1
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Mundësi të punës praktike

TEB Sh.A është një nga bankat më me reputacion në Kosovë dhe është pjesë e brendit të njohur bankar në Turqi e mbështetur nga autoriteti ndërkombëtar i BNP Paribas.

TEB Sh.A. është në kërkim të një kandidati të kualifikuar për pozitën Njih Klientin Tuaj (NjKT) – Asistent Operacional për t'u punësuar në Zyren Qendrore / Prishtinë.

Përgjegjësitë kryesore:

 • Vlerësimi dhe kontrollimi i pranimit, rishikimit të pjesshëm të klientëve dhe dosjeve të tyre NjKT.
 • Kryerja e kërkimit të informacionit negativ dhe vlerësimi i materialitetit të tyre duke kryer një proces të vazhdueshëm vigjilent gjatë pranimit dhe ri-certifikimit të klientit.
 • Ushtrimi i vigjilencës së vazhdueshme dhe raportimi i menjëhershëm i çdo çështje të dyshimit të njohur ose integritetit gjatë procesit të pranimit dhe ri-certifikimit të klientit.
 • Kryerja e detyrave të operimit për degët digjitale sipas procedurës së degës digjitale.
 • Përcjellja e procedurave dhe politikave lidhur me përgjegjësitë e tyre.
 • Përveç detyrave të përcaktuara në kontratën e punës dhe në përshkrimin e punës mund të kërkohet kryerja e detyrave të tjera nga mbikëqyrësi / punëdhënësi i drejtpërdrejtë, në varësi të nevojave të punëdhënësit dhe në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi si dhe aktet / aktet nënligjore të brendshme të punëdhënësit.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Studentët e vitit të fundit të studimeve universitare (BA)
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit
 • Anëtar i shkëlqyer i ekipit
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës angleze
 • Aftësi të shkëlqyeshme lidhur me aplikacionet MS Office

Aplikimi duhet të bëhet online përmes ueb faqes së bankës www.teb-kos.com. Për të aplikuar ju lutemi referohuni në Mundësi Punësimi dhe përcjelleni linkun https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Afati i fundit për aplikim është 14.06.2024. Aplikacionet e pa-plotësuara nuk do të merren parasysh. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.


Internship Opportunity

TEB Sh.A is one of the most reputable banks in Kosovo and it is part of recognized banking brand in Turkey supported by international power of BNP Paribas.

TEB Sh.A. is looking for a qualified candidate for the position of Know Your Client (KYC) – Operations Assistant to be recruited in Head Office/Prishtinë.

Main responsibilities:

 • Evaluating and Controlling Onboarding, partial review and KYC files.
 • Performs adverse information searches and assesses their materiality by performing constant vigilant process during onboarding and re-certification process
 • Exercises constant vigilance and immediately reports any known suspicions or integrity concerns during onboarding and re-certification process
 • Performing Operations duties for digital branches as per digital branch procedure
 • Following procedures & policies related to their responsibilities
 • Except for duties specified in the employment contract and in the job description, it may be asked to perform other duties required by the immediate supervisor/employer, depending on the needs of the employer and in accordance with applicable laws and regulations as well as internal acts/bylaws of the employer.

Qualifications required:

 • Last year students for Bachelor’s degree.
 • Perfect communication skills
 • Excellent Team Member
 • Excellent knowledge of English language
 • Required proficiency in of MS Office applications

Application should be done online through bank’s web page www.teb-kos.com. For applying please refer to the Career Opportunities and follow the link https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Deadline for applying is 14.06.2024. Not completed applications will not be considered. Only short listed candidates will be contacted.

 

Kategoria Banka
Skadon 14/06/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet