1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi Punësimi 

TEB Sh.A është një nga bankat më me reputacion në Kosovë dhe është pjesë e brendit të njohur bankar në  Turqi e mbështetur nga autoriteti ndërkombëtar i BNP Paribas. 

TEB tani është duke kërkuar kandidatë të kualifikuar për pozitën e Analistit të Biznesit të TI-së Zyrën  Qendrore. 

Përgjegjësitë:  

 • Analizimi i aktiviteteve zhvillimore në sistemin e TI-së dhe sigurimi i dokumentacionit analizues  i cili përfshin të gjitha specifikimet dhe plotëson kërkesat për zhvillim 
 • Testimi dhe kontrollimi i zhvillimeve. Sigurimi i zbatimit të zhvillimeve duke kryer testimin e  zhvillimeve nga përdoruesi i fundit dhe duke marrë miratimet për ndryshimet në sistem dhe  dokumentuar të gjitha funksionet e testimit 
 • Përcjellja e zbatimeve përmes mjedisit të produktit për një kohë; krahas kësaj, për të ndërhyrë në  problemet e mundshme me kohë 
 • Përgatitja e udhëzuesit të ndihmës / manualit të menyve, për t'i përditësuar ato në rast  ndryshimeve 
 • Trajnimi i përdoruesit të fundit rreth aplikacioneve / ndryshimeve të zhvilluara
 • Kërkimi i zgjidhjeve për problemet për vazhdimin e shërbimeve 
 • Kryerja e takimeve dhe prezantimeve për të ndarë idetë dhe gjetjet 
 • Sigurimi i zbatimit të hapave të ndryshimit dhe menaxhimit të projektit sipas procedurave
 • Zbatimi i politikave dhe rregullave të sigurisë së të dhënave gjatë realizimit të ndonjë funksioni  në përgjegjësinë e tij/saj 

Kualifikimet e nevojshme:  

 • Diplomë universitare në Inxhinieri Kompjuterike, Shkenca Kompjuterike, Dizajn Softuerësh, Analitikë ose Informatikë ose fusha përkatëse të TI-së 
 • Përvojë me analizën e kërkesave në një fushë biznesi 
 • Preferohet të kuptuarit bazë të produkteve, operacioneve ose funksioneve të bankimit të kartelave & për klientë individual (‘retail’) & NVM dhe Biznese 
 • Preferohet 1-3 vjet përvojë pune ne funksionet kryesore bankare ose institucione të tjera  financiare 
 • Preferohen njohuri bazë rreth ueb shërbimeve 
 • Vetëbesimi në punën me të dhëna dhe sisteme komplekse dhe përvojë me SQL
 • Projekti i softuerit i fokusuar dhe ofrimi i orientuar në kohë 
 • Aftësi vetë-planifikuese dhe vetë-organizuese 
 • Aftësi në menaxhimin e krizave dhe zgjidhjen e problemeve 
 • Aftësi për vendimmarrje të shpejtë 
 • Parashikimi dhe vlerësimi i rreziqeve teknike 
 • Një anëtar efikas i ekipit 
 • Aftësi për të punuar nën presion 
 • Mendimi analitik dhe vlerësimi efektiv i rezultateve 
 • Aftësi komunikimi me klientët e brendshëm / të jashtëm 
 • Të shkruarit dhe të folurit shkëlqyeshëm në gjuhën shqipe dhe angleze 

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek  Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Afati i fundit për aplikim është 17.06.2024. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e  përzgjedhur. 


Employment Opportunity  

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in  Turkey supported by international power of BNP Paribas. 

TEB is now seeking for qualified candidates for the position of IT Business Analyst in Head Office. 

Responsibilities:  

 • Analyzing development activities in IT system and providing analysis documentation which  includes all specifications and meets requirements for development 
 • Testing and checking the developments. Providing implementation of the developments by  fulfilling end-user testing of the developments and getting approvals for the changes in the  system and documenting all test workings  
 • Following deployments through product environment for a while; beside this, to intervene  possible problems in time 
 • Preparing help-guide / handbook of the menus, to update them in case of changes
 • Training end-user about developed applications/changes 
 • Searching solutions for the problems in order to continue the services 
 • Conducting meetings and presentations to share ideas and findings 
 • Ensure the implementation of change and project management steps as per procedures
 • Applying data security policies and rules while realizing any functions in his/her responsibility 

Qualifications required:  

 • University degree in Computer Engineering or Computer Science or Software Design or  Analytics or Informatics or relevant IT fields 
 • Experience with requirement analysis in a business domain 
 • Basic understanding of Card& Retail& SME& Business Core Banking products or operations or  functions is preferred 
 • 1-3 years of experience in banking or other financial institutions core functions is preferred
 • Basic knowledge about web services is preferred 
 • Confidence working with complex data and systems and experience with SQL
 • Software project focused and delivery on time oriented  
 • Self-planning and self-organizing ability 
 • Having skills on crisis management and problem solving  
 • Fast decision making ability  
 • Foreseeing and evaluating technical risks  
 • An efficient team member  
 • Ability to work under pressure  
 • Analytical thinking and effective evaluation on results  
 • Communication skills with the internal/external customers  
 • Excellent writing and speaking in Albanian and English language

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer  to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/. Deadline for applying  is 17.06.2024. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be  contacted. 

Kategoria Teknologji e Informacionit
Skadon 17/06/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet