1
PREMIUM

Specialist për Menaxhimin e Riskut të Tregut, Likuiditetit dhe Validim të Modeleve

Ruaj
Shield Recruitment&HR
Follow
Kategoria
Skadon
Orari
Lokacioni
	 	 

Shield Recruitment & HR kërkon Specialist për Menaxhimin e Riskut të Tregut, Likuiditetit dhe Validim të Modeleve (1 vend pune) për klientin e saj, një ndër institucionet më të mëdha dhe të konsoliduara bankare në vend.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Rishikimi dhe konfirmimi i rezultateve të përllogaritjeve mujore për Humbjet e Pritshme Kreditore (HPK).
 • Rishikimi i modelit për Humbjet e Pritshme Kreditore (HPK) së paku në baza vjetore apo më shpesh sipas nevojave të Bankës dhe validimi i modelit në rastet e ndryshimeve të konsiderueshme apo në rast të krijimit të modelit të ri.
 • Testimi i parametrave të përdorur në model dhe verifikimi i saktësisë së tyre.
 • Vlerësimi i saktësisë së të dhënave historike dhe parashikimeve të përdorura në model sipas qasjes me shikim në të ardhmen.
 • Rishikimi  i politikave, metodologjive dhe procedurave të modeleve për HPK  duke u bazuar në legjislacionin në fuqi dhe sipas SNRF 9.
 • Mbështetja e stafit përgjegjës për përllogaritjen e HPK apo përllogaritje tjera sipas modeleve të përcaktuara përmes dhënies së rekomandimeve dhe propozimeve për përmirësim të procesit.
 • Hartimi i raporteve të rishikimit/validimit të modeleve dhe raportimi i tyre tek Zyrtari Kryesor i Riskut.
 • Planifikimi dhe monitorimi i rrjedhave hyrëse dhe dalëse të parasë;
 • Ruajtja e një strukture të përshtatshme të maturitetit; 
 • Monitorimi i burimeve të financimit dhe koncentrimit të tyre;
 • Monitorimi, mirëmbajtja dhe raportimi i treguesve të likuiditetit.
 • Monitorimi i limiteve të brendshme dhe atyre rregullatore në lidhje me likuiditetin e bankës.
 • Përgatitja e stres testeve të likuiditetit dhe analizimi dhe raportimi i rezultateve të tyre.
 • Monitorimi, rishikimi i rezultateve, kontrolli dhe raportimi i LCR dhe NSFR.
 • Raporton tek ZKR-ja për çdo paralajmërim të indikatorëve të hershëm të rrezikut të likuiditetit.
 • Rishikimi i planit kontingjent të likuiditetit dhe zbatimi i masave për përmirësim të likuiditetit në rast të aktivizimit të këtij plani.
 • Vlerësimi i shkallës së riskut të plasmaneve në banka tjera dhe investimeve në letra me vlerë.
 • Përgatitja e raporteve për procesin e vlerësimit të brendshëm të mjaftueshmërisë së kapitalit – PVBMK.
 • Stres testet e rregullta për likuiditetin dhe të tjera; Menaxhimi i pozicioneve në valuta të huaja.
 • Vlerësimi i ndikimit të ndryshimeve të normës së interesit në asetet dhe detyrimet e Bankës.
 • Vlerësimi i ndikimit të ndryshimeve të kursit të këmbimit valutor.

Kualifikimet;

 • Fakulteti Ekonomik apo Administrim Biznesi;
 • Njohuri të mira të produkteve bankare;
 • Njohuri të analizave financiare
 • Së paku tre vite përvojë pune bankare;
 • Njohje e mirë e gjuhës Angleze
 • Njohje e mirë e punës me kompjuter dhe programeve të Microsoft Office;
 • Aftësi të mira ndëpersonale dhe komunikuese

Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë përmes Web faqes së Shield Recruitment & HR  https://shieldrecruitment.org/ deri me datë 11 Qershor 2024 në ora 16:00.

Ju do të kontaktoheni vetëm në qoftë se CV-ja juaj do të kualifikohet.

Tek ne CV-ja juaj është e sigurt dhe trajtohet në konfidencialitet të plotë.

Kategoria Ekonomi, Financë, Kontabilitet
Skadon 11/06/24 (Ka skaduar!)
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob është rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë i certifikuar nga Bureau Veritas me ISO 9001:2015 Standardet për kualitet