1

Drejtor/e Ekzekutiv/e

Ruaj
Shoqata e të Drejtave të Pacientëve ne Kosovë - PRAK
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë - PRAK

KONKURS PËR DREJTOR/E EKZEKUTIV/E

Për PRAK: 

Shoqata e të Drejtave të Pacientëve në Kosovë (në vazhdim PRAK) është shoqatë e pavarur jofitimprurëse dhe jopolitike, sipas Ligjit për Liri të Asociimit e themeluar në janar të vitit 2013 me seli në Prizren. 

Vizioni i PRAK është: Kujdes i drejtë shëndetësor me pacientin në qendër të kujdesit shëndetësor. 

Misioni i PRAK është: Të angazhojmë qytetarët (pacientët) si partnerë të barabartë në kujdesin shëndetësor dhe të mobilizojmë akterët e tjerë relevant për të ofruar kujdesin më të mirë të mundshëm për çdo pacient në çdo kohë.

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM I POZICIONIT

Drejtori Ekzekutiv shërben si pika kryesore qendrore dhe zëdhënëse për PRAK. Drejtori Ekzekutiv është drejtpërdrejtë përgjegjës për mbikëqyrjen e të gjitha operacioneve organizative, zbatimin e dokumenteve strategjike të përgatitura në PRAK, menaxhimin e aktiviteteve për mbledhjen e fondeve, dhe zbatimin e përpjekjeve të përgjithshme të avokimit.

PËRGJEGJËSITË KRYESORE

Udhëheqja dhe Menaxhimi:

 • Mbikëqyrë operacionet e përditshme të organizatës, duke siguruar shfrytëzim efikas të burimeve;
 • Siguron drejtim dhe udhëheqje strategjike për të avancuar misionin dhe qëllimet e PRAK;
 • Drejton dhe motivon stafin, duke nxitur një mjedis pune bashkëpunues dhe gjithëpërfshirës;
 • Ndërton kapacitete në staf dhe përmirëson në mënyrë të vazhdueshme performancën e stafit dhe partnerëve.

Avokimi dhe Përfaqësimi:

 • Shërben si përfaqësues i PRAK-ut, duke avokuar për të drejtat dhe interesat e pacientëve në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar;
 • Ndërton dhe ruan partneritete strategjike me akterët përkatës, duke përfshirë agjencitë qeveritare, ofruesit e kujdesit shëndetësor dhe OJQ-të e tjera;
 • Krijon mundësi për partneritet dhe rrjet të organizatave që mbrojnë grupet e pacientëve;
 • Angazhohet në përpjekjet e avokimit të politikave për të ndikuar në politikat dhe praktikat e kujdesit shëndetësor në Kosovë.

Planifikimi dhe Zbatimi Strategjik:

 • Për Dokumentin Strategjik që përgatitet për PRAK, përgatit planin e veprimit dhe strategjinë e zbatimit të të njëjtit dokument;
 • Monitoron zbatimin e progresit drejt qëllimeve organizative dhe përshtat sipas nevojës;
 • Identifikon çështjet dhe tendencat e reja në kujdesin shëndetësor dhe mbrojtjen e pacientëve dhe zhvillon përgjigjet e duhura.

Mbledhja e fondeve dhe menaxhimi financiar:

 • Drejton përpjekjet për mbledhjen e fondeve për të siguruar qëndrueshmëri financiare, duke përfshirë shkrimin e granteve të propozimeve, marrëdhëniet me donatorët dhe zhvillimin e partneritetit;
 • Zhvillon dhe menaxhon buxhetin e organizatës, duke siguruar administrim të përgjegjshëm të fondeve;
 • Sigurimi i pajtueshmërisë me rregulloret financiare të qeverisë dhe kërkesat e raportimit.

Angazhimi dhe edukimi i komunitetit:

 • Drejton aktivitetet për t'u angazhuar me pacientët, familjet dhe komunitetet për të kuptuar nevojat dhe shqetësimet e tyre;
 • Zhvillimi dhe zbatimi i programeve dhe iniciativave edukative për fuqizimin e pacientëve dhe ndërgjegjësimin për të drejtat e tyre;
 • Nxit një kulturë të kujdesit me pacientin në qendër dhe bashkëpunimit brenda sistemit të kujdesit shëndetësor.

KUALIFIKIMET:

 • Diplomë Bachelor në një fushë përkatëse (p.sh., shëndet publik, shkenca sociale, administrim biznesi), preferohet diplomë e avancuar;
 • Eksperiencë e demonstruar në menaxhimin jofitimprurës, mundësisht në sektorin e kujdesit shëndetësor ose avokimit;
 • Aftësi të forta drejtuese dhe ndërpersonale, me aftësi për të frymëzuar dhe motivuar të tjerët;
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi, verbale dhe të shkruara, me rrjedhshmëri të gjuhës angleze dhe shqipe (njohja e gjuhës serbe është një avantazh);
 • Të dhëna të dëshmuara në mbledhjen e fondeve, shkrimin e granteve dhe menaxhimin financiar;
 • Njohuri mbi sistemet e kujdesit shëndetësor, të drejtat e pacientëve dhe parimet e avokimit;
 • Aftësi për të punuar në mënyrë efektive në një mjedis multikulturor dhe për të lundruar në dinamikat komplekse politike dhe sociale;
 • Të ketë dëshmi të punës vullnetare në shërbim të komunitetit;
 • Të ketë të paktën dy referenca nga shoqatat e pacientëve;

KUSHTET E PUNËSIMIT

 • Ky është një pozicion me kohë të plotë. Çdo angazhim profesional shtesë me kohë të pjesshme do të kërkojë pëlqimin paraprak specifik nga Bordi Drejtues;
 • Drejtori Ekzekutiv do t'i raportojë Bordit Drejtues të PRAK;
 • Paga dhe përfitimet do të jenë në përpjesëtim me kualifikimet dhe përvojën;
 • Mund të kërkohet udhëtim brenda Kosovës dhe herë pas here edhe jashtë vendit.

Kandidatët e interesuar luten t’i dërgojnë CV-të e tyre deri më datë 24.06.2024 në e-mail info@prak-kosova.org  me subjektin “Aplikim për pozitën e Drejtorit Ekzekutiv ”.

Kategoria Menaxhment Ekzekutiv
Skadon 24/06/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prizren
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet