora sistema za naredni dan i realizaciji dnevnog programa
 • Prima ugovorne nominacije od strane učesnika na tržištu električne energije za naredni dan
 • Sektoru za kratkoročno planiranje dostavlja program prekogranične proizvodnje, potrošnje i razmene radi analize njegove fizičke realizacije
 • Prihvata potvrdu Operatora sistema da je nominovani program izvodlјiv  
 • Proverava usaglašenost ugovornih nominacija između učesnika i zahteva od strana da isprave nominacije u slučaju neusaglašenosti
 • Verifikuje usaglašenost  programa prekogranične razmene i usklađuje ih sa susednim OPS-ima
 • Šalјe usaglašene podatke koordinacionom telu u višoj hijerarhiji
 • Prima informacije od najvišeg hijerarhijskog tela o neusaglašenosti prekograničnih programa
 • Obaveštava učesnike na tržištu o odobravanju njihovih programa i eventualnim promenama kao rezultat bilo kakvih neusaglašenosti.
 • Konačan odobreni program dostavlja Dispečerskom centru
 • Dostavlja odobreni programski izveštaj RUE i MER

Proces imenovanja OIE generatora

 • Prihvata nominacije dan ranije (D-1) od OIE generatora;
 • Prihvata renominacije tokom radnog dana (D) od OIE generatora; 
 • Verifikuje usaglašenost nominacija sa rokovima u Ugovorima o kupovini električne energije i Tržišnim pravilima;
 • Obaveštava OIE generatore o odobrenju njihovih programa i eventualnim promenama kao rezultat bilo kakvih neusaglašenosti;
 • Održava bazu podataka o nominacijama i renominacijama OIE generatora

Organizacija kupovine i prodaje električne energije proizvedene iz OIE u skladu sa Pravilom o šemi podrške za OIE i Tržišnim pravilima

 • Prihvata mesečnu prognozu svakog dobavlјača očekivanog unosa kupaca za prethodni mesec;
 • Prikuplјa mesečne prognoze svih dobavlјača i izračunava udeo OIE za svakog dobavljača za relevantni mesec;
 • Prikuplјa ukupnu energiju koju nominuje OIE i distribuira Dobavljačima proporcionalno za individualnu potražnju svakog Dobavljača u ukupnoj potrošnji električne energije na Kosovu, na osnovu mesečnih planova potrošnje električne energije (prognoza) Dobavljača;
 • Šalјe ukupnu energiju koju je nominovao OIE Operatoru sistema
 • Prijavljuje ukupnu energiju koju je OIE nominovao za OT račun za OIE i podneo Ugovorne nominacije svakom dobavlјaču;
 • Održava bazu podataka OT računa za OIE, mesečne prognoze i ugovorne nominacije za svakog dobavlјača

Proračun alokacije domaće proizvodnje za dobavlјače univerzalnih usluga USS i za gubitke ODS-a i OPS-a

 • Prihvata prognozu proizvodnje iz generatora domaće proizvodnje
 • Prihvata prognozu potrošnje snabdevača univerzalnih usluga 
 • Prihvata prognozu gubitaka ODS-a od Operatora distribucije
 • Prihvata prognozu OPS gubitaka od Operatora sistema 
 • Izračunava alokaciju domaće proizvodnje za USS pružaoce univerzalnih usluga i za gubitke ODS i PSO prema njihovoj prognozi
 • Obaveštava relevantne strane u vezi sa alokacijom domaće proizvodnje

Funkcionisanje aukcije za dodelu interkonektivnih kapaciteta

 • Prima informacije od OS o prekograničnim kapacitetima na granicama KOSTT-a i susednih OPS-a i objavlјuje na veb stranici KOSTT-a prenosne kapacitete dostupne za godišnje, mesečne i dnevne aukcije
 • Vodi registar lica koja imaju pravo učešća na aukciji prekograničnih kapaciteta
 • Organizuje godišnje, mesečne i po potrebi dnevne aukcije za dodelu prenosnih kapaciteta u granicama KOSTT u skladu sa bilateralnim sporazumima sa susednim OPS
 • Obaveštava strane koje su stekle prava na fizičko emitovanje. Razmenjuje informacije sa susednim OPS-ima o strankama koje su stekle prava na fizičko emitovanje na granici između njih

Kada dodelu kapaciteta izvrši SEE CAO (Kancelarija za koordiniranu dodelu), onda:

 • Šalјe program prekograničnog planiranja (CAS) i druge neophodne podatke Kancelariji za koordiniranu dodelu (CAO)
 • Prihvata (prava fizičkog emitovanja za komercijalne strane) i izveštaje SEE CAO u vezi sa dodelom kapaciteta interkonekcije

Funkcionisanje aukcija organizovanih tržišnih 

 • Prihvata ponude za prodaju i ponude za kupovinu električne energije za pokriće gubitaka, kupovinu/prodaju energije za pomoćne usluge: kompenzacioni program
 • Obaveštava učesnike na tržištu električne energije i Operatora prenosnog sistema o rezultatima organizovane tržišne aukcije i drugim informacijama o tržištu

 

 

Organizacija tržišta balansiranja električne energije ex-ante 

 • Prikuplјa ponude, sastavlјa listu ekonomskih prioriteta i prosleđuje je Operatoru sistema

Zajedničko tržište Kosova i Albanije (APEX)

Obavlјa operativne poslove u vezi sa funkcionisanjem zajedničkog tržišta:

 • Šalјe prekogranične kapacitete u ATCs/CZCs za granicu Kosova i Albanije
 • Prihvata preliminarne rezultate spajanja tržišta XK-AL
 • Šalјe potvrdu o preliminarnim rezultatima spajanja tržišta XK-AL
 • Prikazuje konačne rezultate o spajanju tržišta ATCs/CZCs kao i internih nominacija između trgovačkih strana i berze (ALPEX)
 • Podnosi ponude za prodaju ili kupovinu na zajedničkoj platformi za trgovanje za kupovinu gubitaka ili drugih proizvoda po potrebi

Drugo

Sarađuje sa osoblјem Sektora za konačno poravnanje i administraciju i razvoj tržišta u ispunjavanju obaveza koje proizilaze iz Tržišnih pravila.

Obavlјa i druge poslove koje zahteva direktor Odeljenja za upravlјanje tržištem, a koji su neophodni za efikasno funkcionisanje KOSTT-a.

Profesionalni zahtevi/ostale kvalifikacije, veštine i sposobnosti:

Obrazovanje:      Univerzitetska diploma inženjera
Fakultet/smer :  Poželјan je energetski smer

 • 1 godina radnog iskustva u struci
 • Neophodno poznavanje obrade teksta (MS Word) i proračuna tabela (MS Excel)
 • Dobre komunikacijske veštine
 • Kapacitet za timski rad
 • Dobro poznavanje engleskog jezika

Saopštavanje rezultata konkursa

Prema administrativnom uputstvu br. 01/2024 o regulisanje procedura konkursa na javnom sektoru, aplikanti/kandidati će biti obavešteni nakon svake faze procesa ocenjivanja kandidata

Način ocenjivanja aplikanata /kandidata 

Prema administrativnom uputstvu br. 01/2024 o regulisanju konkursnih postupaka u javnom sektoru Pismeni test se ocenjuje do sedamdeset (70) bodova.

Intervju do dvadeset (20) bodova

Biografija (CV) do deset (10) bodova

Način apliciranja

Aplikacija se vrši putem elektronske email adrese. Dokumenti moraju biti otpremani u skladu sa zahtevima konkursa. Nakon podnošenja prijave, putem elektronske pošte na e-mail adresu primićete e-mail za potvrdu prijema Vašeg e-maila. Ako niste primili e-mail za potvrdu, onda pišite na e-mail adresi punesimi@kostt.com (samo ako niste primili e-mail potvrde nakon prijave).

Dokumenti koji se otpremaju i šalju kao deo aplikacije i način njihovog slanja:

Prilikom prijavljivanja na predmetnu poziciju, kandidati treba da vode računa o koracima prijave:

 • Prijava se vrši isključivo putem elektronske (pošte) adrese punesimi@kostt.com 
 • U e-mail za prijavu moraju biti priložena (otpremljena) sledeća dokumenta:
 • Aplikacija-CV (ver. 4.0) preuzeta sa službene veb stranice KOSTT A.D.: www.kostt.com
 • Dokaz o stručnoj spremi: Univerzitetska diploma, skenirana u .pdf formatu i priložena uz mejl (ako je diploma stečena u inostranstvu, mora se priložiti potvrda o nostrifikaciji diplome ili akt kojim se dokazuje da je diploma u postupku nostrifikacije, pod uslovom da se nostrifikacija diplome dostavi do momenta potpisivanja akta o imenovanju na radno mesto.
 • Dokaz o profesionalnom iskustvu: Radna potvrda (referenca) od vaših prethodnih ili sadašnjih poslodavaca koja dokazuje vaše iskustvo u struci koju imate. Potvrda (referenca) mora sadržavati datum početka i završetka vašeg zaposlenja ili angažmana kod vašeg poslodavca.
 • Drugi dokazi o dokumentima prema uslovima i kriterijumima javnog konkursa.

KOSTT nudi jednake mogućnosti zapošlјavanja za sve građane Republike Kosovo i podstiče kandidate ženskog pola i mlade lјude da se prijave za ove poslove.

Napomena: Prilikom prijave, aplikanti/kandidati takođe trebaju biti oprezni o sledećem:

Ako ne prijavite da je član vaše porodice u radnom odnosu sa KOSTT-om, u bilo kojoj fazi izrade procene kandidata koja je verifikovana, vaše prijave-biografije će biti odbijene.

Prijave poslate nakon navedenog roka neće biti prihvaćene, dok će one nepotpune ili one koje nisu u gore navedenom formatu biti odbijene.

Prijave će biti prihvaćene samo od kandidata koji ispunjavaju uslove/kriterijume konkursa objavljene u sredstvima informisanja i na zvaničnom sajtu KOSTT-a.

Dodatna dokumentacija koju kandidat pošalje nakon isteka roka za prijavu ne može se tražiti niti prihvatiti.

Okvirni kalendar: Po isteku roka za prijavu, u roku od 20 dana pismeni test, u roku od 15 dana intervju, u roku od 5 dana konačno obaveštenje, kao i u roku od 15 dana zaključenje radnog odnosa sa uspešnim kandidatom.

Okvirni kalendar će se primenjivati ​​u slučaju da nema žalbi koje suspenduju prethodni rok za tok konkursnog procesa prema AU br. 01/2024.

Originalni dokumenti koji dokazuju činjenice istaknute u prijavi-CV-u moraju biti predočeni u vreme intervjua.

Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavlјivanja u sredstvima informisanja i na internet stranici KOSTT-a, od 26.06.2024. do 10.07.2024. godine u 24:00 časa.

Kategoria Inxhinieri
Skadon 10/07/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet