1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi praktike

TEB Sh.A është një nga bankat më me reputacion në Kosovë dhe është pjesë e brendit të njohur bankar në Turqi e mbështetur nga autoriteti ndërkombëtar BNP Paribas.

TEB Sh.A. është në kërkim të një kandidati të kualifikuar për pozitën Praktikant i Operacioneve të Kredisë për t’u punësuar në Zyrën Qendrore/Prishtinë.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Kontrollimi i dokumenteve që kërkohen për disbursimin e kredisë
 • Kryerja e procesit të disbursimit të kredive në sistem
 • Regjistrimi i marrëveshjeve dhe kolateraleve në TEBIS
 • Kontrollimi dhe kryerja e regjistrimit të pengut në regjistrin e pengut
 • Kryerja e pagesave të kredisë nëse ka ndonjë kërkesë nga dega
 • Kryerja e ndonjë ndryshimi në planin e pagesave sipas kërkesës së degës dhe miratimit të shitjeve
 • Punonjësi është i obliguar që, përveç detyrave të përcaktuara në kontratën e punës dhe në përshkrimin e punës, të kryejë edhe detyra të tjera të kërkuara nga mbikëqyrësi/punëdhënësi i menjëhershëm, në varësi të nevojave të punëdhënësit dhe në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi si dhe aktet e brendshme/ nën-ligjore të punëdhënësit.

Kualifikimet e nevojshme:

 • Student(e) në vitin e fundit të diplomimit në studimet themelore (BA).
 • Aftësi të shkëlqyera të komunikimit
 • Anëtar i shkëlqyer i ekipit
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze
 • Aftësi të kërkuara në aplikacionet MS Office

Aplikimi duhet të bëhet online përmes ueb faqes së bankës www.teb-kos.com. Për të aplikuar ju lutemi referohuni në Mundësi Punësimi dhe përcjelleni linkun https://recruitment.teb-kos.com/rc/

Afati i fundit për aplikim është 27.06.2024. Aplikacionet e pa-plotësuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen


Internship Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB Sh.A. is looking for a qualified candidate for the position of Credit Operations Intern to be recruited in Head Office/Prishtinë.

Main responsibilities:

 • Checking documents which are required for loan disbursement
 • Performing the process of disbursement of credits in system
 • Registering the agreements and collaterals in TEBIS
 • Checking and performing the registration of pledges to the pledge registry
 • Performing credit payments if there is any requirement from branch
 • Performing any change in payment plan as per branch request and sales approval
 • The employee is obliged that, except for duties specified in the employment contract and in the job description, to perform other duties required by the immediate supervisor/employer, depending on the needs of the employer and in accordance with applicable laws and regulations as well as internal acts/bylaws of the employer.

Qualifications required:

 • Last year students for Bachelor’s degree.
 • Perfect communication skills
 • Excellent Team Member
 • Excellent knowledge of English language
 • Required proficiency in of MS Office applications

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 27.06.2024. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet